Zolpidem tartrate | ATC: N 05 CF 02
krople doustne; 10 mg/ml, 1 but. 30 ml
...w tekturowym pude?ku. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Niezu?yty produkt leczniczy lub jego pozosta?o?ci nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi wymaganiami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ITF Pharma Kereskedelmi és Szolgįltató Kft. 1056 Budapeszt, Duna u. 1 W?gry 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...