kaps. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 30 szt.
tabl.; 50 mg, 20 szt.
...i przygotowania leku do stosowania. Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Genexo Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj?czka 26, 01-510 Warszawa, Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie numer: 15582 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...