roztw. doust.; 800 mg/15 ml, 20 fiol. 15 ml
...i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO ODBROTU ITALFARMACO S.p.A. Viale Fulvio Testi 330 20126 Milano W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 4656 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA...
Folic acid | ATC: B 03 BB 01
tabl.; 400 µg, 28 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ITALFARMACO S.p.A. ? Viale F. Testi, 330 ? 20126 Milano, W?ochy + 39.02.64431 + 39.02.66102 753 info@italfarmaco.com 4 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12465 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA...
Zolpidem tartrate | ATC: N 05 CF 02
krople doustne; 10 mg/ml, 1 but. 30 ml
...usuwania Niezu?yty produkt leczniczy lub jego pozosta?o?ci nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi wymaganiami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ITALFARMACO S.p.A. Viale Fulvio Testi 330 ? 20126 Milano W?ochy +39.02.64431 +39.02.66102 753 info@italfarmaco.com 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 17458 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...