Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
tabl.; 5 mg, 10 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...jeszcze enzymu odpowiedzialnego za metabolizm desloratadyny, w zwi?zku z tym nie mo?na ca?kowicie wykluczy? interakcji z innymi produktami leczniczymi. Desloratadyna nie hamuje CYP3A4 in vivo, a przeprowadzone badania in vitro wskazuj?, ?e lek nie hamuje CYP2D6 i nie jest ani substratem, ani inhibitorem glikoproteiny P. W badaniu po jednorazowym podaniu dawki 7,5 mg desloratadyny, nie stwierdzono wp?ywu pokarmu (wysokot?uszczowe, wysokokaloryczne ?niadanie) na dystrybucj?...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 84 szt.
...mg raz na dob? nerek Umiarkowane zaburzenia 30 ? czynno?ci 49 5 mg co 2 dni nerek Ci??kie zaburzenia czynno?ci < 30 5 mg co 3 dni nerek Schy?kowa niewydolno?? nerek ? < 10 Lek przeciwwskazany pacjenci dializowani U dzieci z zaburzeniami czynno?ci nerek dawk? nale?y dostosowa? indywidualnie uwzgl?dniaj?c klirens nerkowy i mas? cia?a. Brak szczegó?owych danych dotycz?cych stosowania u dzieci z zaburzeniami czynno?ci nerek. Pacjenci...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...1 tabletka raz na dob? nerek Umiarkowane zaburzenia 30 ? 49 1 tabletka co 2 dni czynno?ci nerek Ci??kie zaburzenia < 30 1 tabletka co 3 dni czynno?ci nerek Schy?kowa choroba nerek - < 10 Lek przeciwwskazany Pacjenci dializowani U dzieci z zaburzeniami czynno?ci nerek dawk? nale?y ustali? indywidualnie na podstawie klirensu kreatyniny i masy cia?a pacjenta. Nie ma szczegó?owych danych dotycz?cych dzieci z zaburzeniami czynno?ci nerek...
Pefloxacin | ATC: J 01 MA 03
tabl. powl.; 400 mg, 10 szt.
...jest w moczu i 40% z ka?em. 20% podanej dawki 6 UR.DZL.ZLN.4020.2119.2011 wydalane jest w postaci N-demetylopefloksacyny, a 16,2% dawki w postaci N-tlenku pefloksacyny. Lek jest wch?aniany zwrotnie w cewkach nerkowych. Klirens nerkowy jest ma?y i zale?y od dawki. Mie?ci si? on w przedziale od 1,25 do 3,65 ml/s. Pefloksacyna i jej metabolity...
Acetylsalicylic acid | ATC: B 01 AC 06
tabl. dojelitowe; 75 mg, 90 szt.
...Stosowanie metotreksatu w dawce wi?kszej ni? 15 mg na tydzie? (patrz punkt 4.5). 2 4.4 Specjalne ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania Produkt Abrea nie jest odpowiedni do stosowania jako lek przeciwzapalny, przeciwbólowy lub przeciwgor?czkowy. Zalecany jest do stosowania u doros?ych i m?odzie?y w wieku od 16 lat. Ten produkt leczniczy nie jest zalecany do stosowania u dzieci i m?odzie?y w wieku...
aerozol do nosa; 0,5 mg/ml, 1 poj. 15 ml
...liwo?? na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz?. Suche zapalenie b?ony ?luzowej nosa (rhinitis sicca). Jaskra z w?skim k?tem przes?czania. 4.4 Specjalne ostrze_enia i ?rodki ostro_no?ci dotycz?ce stosowania Lek mo_na stosowa? jedynie po dok?adnym rozwa_eniu przez lekarza korzy?ci i ryzyka w przypadku: ? jednoczesnego stosowania leków, które mog? podwy_sza? ci?nienie t?tnicze krwi; ? zwi?kszonego ci?nienia ?ródga?kowego, zw?aszcza...
Aciclovir | ATC: J 05 AB 01
inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 250 mg, 5 fiol.
