O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 70 mg, 4 szt.
...osteoporozy bisfosfonianami. Nale?y okresowo dokonywa? ponownej oceny zasadno?ci kontynuacji leczenia w oparciu o korzy?ci i potencjalne zagro?enia zwi?zane ze stosowaniem produktu Alendronic Acid Genoptim, w szczególno?ci po 5 lub wi?cej latach leczenia. W celu zapewnienia prawid?owego wch?aniania alendronianu: Produkt Alendronic Acid Genoptim nale?y przyj?? co najmniej 30 minut przed spo?yciem pierwszego posi?ku, napoju lub innego leku w danym dniu, popijaj?c tylko zwyk?? wod?. Inne...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
IS/H/0153/01-04/DC CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atorvastatin Genoptim, 10 mg, tabletki powlekane Atorvastatin Genoptim, 20 mg, tabletki powlekane Atorvastatin Genoptim, 40 mg, tabletki powlekane Atorvastatin Genoptim, 80 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 10 mg atorwastatyny (w postaci atorwastatyny wapniowej). Ka?da tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny (w postaci atorwastatyny wapniowej...
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Azithromycin Genoptim, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Azithromycin Genoptim 500 mg tabletki powlekane Ka?da tabletka zawiera 500 mg azytromycyny (Azithromycinum) w postaci azytromycyny dwuwodnej. Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna. Jedna tabletka zawiera 10,80 mg laktozy jednowodnej Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Tabletki barwy bia?ej lub...
krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 1 but. 3 ml krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 3 but. 3 ml
...t?czówki produkt leczniczy Bimatoprost Genoptim nale?y stosowa? ostro?nie. Nie badano stosowania bimatoprostu u pacjentów ze stanami zapalnymi ga?ki ocznej, z jaskr? neowaskularn?, jaskr? wrodzon? lub jaskr? z zamkni?tym lub w?skim k?tem przes?czania. Skóra Istnieje ryzyko wzrostu w?osów w miejscach, w których dochodzi do cz?stego kontaktu roztworu Bimatoprost Genoptim ze skór?. W zwi?zku z tym wa?ne jest stosowanie roztworu Bimatoprost Genoptim zgodnie z instrukcj? i...
krople do oczu [roztw.]; 10 mg/ml, 1 but. 5 ml
...punktowat? keratopati? i (lub) toksyczn? wrzodziej?c? keratopati?. Produkt leczniczy Brinzolamide Genoptim zawiera chlorek benzalkoniowy, dlatego podczas jego cz?stego lub d?ugotrwa?ego stosowania wymagane jest ?cis?e kontrolowanie stanu pacjentów z sucho?ci? oka lub schorzeniami zwi?zanymi z uszkodzeniem rogówki. Nie przeprowadzono bada? dotycz?cych stosowania produktu Brinzolamide Genoptim u pacjentów, którzy nosz? soczewki kontaktowe. Produkt leczniczy Brinzolamide Genoptim zawiera chlorek benzalkoniowy, który mo?e powodowa? podra?nienie oczu i zmienia...
tabl.; 16/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 8/12,5 mg , 28 szt.
...HCT Genoptim, 8 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan + HCT Genoptim, 16 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan + HCT Genoptim, 32 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan + HCT Genoptim, 32 mg + 25 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Candesartan + HCT Genoptim, 8 mg + 12,5 mg, tabletki: Ka?da tabletka zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu. Candesartan + HCT Genoptim, 16...
tabl. powl.; 10 mg, 20 szt. tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cetirizine Genoptim, 10 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna: 65,00 mg Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane. Bia?e lub prawie bia?e tabletki powlekane o kszta?cie kapsu?ek z lini? podzia?u na jednej stronie...
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. CLOPIDOGREL GENOPTIM Clopidogrel Genoptim, 75 mg, tabletki powlekane b. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci klopidogrelu bezylanu). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: ka?da tabletka powlekana zawiera 2,6 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. c. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Clopidogrel Genoptim, 75 mg, tabletki powlekane...
