O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 250 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CALCIUM DOBESILATE GALENA, 250 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 250 mg wapnia dobezylanu (Calcii dobesilas) w postaci wapnia dobezylanu jednowodnego. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki Bia?e, okr?g?e, obustronnie lekko wypuk?e tabletki. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania...
Etamsylate | ATC: B 02 BX 01
tabl.; 250 mg, 30 szt.
...leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy Galena ul. Krucza 62 50-984 Wroc?aw Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0464 4 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Etamsylate | ATC: B 02 BX 01
inj. [roztw.]; 125 mg/ml, 50 amp. 2 ml inj. [roztw.]; 125 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy Galena ul. Krucza 62 50-984 Wroc?aw Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/0457 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
tabl. powl.; 5 mg, 10 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
syrop; 2 mg/ml, 1 but. 150 ml
tabl. powl.; 120 mg, 20 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 6 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy Galena ul. Krucza 62 50-984 Wroc?aw Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14245 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
tabl. powl.; 180 mg, 20 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 6 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy Galena ul. Krucza 62 50-984 Wroc?aw Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14246 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
tabl.; 100 mg, 30 szt.
...z folii PVC/Al po 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?, 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy "Galena", ul. Krucza 62, 50- 984 Wroclaw. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8660 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 05 marca 2001 r/ 20...
Calcium dobesilate | ATC: C 05 BX 01
kaps. twarde; 500 mg, 30 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy Galena ul. Krucza 62 50-984 Wroc?aw Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11072 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Glipizide | ATC: A 10 BB 07
tabl.; 5 mg, 30 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy Galena ul. Krucza 62 50- 984 Wroc?aw Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7917 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Loratadine | ATC: R 06 AX 13
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 10 mg, 60 szt. tabl.; 10 mg, 90 szt.
...na reprodukcj? (patrz punkt 5.3). W celu zachowania ostro?no?ci zaleca si? unikanie stosowania produktu leczniczego Loratadyna Galena w okresie ci??y. Karmienie piersi? Loratadyna przenika do mleka matki, dlatego stosowanie loratadyny nie jest rekomendowane u kobiet karmi?cych piersi?. P?odno?? Brak danych dotycz?cych wp?ywu produktu leczniczego Loratadyna Galena na p?odno??. 4.7 Wp?yw na zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn W badaniach klinicznych nie stwierdzono...
tabl.; 850 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO METFORMIN GALENA, 850 mg, tabletki Metformini hydrochloridum 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 850 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada 662,9 mg metforminy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Bia?e, bez zapachu, okr?g?e, dwustronnie wypuk?e tabletki. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Leczenie cukrzycy typu 2...
tabl.; 500 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO METFORMIN GALENA, 500 mg, tabletki Metformini hydrochloridum 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 500 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada 390 mg metforminy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki Produkt leczniczy Metformin Galena, 500 mg jest dost?pny w postaci tabletek niepowlekanych. Tabletka jest bia?a, okr?g?a, obustronnie wypuk?a z wyt?oczonym napisem...
Acetylsalicylic acid | ATC: A 01 AD 05
tabl. do z?bodo?u; 32 mg, 50 szt.
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
krem; 1 mg/g, 1 tuba 100 g krem; 1 mg/g, 1 tuba 30 g
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
roztw. na skór?; 1 mg/g, 1 but. 100 ml roztw. na skór?; 1 mg/g, 1 but. 30 ml
tabl.; 20/0,5 mg, 20 szt.
...usuwania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy Galena ul. Krucza 62 50-984 Wroc?aw Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3293 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
Perazine | ATC: N 05 AB 10
tabl.; 100 mg, 30 szt. tabl.; 25 mg, 20 szt.
...tabletki 100 mg dost?pny jest w opakowaniach zawieraj?cych 30 oraz 500 tabletek (odpowiednio 3 lub 50 blistrów po 10 szt.). 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy "Galena? ul. Krucza 62 50-984 Wroc?aw 10 8. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Peragal, 25 mg, tabletki 8260 Peragal, 100 mg, tabletki 8261 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Inosine pranobex | ATC: J 05 AX 05
syrop; 50 mg/ml, but. 150 ml
...dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego Iubjego odpady nalezy usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczna Spóldzielnia Pracy Galena ul. Krucza 62 50-984 Wroclaw Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU 23079 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDLU?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...