...wirusem Varicella zoster u chorych z niedoborami immunologicznymi Lek podaje si? w ci?g?ym wlewie do?ylnym, trwaj?cym nie krócej ni? 1 godzin?. Leczenie trwa 7 dni. 1 Doro?li: 10 mg/kg mc. co 8 godzin. Dzieci powy?ej 6. miesi?ca ?ycia do 12 lat: 500 mg/m 2 pc. co 8 godzin. Opryszczkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Lek podaje si? w ci?g?ym wlewie do?ylnym trwaj?cym nie...
Acitretin | ATC: D 05 BB 02
kaps. twarde; 10 mg, 100 szt. kaps. twarde; 10 mg, 30 szt.
...pocz?tkowa 10 mg mo?e by? wystarczaj?ca. Dawk? nale?y zwi?ksza? ostro?nie ze wzgl?du na ryzyko wyst?pienia reakcji izomorficznych. 1 Dawka podtrzymuj?ca powinna by? ustalana w zale?no?ci od odpowiedzi na leczenie i tolerancji na lek. Na ogó? dawka 30 mg na dob? przez kolejnych 6 do 8 tygodni pozwala osi?gn?? optymaln? skuteczno?? leczenia w przypadku ?uszczycy. W przypadku zaburze? rogowacenia dawka podtrzymuj?ca powinna by? jak najmniejsza...
Acitretin | ATC: D 05 BB 02
kaps. twarde; 25 mg, 100 szt. kaps. twarde; 25 mg, 30 szt.
...pocz?tkowa 10 mg mo?e by? wystarczaj?ca. Dawk? nale?y zwi?ksza? ostro?nie ze wzgl?du na ryzyko wyst?pienia reakcji izomorficznych. 1 Dawka podtrzymuj?ca powinna by? ustalana w zale?no?ci od odpowiedzi na leczenie i tolerancji na lek. Na ogó? dawka 30 mg na dob? przez kolejnych 6 do 8 tygodni pozwala osi?gn?? optymaln? skuteczno?? leczenia w przypadku ?uszczycy. W przypadku zaburze? rogowacenia dawka podtrzymuj?ca powinna by? jak najmniejsza...
Aciclovir | ATC: J 05 AB 01
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 250 mg, 10 fiol. inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 10 fiol.
...wszystkich pacjentów. Dawk? acyklowiru dla dzieci w wieku od 3 miesi?cy do 12 lat przelicza si? na powierzchni? cia?a w celu unikni?cia podania za ma?ych dawek. U pacjentów z prawid?ow? czynno?ci? nerek lek podaje si? trzy razy na dob?, co 8 godzin. Ni?ej przedstawiono zalecane dawkowanie. 1 UR.DZL.ZLN.4020.2464-2465.2011 Tabela 1. Doro?li, dzieci w wieku powy?ej 12 lat, niemowl?ta...
syrop; (15 mg+ 50 mg)/5 ml, 1 but. 100 ml
...bada? dotycz?cych bezpiecze?stwa stosowania. Lek mo?e by? stosowany jedynie przypadku, gdy w opinii lekarza korzy?? dla matki w przewa?a nad potencjalnym zagro?eniem dla p?odu. Nie wiadomo, stosowa? czy lek przenika do mleka kobiecego, dlatego nie nale?y preparatu u kobiet karmi?cych piersi?. 4.7. Wp?yw leku pojazdów mechanicznych i na zdolno?? prowadzenia obs?ugiwania urz?dze? mechanicznych w ruchu W dawkach terapeutycznych lek nie powoduje upo?ledzenia sprawno?ci...
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA Podanie podskórne lub do?ylne Nale?y zapozna? si? z tre?ci? ulotki przed zastosowaniem leku. 6. OSTRZE?ENIE DOTYCZ?CE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOST?PNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI Lek przechowywa? w miejscu niedost?pnym i niewidocznym dla dzieci. 7. INNE OSTRZE?ENIA SPECJALNE, JE?LI KONIECZNE 8. TERMIN WA?NO?CI Termin wa?no?ci: Po pierwszym u?yciu: zu?y? w ci?gu 4 tygodni. 9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA Przechowywa?...
krople do oczu [roztw.]; 5 mg/ml, 1 but. 10 ml
...spojówkowego leczonego oka, jednocze?nie delikatnie odci?gaj?c do do?u doln? powiek? i patrz?c ku górze. Po zakropleniu leku nale?y delikatnie zamkn?? oko, nie mruga? i nie otwiera? oka przez oko?o 2 minuty, aby lek wch?on?? si?. Po zakropleniu nale?y delikatnie ucisn?? czubkiem palca przez 1 do 2 minut k?cik zamkni?tej powieki. Mo?e to zapobiec sp?ywaniu kropli kana?ami ?zowymi do nosa i wyst?pieniu ogólnoustrojowych dzia?a? niepo??danych...
