Chamomile | ATC: A 01 AB, D 11 AX, G 01 AX
p?yn na skór? i b?ony ?luzowe; , 1 but. 90 g p?yn na skór? i b?ony ?luzowe; , 1 but. 90 g
...5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1. W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Nie prowadzono bada? farmakologicznych dla preparatu AZULAN Herbapol Warszawa. 5.2. W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Nie prowadzono kompleksowych bada? farmakokinetyki zwi?zków wchodz?cych w sk?ad substancji czynnej produktu leczniczego AZULAN Herbapol Warszawa. 5.3. Przedkliniczne dane o bezpiecze?stwie Brak danych przedklinicznych dla preparatu AZULAN Herbapol Warszawa. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych Brak. 6.2. Niezgodno?ci farmaceutyczne Nie...
Chamomile | ATC: A 01 AB, D 11 AX, G 01 AX
p?yn na skór? i b?ony ?luzowe; , 1 but. 40 g p?yn na skór? i b?ony ?luzowe; , 1 but. 40 g
tabl. powl.; 0,3 mg+ 0,1 mg+ 20 mg, 30 szt.
...68 tel.: +48 71 335 72 25 fax: +48 71 372 47 40 e-mail: herbapol@herbapol.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3364 9. DATA WYDANIA...Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, nr tel.: (22) 49-21-301, nr faksu: (22) 49-21-309, e-mail: ndl...
pasta do przyg. zaw. doustnej; 654,5 mg/g, 1 tuba 100 g
...g ± 4 g preparatu. Opakowaniem zewn?trznym jest kartonowe pude?ko. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Herbapol Warszawa Sp. z o.o. ul. O?ówkowa 54, 05-800 Pruszków Polska tel.: (22) 738 13 00 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: R/0092 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
pasta; , 1 op. 100 g
...w pude?ku kartonowym. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ca usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Nie jest wymagana specjalna instrukcja. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Polska Herbapol Warszawa Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, ul. O?ówkowa 54 tel.: (22) 738 13 00 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: RR/1215/05 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
zio?a do zaparzania; , 1 op. 100 g
zio?a do zaparzania; , 1 op. 20 g
zio?a do zaparzania; , 25 sasz. 2 g
czopki doodbytnicze; 10 mg, 6 szt.
...68 tel. +48 71 33 57 225 fax: +48 71 37 24 740 e-mail: herbapol@herbapol.pl 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3363 9...Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.: +48 22 49-21-301, nr faksu: +48 22 49-21-309, e...
dra?.; 10 mg, 10 szt. dra?.; 10 mg, 30 szt.
...68 tel. +48 71 33 57 225 fax. +48 71 37 24 740 e-mail: herbapol@herbapol.pl 3 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3617 9. DATA...Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.: +48 22 49-21-301, nr faksu: +48 22 49-21-309, e...
tabl. powl.; 10 mg+ 250 mg, 10 szt.
...68 tel.: +48 71 335 72 25 fax: +48 71 372 47 40 e-mail: herbapol@herbapol.pl 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3080 9. DATA...Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, nr tel.: (22) 49-21-301, nr faksu: (22) 49-21-309, e-mail: ndl...
granulat; , 1 op. 80 g