inj. podsk. zaw. [mieszanki alergoidów drzewa]; 0,5 mg/ml, 1 fiol. 3 ml (+8 strzyk. z ig??) inj. podsk. zaw. [mieszanki alergoidów trawy]; 0,5 mg/ml, 1 fiol. 3 ml (+8 strzyk. z ig??) inj. podsk. zaw. [mieszanki alergoidów trawy, brzoza]; 0,5 mg/ml, 1 fiol. 3 ml (+8 strzyk. z ig??) inj. podsk. zaw. [mieszanki alergoidów trawy, drzewa]; 0,5 mg/ml, 1 fiol. 3 ml (+8 strzyk. z ig??) inj. podsk. zaw. [pojedyncze alergoidy brzozy]; 0,5 mg/ml, 1 fiol. 3 ml (+8 strzyk. z ig??)
inj. podsk. zaw. [roztocza 50/50%]; , 1 fiol. 5 ml
...zobowi?zany jest wype?ni? wolne rubryki, wpisuj?c odpowiednie informacje. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Hal Allergy B.V. J.H. Oortweg 15, 2333 CH Leiden P.O. Box 1204, 2302 BE Leiden, Holandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 9754 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...