Ropinirole | ATC: N 04 BC 04
tabl. powl.; 0,25 mg, 12 szt.
...wyst?powa?y czynniki ryzyka, takie jak wcze?niej wyst?puj?ce zachowania kompulsywne (patrz punkt 4.8). Nale?y zachowa? ostro?no?? podczas stosowania ropinirolu u pacjentów z umiarkowan? niewydolno?ci? w?troby. Dzia?ania niepo??dane leku powinny by? ?ci?le monitorowane. Lek nie powinien by? stosowany u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy. W zwi?zku z ryzykiem wyst?pienia niedoci?nienia nale?y zachowa? ostro?no??...
Ropinirole | ATC: N 04 BC 04
tabl. powl.; 2 mg, 28 szt.
...wyst?powa?y czynniki ryzyka, takie jak wcze?niej wyst?puj?ce zachowania kompulsywne (patrz punkt 4.8). Nale?y zachowa? ostro?no?? podczas stosowania ropinirolu u pacjentów z umiarkowan? niewydolno?ci? w?troby. Dzia?ania niepo??dane leku powinny by? ?ci?le monitorowane. Lek nie powinien by? stosowany u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy. W zwi?zku z ryzykiem wyst?pienia niedoci?nienia nale?y zachowa? ostro?no??...
Ropinirole | ATC: N 04 BC 04
tabl. powl.; 0,5 mg, 28 szt.
...wyst?powa?y czynniki ryzyka, takie jak wcze?niej wyst?puj?ce zachowania kompulsywne (patrz punkt 4.8). Nale?y zachowa? ostro?no?? podczas stosowania ropinirolu u pacjentów z umiarkowan? niewydolno?ci? w?troby. Dzia?ania niepo??dane leku powinny by? ?ci?le monitorowane. Lek nie powinien by? stosowany u pacjentów z rzadko wyst?puj?c? dziedziczn? nietolerancj? galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy. W zwi?zku z ryzykiem wyst?pienia niedoci?nienia nale?y zachowa? ostro?no??...
Nicergoline | ATC: C 04 AE 02
dra?.; 10 mg, 30 szt. dra?.; 10 mg, 50 szt.
...mg na dob? (od 1 do 2 tabletek trzy razy na dob?). Stan kliniczny pacjenta nale?y kontrolowa? co najmniej co 6 miesi?cy. W celu uzyskania lepszego wch?aniania lek nale?y przyjmowa? przed posi?kami, w przypadku istniej?cych zaburze? ?o??dkowych lek nale?y przyjmowa? w trakcie posi?ków. Dawkowanie w niewydolno?ci nerek Poniewa? nicergolina i jej metabolity w 70-80% s? wydalane przez nerki, dobowa dawka u pacjentów z...
inj. [roztw.]; 1 mg/ml, 10 amp. 1 ml
...brudy/runku. wlew dozylny 0,05 1,0 ugkg mc Imin. e e Wi/?z?i kardiogenny ?ziko wzlzvprzxrlr Jako lek drugiego nulu wlewie dnzylnym 0,05 1.0 nglkg nia/min. we e e W STANACH ZAGRO?ENIA ?YCIA! Doro?li Jezeli uzyskanie dosiepu do ?yly niemozliwe lek poda? ?ródko?lnl:: . yesi mozna (doszpikowo) dawkach stosowanych dozylnie w noieliniiiezo 3 mg pu rozclc?czcniu. w lym eelu nalezy...
inj. [liof. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.
...po podaniu doustnym, nie powinien by? tak?e podawany domi??niowo lub dokana?owo. 1 Podanie do?ylne (iv.) Ca?kowita dawka doksorubicyny na cykl mo?e si? ró?ni? w zale?no?ci od wskazania oraz zastosowanego schematu leczenia (np. lek mo?e by? podawany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi). Doksorubicyn? nale?y podawa? we wlewie do?ylnym w 0,9% roztworze sodu chlorku lub 5% roztworze glukozy przez okres nie...
emulsja; 1 mg/g, 1 tuba 15 g
...zrogowacia?ej warstwie naskórka oraz skórze w?a?ciwej zmniejsza si? od warstw zewn?trznych do wewn?trznych. Aceponian metyloprednizolonu jest hydrolizowany w naskórku i skórze do metabolitu g?ównego, 17- propionianu 6_-metyloprednizolonu, który silniej ni? podstawowy lek ??czy si? z receptorem kortykosteroidowym, co stanowi wska?nik bioaktywacji w skórze. Stopie? i zakres przezskórnego wch?aniania miejscowego kortykoidu zale?y od szeregu czynników: struktury chemicznej substancji, sk?adu no?nika, st??enia substancji w no?niku...
krem; 1 mg/g, 1 tuba 15 g
...w miejscu obrz?k w miejscu podania, zapalenie podania, mieszków w?osowych podra?nienie w miejscu podania, w miejscu podania wysypka w miejscu podania, mrowienie i dr?twienie w miejscu podania (parestezja) Zaburzenia uk?adu nadwra?liwo?? na lek immunologicznego Zaburzenia skóry ropne zapalenie i tkanki podskórnej skóry, p?kni?cia skóry, rozszerzenia powierzchownych naczy? krwiono?nych (teleangiektazja), ?cie?czenie skóry (atrofia), grzybicze zapalenie skóry, tr?dzik Jak w przypadku innych kortykosteroidów stosowanych miejscowo mog?...
ma??; 1 mg/g, 1 tuba 15 g
...zrogowacia?ej warstwie naskórka oraz skórze w?a?ciwej zmniejsza si? od warstw zewn?trznych do wewn?trznych. Aceponian metyloprednizolonu jest hydrolizowany w naskórku i skórze do metabolitu g?ównego, 17- propionianu 6_-metyloprednizolonu, który silniej ni? podstawowy lek ??czy si? z receptorem kortykosteroidowym, co stanowi wska?nik bioaktywacji w skórze. Stopie? i zakres przezskórnego wch?aniania miejscowego kortykoidu zale?y od szeregu czynników: struktury chemicznej substancji, sk?adu no?nika, st??enia substancji w no?niku...
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml tabl. powl.; 5 mg, 10 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...jest lek Aerius tabletka ulegaj?ca rozpadowi w jamie ustnej i w jakim celu si? j? stosuje 2. Informacje wa?ne przed zastosowaniem leku Aerius tabletka ulegaj?ca rozpadowi w jamie ustnej 3. Jak stosowa? lek Aerius tabletka ulegaj?ca rozpadowi w jamie ustnej 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek Aerius tabletka ulegaj?ca rozpadowi w jamie ustnej 6. Inne informacje 1. CO TO JEST LEK AERIUS...
aerozol do stos. w j. ustnej; 1,25 mg/dawk?, 18 ml (200 dawek)
...pierwszego przej ?cia (metabolizmu w?trobowego). Po podaniu doustnym, przy udziale reduktazy glutationu, lek jest ca?kowicie metabolizowany do dwóch aktywnych metabolitów: 2- i 5- monoazotanów izosorbitolu. Eliminacja Biologiczny okres pó?trwania (toj) wynosi oko?o l h. 5.3 Przedkliniczne dane 0 bezpiecze?stwie Z ograniczonych danych nieklinicznych nie wynikaj? ?adne istotne informacje dla przepisuj?cego lek. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Makrogol 400 Glikol propylenowy...
