O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Alendronic acid | ATC: M 05 BA 04
tabl.; 70 mg, 4 szt.
...lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa...dla kwasu zoledronowego), droga podania (patrz powy?ej) i dawka skumulowania ? rak, chemioterapia, radioterapia, kortykosteroidy, palenie tytoniu ? choroby z?bów w wywiadzie, nieprawid?owa higiena jamy ustnej, choroba przyz?bia, inwazyjne zabiegi stomatologiczne oraz...
prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 but. 140 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 but. 35 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 but. 70 ml
...przypadkach notowano zgony. Prawie zawsze wyst?powa?y one u pacjentów z ci??kim schorzeniem podstawowym lub jednocze?nie przyjmuj?cych inne leki o znanym mo?liwym oddzia?ywaniu...z?bów u dzieci. Odpowiednia higiena jamy ustnej mo?e pomóc zapobiec wyst?pieniu przebarwie?, które zwykle mo?na usun?? podczas szczotkowania. WS067+CMC 7 Zg?aszanie...Drobnoustroje z oporno?ci? wrodzon? Tlenowe bakterie Gram-ujemne Acinetobacter sp. Citrobacter freundii Enterobacter sp. Legionella pneumophila Morganella morganii Providencia spp. Pseudomonas sp...
tabl. powl.; 150 mg, 1 szt.
...0) 1 27739 estonia@gsk.com ?????? Polska Roche (Hellas) A.E. Roche Polska Sp.z o.o. ???: +30 210 61 66 100 Tel: +48 - 22 345 18 88 Espańa Portugal...?uchwy jest na ogó? zwi?zane z ekstrakcj? z?ba i (lub) z miejscowym zaka?eniem (z zapaleniem ko?ci i szpiku kostnego w??cznie). Zdiagnozowany rak, stosowanie chemioterapii, radioterapii, kortykosteroidów, nieprawid?owa higiena jamy ustnej s? tak?e...
Ibandronic acid | ATC: M 05 BA 06
inj. [roztw.]; 3 mg/3 ml, 1 amp.-strzyk. (+ ig?a)
...i szyi - nieprawid?owa higiena jamy ustnej, choroba przyz?bia, niew?a?ciwie dopasowane protezy dentystyczne, choroby z?bów w wywiadzie, inwazyjne zabiegi stomatologiczne, np. ekstrakcje z?bów. Nale?y zach?ca? wszystkich pacjentów do nale?ytego dbania o higien? jamy...100 Tel: +43 (0) 1 27739 Espańa Polska Roche Farma S.A. Roche Polska Sp.z o.o. Tel: +34 - 91 324 81 00 Tel: +48 - 22 345 18 88 France Portugal...
Amoxicillin | ATC: J 01 CA 04
tabl.; 1 g, 20 szt. tabl.; 250 mg, 20 szt. tabl.; 375 mg, 20 szt. tabl.; 500 mg, 20 szt. tabl.; 750 mg, 20 szt.
...produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osma?ska 14 02-823 Warszawa...pacjentów z grupy dzieci i m?odzie?y przyjmuj?cych amoksycylin?. Odnotowywano powierzchniowe przebarwienie z?bów u dzieci. Dobra higiena jamy ustnej mo?e pomóc w zapobieganiu przebarwieniu z?bów, które zazwyczaj mo?na usun?? przez szczotkowanie. Zg?aszanie podejrzewanych...
kaps.; 3 mg, 28 szt. kaps.; 3 mg, 56 szt. kaps.; 4,5 mg, 28 szt. kaps.; 4,5 mg, 56 szt. kaps.; 6 mg, 28 szt. kaps.; 6 mg, 56 szt. roztw. doust.; 2 mg/ml, 1 but. 120 ml
system transdermalny; 4,6 mg/24 h, 30 sasz. system transdermalny; 9,5 mg/24 h, 30 sasz.
...1 86 6570 174 ?????? Polska Novartis (Hellas) A.E.B.E. Novartis Poland Sp. z o.o. ???: +30 210 281 17 12 Tel.: +48 22 375 4888 Espańa Portugal Novartis...higiena osobista, jedzenie, ubieranie si?, udzia? w czynno?ciach domowych, np.w robieniu zakupów, orientowanie si? w terenie, a tak?e udzia? w czynno?ciach zwi?zanych z finansami). Wyniki uzyskane po 24 tygodniach badania zestawiono...
kaps.; 1,5 mg, 28 szt.
