?el; 140 mg/g, 4 szt.
...wk?adu z kieszonki przyz?bnej, ca?y czas wyciskaj?c ?el. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Heraeus Kulzer GmbH Grüner Weg 11 63450 Hanau (Niemcy) 8. NUMER POZWOLENIA/NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA...