Zoledronic acid | ATC: M 05 BA 08
inf. [roztw.]; 5 mg/100 ml, 1 but. 100 ml
...Luxemburg Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma GmbH Tél/Tel: +32 2 246 16 11 Tél/Tel: +49 911 273 0 ???????? Magyarorszįg Novartis Pharma Services Inc. Novartis Hungįria Kft. Pharma ???...ibuprofen wkrótce po podaniu produktu Aclasta, w razie potrzeby (patrz punkt 4.2). 6 W badaniu HORIZON - Pivotal Fracture Trial [PFT] (patrz punkt 5.1) ca?kowita cz?sto?? wyst?powania migotania przedsionków wynosi?a odpowiednio...
Bivalirudin | ATC: B 01 AE 06
inf./inj. [prosz. do przyg. konc.]; 250 mg, 10 fiol. inf./inj. [prosz. do przyg. konc.]; 250 mg, 2 fiol.
...zabiegu PCI zapewnia odpowiednie dzia?anie przeciwzakrzepowe. Badanie HORIZONS (pacjenci z zawa?em mi??nia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) poddawani pierwotnej przezskórnej interwencji wie?cowej (pPCI)). Badanie HORIZONS by?o prospektywnym, wieoo?rodkowym, randomizowanym badaniem prowadzonym...22 A. WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii. Hälsa Pharma GmbH, Nikolaus Dürkopp-Str. 4A, 33602 Bielefeld, Niemcy B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Trastuzumab | ATC: L 01 XC 03
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 150 mg, 1 fiol. 15 ml
...I) ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy(ów) biologicznej(ych) substancji czynnej(ych) Roche Diagnostics GmbH, Pharma Biotechnology Production Nonnenwald 2 82372 Penzberg Niemcy Genentech Inc. 1000 New Horizons Way Vacaville, CA 95688 USA Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii Roche Pharma AG Emil-Barell-Strasse 1 D-79639 Grenzach-Wyhlen Niemcy B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Rituximab | ATC: L 01 XC 02
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 100 mg/10 ml, 2 fiol. 10 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 500 mg/50 ml, 1 fiol. 50 ml
...czynnej(ych) Genentech, Inc. 1 DNA Way South San Francisco, CA 94080-4990 USA Genentech Inc. 1000 New Horizons Way Vacaville, CA 95688 USA Lonza Biologics, PLC Pease International Tradeport 101 International Drive Portsmouth, NH 03801 USA Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Roche Pharma AG Emil-Barell-Str. 1 D-79639, Grenzach-Wyhlen Niemcy B WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Pertuzumab | ATC: L 01 XC 13
inj. [konc. do przyg. roztw.]; 420 mg, 1 fiol.
...YCH) ORAZ WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy(ów) biologicznej(ych) substancji czynnej(ych) Genentech, Inc. 1000 New Horizons Way Vacaville, CA 95688-9431 USA Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii Roche Pharma AG Emil-Barell-Strasse 1 D-79639 Grenzach-Whylen Niemcy B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA Produkt leczniczy wydawany na...