inf. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 100 ml + zest. do inf. inf. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 200 ml+ zest. do inf. inf. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 50 ml+ zest. do inf.
...by? oceniony wizualnie pod k?tem obecno?ci cz?stek sta?ych i zabarwienia. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Kedrion S.p.A. Loc. Ai Conti, 55051 Castelvecchio Pascoli, Barga (Lucca), W?ochy. 8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12908 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
NuwiqRx-z
Coagulation factor VIII | ATC: B 02 BD 02
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1000 j.m., 1 fiol. + 1 amp.-strz. 2,5 ml inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 2000 j.m., 1 fiol. + 1 amp.-strz. 2,5 ml inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 j.m., 1 fiol. + 1 amp.-strz. 2,5 ml inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 500 j.m., 1 fiol. + 1 amp.-strz. 2,5 ml
...Octapharma Nordic AB Octapharma AS (Norwegia) Octapharma Handelsgesellschaft (Szwecja) Sími: +47 63988860 m.b.H. Te?.: +46 8 56643000 Tel: +43 1 610321222 ?eská republika Italia Polska Octapharma CZ s.r.o. Kedrion S.p.A. Octapharma Poland Sp. z o.o. Tel: +420 266 793 510 Tel: +39 0583 1969603 Tel: +48 22 2082734 Danmark ?????? Portugal Octapharma Nordic AB Octapharma Limited Octapharma...