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...Desloratadine Genoptim, 5 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg desloratadyny. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: Ka?da tabletka powlekana zawiera 20 mg laktozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Tabletka powlekana w kolorze niebieskim, okr?g?a, obustronnie wypuk?a. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt Desloratadine Genoptim wskazany...
kaps. twarde; 100 mg, 28 szt. kaps. twarde; 100 mg, 7 szt. kaps. twarde; 50 mg, 14 szt. kaps. twarde; 50 mg, 7 szt.
...Fluconazole Genoptim, 50 mg, kapsu?ki twarde Fluconazole Genoptim, 100 mg, kapsu?ki twarde Fluconazole Genoptim, 150 mg, kapsu?ki twarde Fluconazole Genoptim, 200 mg, kapsu?ki twarde 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da kapsu?ka twarda zawiera 50 mg, 100 mg, 150 mg lub 200 mg flukonazolu (Fluconazolum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu Fluconazole Genoptim, 50 mg: ka?da kapsu?ka twarda zawiera 50,56 mg laktozy jednowodnej. Fluconazole Genoptim...
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 3 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Glimepiride Genoptim, 1 mg, tabletki Glimepiride Genoptim, 2 mg, tabletki Glimepiride Genoptim, 3 mg, tabletki Glimepiride Genoptim, 4 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 1 mg, 2 mg, 3 mg lub 4 mg glimepirydu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: Ka?da tabletka 1 mg zawiera 158,45 mg laktozy jednowodnej. Ka?da tabletka 2 mg...
kaps. dojelitowe, twarde; 15 mg, 28 szt. kaps. dojelitowe, twarde; 30 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lansoprazole Genoptim, 15 mg, kapsu?ki dojelitowe, twarde Lansoprazole Genoptim, 30 mg, kapsu?ki dojelitowe, twarde 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da kapsu?ka zawiera 15 mg lanzoprazolu Ka?da kapsu?ka zawiera 30 mg lanzoprazolu Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: Ka?da kapsu?ka 15 mg zawiera 100,474 mg sacharozy Ka?da kapsu?ka 30 mg zawiera 200,949 mg sacharozy Pe?ny wykaz substancji...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Levocetirizine Genoptim, 5 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Bia?e lub bia?awe, owalne tabletki powlekane o grubo?ci od 2,9 mm do 3,5 mm, d?ugo?ci od 7,8 mm do 8,2 mm...
kaps.; 40 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Omeprazole Genoptim, 40 mg, kapsu?ki dojelitowe, twarde 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da kapsu?ka zawiera 40 mg omeprazolu. Substancje pomocnicze: Ka?da kapsu?ka zawiera 15,84 mg laktozy bezwodnej i 299,2 mg sacharozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ki. Kapsu?ki koloru niebiesko-fioletowego, zawieraj?ce peletki cukrowe. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4...
kaps.; 20 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Omeprazole Genoptim, 20 mg, kapsu?ki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da kapsu?ka zawiera 20 mg omeprazolu. Substancje pomocnicze: Ka?da kapsu?ka zawiera 7,920 mg laktozy bezwodnej i 162,626 mg sacharozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ki. Kapsu?ki koloru zielonego, zawieraj?ce peletki cukrowe. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do...
tabl. dojelitowe; 40 mg, 28 szt.
...1 tabletce Pantoprazole Genoptim + dwa razy na dob? po 1000 mg amoksycyliny + dwa razy na dob? po 500 mg klarytromycyny b) dwa razy na dob? po 1 tabletce Pantoprazole Genoptim + dwa razy na dob? po 400 - 500 mg metronidazolu (lub 500 mg tynidazolu) + dwa razy na dob? po 250 - 500 mg klarytromycyny c) dwa razy na dob? po 1 tabletce Pantoprazole Genoptim + dwa razy...
tabl. dojelitowe; 20 mg, 28 szt.