aerozol do nosa; 0,5 mg/ml, 15 ml
...spowodowany niedoci?nieniem, bezdech i utrata ?wiadomo?ci. W celu obni?enia ci?nienia krwi, mo?na poda? lek z grupy nieselektywnych alfa-adrenolityków, takich jak fentolamina. W ci??kich przypadkach konieczne mo?e by? wykonanie intubacji i sztucznego oddychania. W przypadku umiarkowanego lub ci??kiego przedawkowania po nieumy?lnym po?kni?ciu leku nale?y poda? w?giel aktywowany (absorbent) oraz siarczan sodu (lek przeczyszczaj?cy) lub zastosowa? p?ukanie ?o??dka (je?li zosta?a po?kni?ta du?a ilo?? leku). Nast?pnie...
aerozol do nosa; 0,5 mg/ml, 15 ml
...spowodowany niedoci?nieniem, bezdech i utrata ?wiadomo?ci. W celu obni?enia ci?nienia krwi, mo?na poda? lek z grupy nieselektywnych alfa-adrenolityków, takich jak fentolamina. W ci??kich przypadkach konieczne mo?e by? wykonanie intubacji i sztucznego oddychania. W przypadku umiarkowanego lub ci??kiego przedawkowania po nieumy?lnym po?kni?ciu leku nale?y poda? w?giel aktywowany (absorbent) oraz siarczan sodu (lek przeczyszczaj?cy) lub zastosowa? p?ukanie ?o??dka (je?li zosta?a po?kni?ta du?a ilo?? leku). Nast?pnie...
aerozol do nosa; 0,5 mg/ml, 15 ml
...spowodowany niedoci?nieniem, bezdech i utrata ?wiadomo?ci. W celu obni?enia ci?nienia krwi, mo?na poda? lek z grupy nieselektywnych alfa-adrenolityków, takich jak fentolamina. W ci??kich przypadkach konieczne mo?e by? wykonanie intubacji i sztucznego oddychania. W przypadku umiarkowanego lub ci??kiego przedawkowania po nieumy?lnym po?kni?ciu leku nale?y poda? w?giel aktywowany (absorbent) oraz siarczan sodu (lek przeczyszczaj?cy) lub zastosowa? p?ukanie ?o??dka (je?li zosta?a po?kni?ta du?a ilo?? leku). Nast?pnie...
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 1 op. 2,5 ml
...dni 6.4 Specjalne ?rodki ostro?no?ci podczas przechowywania Przechowywa? w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywa? w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed ?wiat?em. Po pierwszym otwarciu lek przechowywa? w temperaturze poni?ej 25°C. Po up?ywie 4 tygodni od pierwszego otwarcia lek nale?y usun??. 6.5 Rodzaj i zawarto?? opakowania Butelka z kroplomierzem (5 ml) z LDPE z zakr?tk? z zabezpieczeniem gwarancyjnym z PP. Ka?da butelka zawiera...
p?yn na skór?; (40 mg+ 0,25 mg)/g, 1 but. 25 ml
...ilo?ci? wody. 1 Produktu leczniczego Aknemycin Plus nie nale?y nanosi? w okolice warg i nozdrzy. W pocz?tkowym okresie leczenia mo?e nast?pi? zaostrzenie zmian tr?dzikowych z nasileniem odczynu zapalnego - jest to wskazówka, ?e lek rozpocz?? swoje dzia?anie, a objawy te maj? zwykle charakter przemijaj?cy. Nie stanowi to powodu do przerwania leczenia, mo?na natomiast zmniejszy? okresowo cz?sto?? stosowania produktu leczniczego. Produkt leczniczy nale?y zawsze nanosi? za...
?el; 100 mg/g, 1 tuba 50 g ?el; 50 mg/g, 1 tuba 50 g
...okres terapii. Gdyby nadmierne zaczerwienienie albo uczucie pieczenia utrzymywa?o si? ponad pi?? dni, pacjent powinien przerwa? stosowanie leku i skonsultowa? si? z lekarzem. Po ust?pieniu tych objawów cz?sto mo?na kontynuowa? leczenie stosuj?c lek w wi?kszych odst?pach czasu. Stosowanie produktu Akneroxid 5 mo?e niezbyt cz?sto powodowa? nasilenie sucho?ci skóry. W rzadkich przypadkach mo?e wyst?pi? alergia kontaktowa. 4.9 Przedawkowanie W razie omy?kowego spo?ycia produktu pacjent...