...43 1 86 6570 ?????? Polska Novartis (Hellas) A.E.B.E. Novartis Poland Sp. z o.o. ???: +30 210 281 17 12 Tel.: +48 22 375 4888 Espańa Portugal Novartis...codziennych czynno?ci, takich jak: higiena osobista, jedzenie, ubieranie si?, udzia? w czynno?ciach domowych, np. w robieniu zakupów, orientowanie si? w terenie, a tak?e udzia? w czynno?ciach zwi?zanych z finansami, itp. U analizowanych...
kaps. twarde; 100 mg, 28 szt. kaps. twarde; 100 mg, 7 szt. kaps. twarde; 50 mg, 14 szt. kaps. twarde; 50 mg, 7 szt.
...leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 20 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa...tym zaka?enia gard?a, prze?yku, wyst?powanie dro?d?aków w moczu oraz przewlek?e dro?d?akowe zaka?enia skóry i b?on ?luzowych; ? przewlek?a zanikowa kandydoza jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej zwi?zane ze stosowaniem protezy), je?li higiena jamy...
inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 but. 100 ml
...odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. UK/H/1554/IB/002 19 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2...Inwazyjnej kandydozy. Dro?d?akowego zaka?enia b?on ?luzowych, w??czaj?c zaka?enia gard?a, prze?yku, wyst?powanie dro?d?aków w moczu oraz przewlek?e zaka?enia ?luzówkowo-skórne. Przewlek?ej kandydozy jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej) w przypadku, gdy higiena dentystyczna jest...
inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 op. 100 ml inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 op. 50 ml
...zawiera widocznych cz?stek. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o...ustnej (zapalenie jamy ustnej) w przypadku, gdy higiena dentystyczna jest niewystarczaj?ca. Flumycon jest wskazany do stosowania u pacjentów doros?ych w zapobieganiu nast?puj?cym zaka?eniom: ? nawroty kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z...
syrop; 5 mg/ml, 1 op. 150 ml
...produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113...w tym zaka?enia gard?a, prze?yku, wyst?powanie dro?d?aków w moczu oraz przewlek?e dro?d?akowe zaka?enia skóry i b?on ?luzowych; ? przewlek?e zanikowe dro?d?akowe zapalenie jamy ustnej (zwi?zane ze stosowaniem protez z?bowych), je?li higiena jamy...
tabl. powl.; 150 mg, 1 szt. tabl. powl.; 150 mg, 3 szt.
...0 Tel: +372 611 2409 ?????? Polska Teva ????? ?.?. Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ???: +30 210 72 79 099 Tel.: +(48) 22 345 93 00 Espańa Portugal...leczonych z powodu osteoporozy. Wyst?pienie martwicy ?uchwy jest na ogó? zwi?zane z ekstrakcj? z?ba i (lub) z miejscowym zaka?eniem (w??cznie z zapaleniem szpiku kostnego). Zdiagnozowany rak, stosowanie chemioterapii, radioterapii, kortykosteroidów, nieprawid?owa higiena...
inj. [roztw.]; 3 mg, 1 amp.-strzyk. 3 ml
...? Zape?nione pojemniki nale?y usuwa? zgodnie z lokalnymi wymaganiami lub zgodnie z zaleceniami s?u?by zdrowia. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul...?uchwy jest na ogó? zwi?zane z ekstrakcj? z?ba i (lub) z miejscowym zaka?eniem (z zapaleniem ko?ci i szpiku kostnego w??cznie). Rozpoznanie raka, stosowanie chemioterapii, radioterapii, stosowanie kortykosteroidów, nieprawid?owa higiena jamy ustnej s?...
Fluconazole | ATC: J 02 AC 01
kaps.; 100 mg, 28 szt. kaps.; 100 mg, 7 szt. kaps.; 50 mg, 7 szt.
...specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE...w tym zaka?enia gard?a, prze?yku, wyst?powanie dro?d?aków w moczu oraz przewlek?e dro?d?akowe zaka?enia skóry i b?on ?luzowych; - przewlek?e zanikowe dro?d?akowe zapalenie jamy ustnej (zwi?zane ze stosowaniem protez z?bowych), je?li higiena jamy ustnej...
