Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale_y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galex, d.d. Ti?inska ulica 29g 9000 Murska Sobota S?owenia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. do rozgr. i ?ucia; 4 mg, 28 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale_y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galex, d.d. Ti?inska ulica 29g 9000 Murska Sobota S?owenia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. do rozgr. i ?ucia; 5 mg, 28 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale_y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galex, d.d. Ti?inska ulica 29g 9000 Murska Sobota S?owenia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10...
tabl.; 2/0,625 mg, 30 szt.
...tekturowym pude?ku. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galex d.d. Ti?inska ulica 29g 9000 Murska Sobota S?owenia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17793 18 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
tabl.; 4/1,25 mg, 30 szt.
...tekturowym pude?ku. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galex d.d. Ti?inska ulica 29g 9000 Murska Sobota S?owenia 18 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17792 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...v04-00 22/23 Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galex, d.d. Ti?inska ulica 29g 9000 Murska Sobota S?owenia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15504 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 200 mg, 28 szt.
...v04-00 22/23 Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galex, d.d. Ti?inska ulica 29g 9000 Murska Sobota S?owenia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15505 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 25 mg, 28 szt.
...H/1351-55/001-004/MR; 2008-06-13, v04-00 22/23 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galex, d.d. Ti?inska ulica 29g 9000 Murska Sobota S?owenia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15502 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...28 lub 60 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galex, d.d. Ti?inska ulica 29g 9000 Murska Sobota S?owenia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15503 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Trandolapril | ATC: C 09 AA 10
kaps. twarde; 4 mg, 28 szt.
...to wskazane, rozpocz?? alternatywne leczenie (patrz punkt 4.3 i 4.6). Interakcje GENERALNIE NIE ZALECA SI? jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Trandolapril Galex lekami z moczop?dnymi oszcz?dzaj?cymi potas, solami potasu i litu (patrz punkt 4.5). Obecno?? laktozy Produkt leczniczy Trandolapril Galex nie powinien by? stosowany u pacjentów rzadko z wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy...