kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde; 95 mg+ 23,75 mg, 25 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 22 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Impax Laboratories Ireland Limited 56 Fitzwilliam Square Dublin 2 Irlandia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Numient 95 mg/23,75 mg kapsu?ki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde EU/1/15/1044/001...