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
kaps. twarde; 1,5 mg, 28 szt. kaps. twarde; 3 mg, 28 szt. kaps. twarde; 3 mg, 56 szt. kaps. twarde; 4,5 mg, 28 szt. kaps. twarde; 4,5 mg, 56 szt. kaps. twarde; 6 mg, 28 szt. kaps. twarde; 6 mg, 56 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 1,5 mg, 28 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 3 mg, 28 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 4,5 mg, 28 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 6 mg, 28 szt.
...Tel: + 49 (0) 4721 6060 ?????? Polska KRKA, d.d., Novo mesto KRKA Polska Sp.z.o.o ???: + 30 (0)210 9581143 Tel.: + 48 (0)22 573 7500 Espańa Portugal KRKA...codziennych czynno?ci, takich jak: higiena osobista, jedzenie, ubieranie si?, udzia? w czynno?ciach domowych, np. w robieniu zakupów, orientowanie si? w terenie, a tak?e udzia? w czynno?ciach zwi?zanych z finansami, itp. U analizowanych...
Ibandronic acid | ATC: M 05 BA 06
tabl. powl.; 150 mg, 1 szt. tabl. powl.; 150 mg, 3 szt.
...w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Nale?y zminimalizowa? wprowadzanie produktów leczniczych do ?rodowiska. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. ul. Ostrzykowizna...szyi; - nieprawid?owa higiena jamy ustnej, choroba przyz?bia, niew?a?ciwie dopasowane protezy dentystyczne, choroby z?bów w wywiadzie, inwazyjne zabiegi stomatologiczne, np. ekstrakcje z?bów. 3 Nale?y zach?ca? wszystkich pacjentów do nale?nego dbania o higien? jamy...
tabl.; 70 mg, 4 szt. tabl.; 70 mg, 6 szt.
...szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. 10 ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...leczenia bisfosfonianami nale?y rozwa?y? przeprowadzenie badania stomatologicznego z zastosowaniem odpowiedniego leczenia zapobiegawczego u pacjentów ze wspó?istniej?cymi czynnikami ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, terapia kortykosteroidami, nieodpowiednia higiena jamy ustne, palenie tytoniu). Tacy pacjenci...
Alendronic acid | ATC: M 05 BA 04
tabl. powl.; 70 mg, 4 szt.
...ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. ul. Ostrzykowizna 14A 05-170 Zakroczym 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10325 9. DATA WYDANIA...ko?ci szcz?ki zasadniczo wi??e si? z ekstrakcj? z?bów i (lub) miejscowymi stanami zapalnymi (w tym zapalenie szpiku). Zdiagnozowany rak, chemoterapia, radioterapia, podawanie kortykosteroidów oraz nieprawid?owa higiena jamy ustnej uznawane s? za czynniki...
Denosumab | ATC: M 05 BX 04
inj. [roztw.]; 60 mg/ml, 1 amp.-strzyk. z aut. zabezp. ig?y
...nieodpowiednia higiena jamy ustnej, choroba przyz?bia, niew?a?ciwie dopasowane protezy dentystyczne, choroba z?bów w wywiadzie, inwazyjne zabiegi stomatologiczne, np. ekstrakcje z?ba. W trakcie leczenia produktem Prolia nale?y zach?ca? wszystkich pacjentów do dbania o...3447000 Tel: +43 (0)1 50 217 Espańa Polska Amgen S.A. Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel: +34 93 600 18 60 Tel.: +48 22 581 3000 France Portugal Amgen...
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
kaps. twarde; 1,5 mg, 28 szt. kaps. twarde; 3 mg, 28 szt. kaps. twarde; 3 mg, 56 szt. kaps. twarde; 4,5 mg, 28 szt. kaps. twarde; 4,5 mg, 56 szt. kaps. twarde; 6 mg, 28 szt. kaps. twarde; 6 mg, 56 szt.
...43 1 86 6570 ?????? Polska Novartis (Hellas) A.E.B.E. Sandoz Polska Sp. z o.o. ???: +30 210 281 17 12 Tel.: +48 22 549 1500 Espańa Portugal Laboratorios...higiena osobista, jedzenie, ubieranie si?, udzia? w czynno?ciach domowych, np. w robieniu zakupów, orientowanie si? w terenie, a tak?e udzia? w czynno?ciach zwi?zanych z finansami). Wyniki uzyskane po 24 tygodniach badania zestawiono...
