O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Letrozole | ATC: L 02 BG 04
tabl. powl.; 2,5 mg, 30 szt.
...2,5 mg. Oprócz powy?szego badania oceniaj?cego wp?yw zaburze? czynno?ci nerek na dzia?anie letrozolu, przeprowadzono analiz? kowariancji z wykorzystaniem danych z dwóch bada? osiowych (badanie AR/BC2 i badanie AR/BC3). Szacowany...nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC 1106 Budapeszt, Keresztśri śt 30-38. W?GRY 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE...
kaps.; 3 mg, 28 szt. kaps.; 3 mg, 56 szt. kaps.; 4,5 mg, 28 szt. kaps.; 4,5 mg, 56 szt. kaps.; 6 mg, 28 szt. kaps.; 6 mg, 56 szt. roztw. doust.; 2 mg/ml, 1 but. 120 ml
system transdermalny; 4,6 mg/24 h, 30 sasz. system transdermalny; 9,5 mg/24 h, 30 sasz.
...Parkinsona. Rywastygmina wywiera dzia?anie hamuj?ce w stosunku do cholinoesteraz, tworz?c z nimi kompleks za pomoc? wi?zania kowalencyjnego, co powoduje ich czasow? inaktywacj?. U zdrowych m?odych m??czyzn, produkt leczniczy podany doustnie w dawce...690 690 Tel: +46 8 732 32 00 Latvija United Kingdom Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Tel: +371 67 887 070 Tel: +44 1276 698370 Lietuva Novartis Pharma Services...
kaps.; 1,5 mg, 28 szt.
...Parkinsona. Rywastygmina wywiera dzia?anie hamuj?ce w stosunku do cholinoesteraz, tworz?c z nimi kompleks za pomoc? wi?zania kowalencyjnego, co powoduje ich czasow? inaktywacj?. U zdrowych m?odych m??czyzn, produkt leczniczy podany doustnie w dawce...690 690 Tel: +46 8 732 32 00 Latvija United Kingdom Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Tel: +371 67 887 070 Tel: +44 1276 698370 Lietuva Novartis Pharma Services...
tabl.; 100 mg, 30 szt.
...doniesienia, _e ci?_kie napady padaczkowe ze stanem padaczkowym, mog? prowadzi? do rozpadu mi??ni poprzecznie pr?_kowanych, niewydolno?ci wielonarz?dowej oraz rozsianego krzepni?cia ?ródnaczyniowego, które czasami prowadz? do zgonu. Podobne przypadki obserwowano w...no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 8. NUMER(-Y...
tabl.; 25 mg, 30 szt.
...doniesienia, _e ci?_kie napady padaczkowe ze stanem padaczkowym, mog? prowadzi? do rozpadu mi??ni poprzecznie pr?_kowanych, niewydolno?ci wielonarz?dowej oraz rozsianego krzepni?cia ?ródnaczyniowego, które czasami prowadz? do zgonu. Podobne przypadki obserwowano w...no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 8. NUMER(-Y...
tabl.; 50 mg, 30 szt.
...doniesienia, _e ci?_kie napady padaczkowe ze stanem padaczkowym, mog? prowadzi? do rozpadu mi??ni poprzecznie pr?_kowanych, niewydolno?ci wielonarz?dowej oraz rozsianego krzepni?cia ?ródnaczyniowego, które czasami prowadz? do zgonu. Podobne przypadki obserwowano w...no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 8. NUMER(-Y...
inj. [roztw.]; 6 mg, 1 amp.-strzyk. 0,6 ml (z zabezp. ig?y)
...Pliva Hrvatska d.o.o. Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +385 1 37 20 000 Tel: +40 21 230 65 24 Ireland Slovenija Teva Pharmaceuticals Ireland Pliva Ljubljana d.o.o...0,6 ml roztworu. Ka?dy ml roztworu do wstrzykiwa? zawiera 10 mg lipegfilgrastymu. Substancja czynna jest kowalencyjnym po??czeniem filgrastymu** z metoksypolietylenoglikolem (PEG) poprzez w?glowodanowy ??cznik. *W oparciu tylko o zawarto?? bia?ka. St??enie...
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
kaps. twarde; 1,5 mg, 28 szt. kaps. twarde; 3 mg, 28 szt. kaps. twarde; 3 mg, 56 szt. kaps. twarde; 4,5 mg, 28 szt. kaps. twarde; 4,5 mg, 56 szt. kaps. twarde; 6 mg, 28 szt. kaps. twarde; 6 mg, 56 szt.
...Parkinsona. Rywastygmina wywiera dzia?anie hamuj?ce w stosunku do cholinoesteraz, tworz?c z nimi kompleks za pomoc? wi?zania kowalencyjnego, co powoduje ich czasow? inaktywacj?. U zdrowych m?odych m??czyzn, produkt leczniczy podany doustnie w dawce...690 690 Tel: +46 8 732 32 00 Latvija United Kingdom Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Tel: +371 67 887 070 Tel: +44 1276 698370 Lietuva Novartis Pharma Services...
system transdermalny; 13,3 mg/24 h, 30 szt.
