tabl. powl.; , 12 szt. tabl. powl.; , 24 szt.
...12 lub 24 tabletek powlekanych, w pude?ku tekturowym. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania. Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KATO Labs Sp. z o.o ul. Marsza?kowska 138/82, 00-004 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4394 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
?el; 300 mg/100 g, 1 op. 40 g
...leczenie zwykle trwa do 10 dni, a w przypadku zapalenia ?y? powierzchownych od 1 do 2 tygodni. Hirudoid mo?e by? równie? stosowany do fono- i jonoforezy. Podczas jonoforezy ?el jest podawany pod katod?. 4.3. Przeciwwskazania Nadwra?liwo?? na polisiarczan mukopolisacharydowy lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz?. Nie nale?y nak?ada? ?elu na otwarte rany i uszkodzon? skór?. 1 4.4 Specjalne ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce...
ma??; 300 mg/100 g, 1 op. 40 g
...leczenie zwykle trwa do 10 dni, a w przypadku zapalenia ?y? powierzchownych od 1 do 2 tygodni. Hirudoid mo?e by? równie? stosowany do fono- i jonoforezy. Podczas jonoforezy ma?? jest podawana pod katod?. 4.3. Przeciwwskazania Nadwra?liwo?? (uczulenie) na polisiarczan mukopolisacharydow, 4-hydroksybenzoesan metylu , 4-hydroksybenzoesan propylu lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz?. Nie nale?y nak?ada? ma?ci na otwarte rany i uszkodzon? skór?. 1 4...
Ketoprofen | ATC: M 02 AA 10
?el; 25 mg/g, tuba 100 g ?el; 25 mg/g, tuba 50 g
...szkieletowych spowodowanych urazami sportowymi (skr?cenia i uszkodzenia powysi?kowe) ? zapalenia mi??ni i stawów ? bólów okolicy l?d?wiowej w dyskopatii ? bólów reumatycznych Lek mo?na stosowa? w fizjoterapii, np. zabiegach jonoforezy (z wykorzystaniem katody jako elektrody czynnej), fonoforezy. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Doro?li i m?odzie? powy?ej 15 lat: Stosowa? 2 do 3 razy na dob?. Niewielk? ilo?? ?elu nanosi? na skór? w...
?el; (0,2 g+ 1 g+ 2 g)/100 g, 1 tuba 50 g
...dawk? mo?na odpowiednio zwi?kszy?. Miejsc leczonych ?elem Mobilat nie nale?y przykrywa? opatrunkami. Mobilat ?el mo?na równie? stosowa? w po??czeniu z fizykoterapi?, tak? jak jonoforeza. W przypadku jonoforezy produkt Mobilat podawany jest pod katod?. 4.3 Przeciwwskazania Nadwra?liwo?? na substancje czynne lub na którykolwiek substancj? pomocnicz? produktu leczniczego. W ni?ej wymienionych przypadkach Mobilat ?el mo?e by? stosowany jedynie po przeprowadzeniu przez lekarza wnikliwej analizy korzy?ci...
?el; 100 mg/g, 1 tuba 40 g
...zabiegach: 1. jonoforezy Technika zabiegu: na oczyszczon? i odt?uszczon? skór? nak?ada si? 2 do 3 mm warstw? ?elu. Nast?pnie przykrywa si? celofanow? foli? oraz 2 cm wilgotnym podk?adem po?rednicz?cym z elektrod? aktywn? - katod?. Nat??enie pr?du 0,01 do 0,3 mA/cm 2 . Czas zabiegu 15?20 minut. Jonoforez? wykonuje si? codziennie w serii 10 do 20 zabiegów. 2. fonoforezy Technika zabiegu: na oczyszczon? skór?...
system transdermalny; 3,2 mg+ 11,2 mg, 4 szt.+ 4 szt.
...by?o zbli?one i wynosi?o odpowiednio 1,35 (95% CI l,21-l, 49) oraz 1,30 (95%CI 1,21-1,40). MINISTERSTWO ZDROWIA} Departament Polityki Lekowa; l Farmacp (M952 twarazawa m_ katodowa: 'i5 W przypadku skojarzonej terapii estrogenowo-progestagenowej, w szeregu bada? epidemiologicznych wykazano wy?sze ogólne ryzyko raka piersi ni? ryzyko raka piersi w przypadku terapii estrogenowej . Badanie MWS wykaza?o, ?e porównaniu kobietami...
Temsirolimus | ATC: L 01 XE 09
inf. [konc.+ rozp. do przyg. roztw.]; 30 mg, 1 fiol. 1,2 ml+ 1 fiol. rozp. 1,8 ml
...unika? równoczesnego stosowania substancji mog?cych indukowa? cytochrom CYP3A4/5 [np. karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, ryfampicyna, ziele dziurawca] (patrz punkt 4.4). Substancje hamuj?ce metabolizm CYP3A Jednoczesne podanie temsyrolimusu w dawce 5 mg i katokonazolu ? silnego inhibitora cytochromu CYP3A4 nie mia?o istotnego wp?ywu na C i AUC temsyrolimusu, jednak AUC syrolimusu wzros?o max 3,1-krotnie, za? sumaryczne AUC (dla temsyrolimusu + syrolimusu) wzros?o 2,3...
ma??; (5 mg+ 0,833 mg+ 10 mg)/g, 10 sasz. 1 g ma??; (5 mg+ 0,833 mg+ 10 mg)/g, 1 tuba 14 g
...lub 28 g ma?ci, umieszczone w tekturowym pude?ku. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania. Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Kato Labs Sp. z o.o. ul. Marsza?kowska 138/82 00-004 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7695 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...