Alendronic acid | ATC: M 05 BA 04
tabl.; 70 mg, 12 szt. tabl.; 70 mg, 2 szt. tabl.; 70 mg, 4 szt.
...stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biofarm Sp .z o.o. ul. Wa?brzyska 13 60-198 Pozna? 9 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...leczonych w zwi?zku z osteoporoz?. Martwica ko?ci szcz?ki zwi?zana jest g?ównie z ekstrakcj? z?ba i (lub)zaka?eniem miejscowym ( tym zapaleniem ko?ci i szpiku). Zdiagnozowany rak, chemioterapia, radioterapia, kortykosteroidy oraz nieprawid?owa higiena jamy...
system transdermalny; 13,3 mg/24 h, 30 szt.
...nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami lub zwróci? do apteki. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53...higiena osobista, jedzenie, ubieranie si?, udzia? w czynno?ciach domowych, np. w robieniu zakupów, orientowanie si? w terenie, a tak?e udzia? w czynno?ciach zwi?zanych z finansami). Wyniki uzyskane po 24 tygodniach badania zestawiono...
system transdermalny; 4,6 mg/24 h, 30 szt.
...nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami lub zwróci? do apteki. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53...higiena osobista, jedzenie, ubieranie si?, udzia? w czynno?ciach domowych, np.w robieniu zakupów, orientowanie si? w terenie, a tak?e udzia? w czynno?ciach zwi?zanych z finansami). Wyniki uzyskane po 24 tygodniach badania zestawiono...
system transdermalny; 9,5 mg/24 h, 30 szt.
...nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami lub zwróci? do apteki. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53...higiena osobista, jedzenie, ubieranie si?, udzia? w czynno?ciach domowych, np.w robieniu zakupów, orientowanie si? w terenie, a tak?e udzia? w czynno?ciach zwi?zanych z finansami). Wyniki uzyskane po 24 tygodniach badania zestawiono...
roztw. doust.; 2 mg/ml, 1 but. 120 ml
...Przepisan? ilo?? roztworu nale?y nabra? z butelki za pomoc? za??czonej strzykawki dozuj?cej. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53...codziennych czynno?ci, takich jak: higiena osobista, jedzenie, ubieranie si?, udzia? w czynno?ciach domowych, np. w robieniu zakupów, orientowanie si? w terenie, a tak?e udzia? w czynno?ciach zwi?zanych z finansami, itp.). U analizowanych...
kaps. twarde; 3 mg, 28 szt. kaps. twarde; 6 mg, 28 szt.
...musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul...codziennych czynno?ci, takich jak: higiena osobista, jedzenie, ubieranie si?, udzia? w czynno?ciach domowych, np. w robieniu zakupów, orientowanie si? w terenie, a tak?e udzia? w czynno?ciach zwi?zanych z finansami, itp. U analizowanych...
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
kaps. twarde; 4,5 mg, 28 szt.
...stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa, Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE...codziennych czynno?ci, takich jak: higiena osobista, jedzenie, ubieranie si?, udzia? w pracach domowych, np. w robieniu zakupów, orientowanie si? w otoczeniu, a tak?e zaanga?owanie w zadania zwi?zane z finansami, itp. U analizowanych...
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
kaps. twarde; 1,5 mg, 28 szt.
...stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa, Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE...codziennych czynno?ci, takich jak: higiena osobista, jedzenie, ubieranie si?, udzia? w pracach domowych, np. w robieniu zakupów, orientowanie si? w otoczeniu, a tak?e zaanga?owanie w zadania zwi?zane z finansami, itp. U analizowanych...
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
kaps. twarde; 3 mg, 28 szt.
...stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SymPhar Sp. z o.o. ul. W?oska 1 00-777 Warszawa, Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE...codziennych czynno?ci, takich jak: higiena osobista, jedzenie, ubieranie si?, udzia? w pracach domowych, np. w robieniu zakupów, orientowanie si? w otoczeniu, a tak?e zaanga?owanie w zadania zwi?zane z finansami, itp. U analizowanych...