...Alzheimera. Rywastygmina wywiera dzia?anie hamuj?ce w stosunku do cholinoesteraz, tworz?c z nimi kompleks za pomoc? wi?zania kowalencyjnego, co powoduje ich czasow? inaktywacj?. U zdrowych m?odych m??czyzn, produkt leczniczy podany doustnie w dawce...lokalnymi przepisami lub zwróci? do apteki. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 8. NUMERY POZWOLE?...
system transdermalny; 4,6 mg/24 h, 30 szt.
...Alzheimera. Rywastygmina wywiera dzia?anie hamuj?ce w stosunku do cholinoesteraz, tworz?c z nimi kompleks za pomoc? wi?zania kowalencyjnego, co powoduje ich czasow? inaktywacj?. U zdrowych m?odych m??czyzn, produkt leczniczy podany doustnie w dawce...lokalnymi przepisami lub zwróci? do apteki. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 15 8. NUMER...
system transdermalny; 9,5 mg/24 h, 30 szt.
...Alzheimera. Rywastygmina wywiera dzia?anie hamuj?ce w stosunku do cholinoesteraz, tworz?c z nimi kompleks za pomoc? wi?zania kowalencyjnego, co powoduje ich czasow? inaktywacj?. U zdrowych m?odych m??czyzn, produkt leczniczy podany doustnie w dawce...lokalnymi przepisami lub zwróci? do apteki. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 8. NUMER(-Y...
roztw. doust.; 2 mg/ml, 1 but. 120 ml
...ot?pieniem zwi?zanym z chorob? Alzheimera i chorob? Parkinsona. 9 Rywastygmina dzia?a na enzymy docelowe, tworz?c po??czenie kowalencyjne, co powoduje czasow? inaktywacj? enzymów. U zdrowych m?odych m??czyzn, produkt leczniczy podany doustnie w dawce...butelki za pomoc? za??czonej strzykawki dozuj?cej. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA...
kaps. twarde; 3 mg, 28 szt. kaps. twarde; 6 mg, 28 szt.
...z chorob? Alzheimera i chorob? Parkinsona. Rywastygmina wywiera dzia?anie hamuj?ce cholinoesterazy, przy??czaj?c si? do nich wi?zaniem kowalencyjnym, co powoduje ich czasow? inaktywacj?. U zdrowych m?odych m??czyzn produkt leczniczy podany doustnie w dawce...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA...
Silodosine | ATC: G 04 CA 04
kaps. twarde; 4 mg, 30 szt. kaps. twarde; 8 mg, 30 szt.
...Zmiana w Ró?nica Zmiana w pocz?t- porównaniu (95% CI) porównaniu (95% CI) porównaniu Ró?nica leczonych tów kowa do warto?ci do warto?ci do warto?ci (95% CI) pocz?t- wobec pocz?t- wobec pocz?t- wobec (±SD...Ltd. Recordati Ireland Ltd. Tel: + 353 21 4379400 Tel: + 353 21 4379400 ?????? Österreich Recordati Hellas Pharmaceuticals A.E. Recordati Ireland Ltd. ???: + 30 210-6773822 Tel: + 353 21 4379400 Espańa Polska...
tabl. powl.; 1 mg, 30 szt.
...kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Takie post?powanie pomo?e chroni? ?rodowisko. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Kowa Pharmaceutical Europe Co. Ltd., Winnersh Triangle, Wokingham RG41 5RB, Wielka Brytania. 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10 Kowa Pharmaceutical Europe Co. Ltd. Vezepra 1mg UK/H/1557/03/DC 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl. powl.; 2 mg, 30 szt.
...ani domowych pojemników na odpadki. Takie post?powanie pomo?e chroni? ?rodowisko. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Kowa Pharmaceutical Europe Co. Ltd., Winnersh Triangle, Wokingham RG41 5RB, Wielka Brytania. 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10 01 February 2011 Kowa Pharmaceutical Europe Co. Ltd. Vezepra 2mg UK/H/1557/01/DC 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. powl.; 4 mg, 30 szt.
...kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Takie post?powanie pomo?e chroni? ?rodowisko. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Kowa Pharmaceutical Europe Co. Ltd., Winnersh Triangle, Wokingham RG41 5RB, Wielka Brytania. 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10 Kowa Pharmaceutical Europe Co. Ltd. Vezepra 4mg UK/H/1557/02/DC 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl.; 25 µg, 90 szt.
...specyficznymi bia?kami transportowymi wynosi oko?o 99,97%. Poniewa? wi?zanie hormonu z bia?kami nie jest 9 9 kowalentne, dlatego te? zwi?zany hormon podlega sta?ej i bardzo szybkiej wymianie z frakcj? wolnego hormonu. Lewotyroksyna...nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 8. NUMERY POZWOLE?...
tabl.; 100 µg, 90 szt. tabl.; 125 µg, 90 szt. tabl.; 150 µg, 90 szt. tabl.; 175 µg, 90 szt. tabl.; 200 µg, 90 szt. tabl.; 50 µg, 90 szt. tabl.; 75 µg, 90 szt.
...lewotyroksyny ze specyficznymi bia?kami transportowymi wynosi oko?o 99,97%. Poniewa? wi?zanie hormonu z bia?kami nie jest kowalentne, dlatego te? zwi?zany hormon podlega sta?ej i bardzo szybkiej wymianie z frakcj? wolnego hormonu. Klirens...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 8. NUMER(-Y...