...2 W d?ugotrwa?ym leczeniu zaleca si? 1 tabletk? Pantoprazole Genoptim 20 mg raz na dob? jako dawk? podtrzymuj?c?. Je?li wyst?pi nawrót choroby, dawk? t? mo?na zwi?kszy? do 40 mg pantoprazolu na dob?. W tym przypadku zalecane jest stosowanie produktu Pantoprazole Genoptim 40 mg. Po wyleczeniu nawrotu dawk? mo?na zmniejszy? ponownie do 1 tabletki Pantoprazole Genoptim 20 mg na dob?. Doro?li: Zapobieganie owrzodzeniom ?o??dka i...
tabl. powl.; 100 mg, 4 szt.
...pacjentów syldenafil nale?y stosowa? jedynie po dok?adnym rozwa?eniu mo?liwych korzy?ci i zagro?e?. Otoczka tabletki produktu leczniczego Sildenafil Genoptim zawiera laktoz?. Produkt leczniczy Sildenafil Genoptim nie powinien by? podawany pacjentom z rzadk? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy Lapp lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy. Kobiety Produkt leczniczy Sildenafil Genoptim nie jest wskazany do stosowania u kobiet. 4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne...
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt. tabl. powl.; 40 mg, 28 szt.
...bada? klinicznych, zalecane pocz?tkowe dawkowanie produktu leczniczego Simvastatin Genoptim to 40 mg raz na dob?, wieczorem. W tej grupie pacjentów, Simvastatin Genoptim nale?y stosowa? jako lek uzupe?niaj?cy inne metody leczenia zmniejszaj?ce st??enia lipidów (np. afereza LDL) lub je?li takie leczenie jest niedost?pne lub niew?a?ciwe. U pacjentów przyjmuj?cych lomitapid jednocze?nie z lekiem Simvastatin Genoptim, dawka Simvastatin Genoptim nie mo?e przekracza? 40 mg/dob? (patrz punkty...
kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 0,4 mg, 30 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 0,4 mg, 60 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 0,4 mg, 90 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tamsulosin Genoptim, 400 mikrogramów, kapsu?ki o przed?u?onym uwalnianiu, twarde 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna kapsu?ka o przed?u?onym uwalnianiu, twarda zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde. Oliwkowo zielone nieprzezroczyste / pomara?czowe nieprzezroczysty kapsu?ki ?elatynowe, twarde, w rozmiarze ?1EL?, z nadrukowanymi czarnym atramentem...
krople do oczu [roztw.]; 40 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...nara?one miejsce. Produkt Travoprost Genoptim zawiera chlorek benzalkoniowy, który mo?e powodowa? podra?nienie oka i wiadomo, ?e mo?e zmienia? zabarwienie mi?kkich soczewek kontaktowych. Nale?y unika? kontaktu tego produktu z mi?kkimi soczewkami kontaktowymi. Pacjenci musz? by? pouczeni o konieczno?ci zdejmowania soczewek kontaktowych przed zakropleniem produktu Travoprost Genoptim, a po jego zakropleniu-o konieczno?ci odczekania 15 minut przed ponownym za?o?eniem soczewek. Travoprost Genoptim zawiera Makrogol hydroksystearynian glicerolu...
tabl. powl.; 200 mg, 20 szt.
...leczenia produktem leczniczym Voriconazole Genoptim powinni podlega? ?cis?ej kontroli. W takiej sytuacji klinicznej mo?na rozwa?y? badanie aktywno?ci amylazy lub lipazy w surowicy krwi. Reakcje niepo??dane dotycz?ce skóry U pacjentów leczonych produktem leczniczym Voriconazole Genoptim obserwowano skórne reakcje z?uszczaj?ce takie jak zespó? Stevensa-Johnsona. Pacjent, u którego wyst?pi wysypka, powinien by? ?ci?le kontrolowany i je?li zmiany post?puj?, leczenie produktem leczniczym Voriconazole Genoptim nale?y przerwa?. Dodatkowo...
tabl. powl.; 10 mg, 20 szt.
...LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zolpidem Genoptim, 10 mg, tabletki powlekane. 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Produkt leczniczy Zolpidem Genoptim, 10 mg tabletki powlekane zawiera jako substancj? czynn? 10 mg zolpidemu winian. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 59,00 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane. Produkt leczniczy Zolpidem Genoptim, 10 mg, tabletki powlekane ma...