O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
tabl.; 5 mg, 10 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...punkt 5.3). W celu zachowania ostro?no?ci zaleca si? unikanie stosowania produktu Dynid w okresie ci??y. Karmienie piersi? Desloratadyna zosta?a wykryta w organizmie noworodków lub dzieci karmionych piersi? przez kobiety, które przyjmowa?y lek. Wp?yw desloratadyny na organizm noworodków lub dzieci jest nieznany. Nale?y podj?? decyzj?, czy przerwa? karmienie piersi? czy przerwa? podawanie produktu Dynid bior?c pod uwag? korzy?ci z karmienia piersi? dla dziecka i...
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 300 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
...by?o wymagane przeprowadzenie bada? biorównowa?no?ci i dlatego mo?na przyj??, ?e mo?e on zast?powa? lek w postaci syropu czy tabletek. Metabolizm Dotychczas nie zidentyfikowano enzymu odpowiedzialnego za metabolizm desloratadyny, dlatego nie mo?na ca?kowicie wykluczy? interakcji z innymi produktami leczniczymi. Desloratadyna nie hamuje CYP3A4 in vivo, a przeprowadzone badania in vitro wskazuj?, ?e lek nie hamuje CYP2D6 i nie jest ani substratem, ani inhibitorem glikoproteiny P...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 84 szt.
...1 tabletka raz na dob? nerek Umiarkowane zaburzenia czynno?ci 30 ? 49 1 tabletka co 2 dni nerek Ci??kie zaburzenia czynno?ci < 30 1 tabletka co 3 dni nerek Schy?kowa niewydolno?? nerek < 10 Lek przeciwwskazany ? pacjenci dializowani U dzieci z zaburzeniami czynno?ci nerek, dawk? nale?y dostosowa? indywidualnie uwzgl?dniaj?c klirens nerkowy i mas? cia?a. Brak szczegó?owych danych dotycz?cych stosowania u dzieci z zaburzeniami czynno?ci nerek...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...1 tabletka raz na dob? nerek Umiarkowane zaburzenia 30 ? 49 1 tabletka co 2 dni czynno?ci nerek Ci??kie zaburzenia czynno?ci < 30 1 tabletka co 3 dni nerek Schy?kowa choroba nerek - < 10 Lek przeciwwskazany Pacjenci dializowani U dzieci z zaburzeniami czynno?ci nerek dawk? nale?y ustali? indywidualnie na podstawie klirensu kreatyniny i masy cia?a pacjenta. Nie ma szczegó?owych danych dotycz?cych dzieci z zaburzeniami czynno?ci nerek...
Olopatadine | ATC: S 01 GX 09
krople do oczu [roztw.]; 1 mg/ml, 1 but. 5 ml
...Nale?y zachowa? ostro?no?? przepisuj?c lek kobietom w ci??y. Karmienie piersi? Nie zaleca si? stosowania kropli do oczu Alerpalux przez matki karmi?ce piersi?. Olopatadyn? wykryto w mleku samic szczurów po podaniu doustnym. Badania na zwierz?tach wykaza?y zmniejszenie wzrostu potomstwa karmionego przez matki otrzymuj?ce olopatadyn? ogólnoustrojowo w dawkach znacznie przekraczaj?cych maksymalne zalecane dawki, stosowane do oczu u ludzi. Nie wiadomo, czy lek stosowany miejscowo u ludzi...
Acetylsalicylic acid | ATC: B 01 AC 06
tabl. dojelitowe; 75 mg, 90 szt.
...Stosowanie metotreksatu w dawce wi?kszej ni? 15 mg na tydzie? (patrz punkt 4.5). 2 4.4 Specjalne ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania Produkt Abrea nie jest odpowiedni do stosowania jako lek przeciwzapalny, przeciwbólowy lub przeciwgor?czkowy. Zalecany jest do stosowania u doros?ych i m?odzie?y w wieku od 16 lat. Ten produkt leczniczy nie jest zalecany do stosowania u dzieci i m?odzie?y w wieku...
aerozol do nosa; 0,5 mg/ml, 1 poj. 15 ml
...liwo?? na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz?. Suche zapalenie b?ony ?luzowej nosa (rhinitis sicca). Jaskra z w?skim k?tem przes?czania. 4.4 Specjalne ostrze_enia i ?rodki ostro_no?ci dotycz?ce stosowania Lek mo_na stosowa? jedynie po dok?adnym rozwa_eniu przez lekarza korzy?ci i ryzyka w przypadku: ? jednoczesnego stosowania leków, które mog? podwy_sza? ci?nienie t?tnicze krwi; ? zwi?kszonego ci?nienia ?ródga?kowego, zw?aszcza...
Aciclovir | ATC: J 05 AB 01
inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 250 mg, 5 fiol.
...wirusem Varicella zoster u chorych z niedoborami immunologicznymi Lek podaje si? w ci?g?ym wlewie do?ylnym, trwaj?cym nie krócej ni? 1 godzin?. Leczenie trwa 7 dni. 1 Doro?li: 10 mg/kg mc. co 8 godzin. Dzieci powy?ej 6. miesi?ca ?ycia do 12 lat: 500 mg/m 2 pc. co 8 godzin. Opryszczkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Lek podaje si? w ci?g?ym wlewie do?ylnym trwaj?cym nie...
Aciclovir | ATC: J 05 AB 01
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 250 mg, 10 fiol. inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 10 fiol.
...wszystkich pacjentów. Dawk? acyklowiru dla dzieci w wieku od 3 miesi?cy do 12 lat przelicza si? na powierzchni? cia?a w celu unikni?cia podania za ma?ych dawek. U pacjentów z prawid?ow? czynno?ci? nerek lek podaje si? trzy razy na dob?, co 8 godzin. Ni?ej przedstawiono zalecane dawkowanie. 1 UR.DZL.ZLN.4020.2464-2465.2011 Tabela 1. Doro?li, dzieci w wieku powy?ej 12 lat, niemowl?ta...
Adapalene | ATC: D 10 AD 03
krem; 1 mg/g, 1 op. 30 g
...przeprowadzono bada? dotycz?cych przenikania adapalenu do mleka zwierz?t lub ludzi podczas miejscowego stosowania produktu Acnelec. Nie oczekuje si? wp?ywu adapalenu na dziecko karmione piersi?, poniewa? po zastosowaniu miejscowym produktu leczniczego, ekspozycja na lek u kobiety karmi?cej piersi? jest pomijalna. Acnelec mo?na stosowa? u kobiet karmi?cych piersi?. Aby unikn?? kontaktu dziecka z produktem leczniczym, Acnelec nie nale?y nak?ada? kremu Acnelec na klatk? piersiow? u kobiet...
Adapalene | ATC: D 10 AD 03
?el; 1 mg/g, 1 op. 30 g
...piersi?: Nie przeprowadzono bada? dotycz?cych przenikania adapalenu do mleka zwierz?t lub ludzi podczas miejscowego stosowania produktu Acnelec. Nie oczekuje si? wp?ywu adapalenu na dziecko karmione piersi?, poniewa? po zastosowaniu miejscowym, ekspozycja na lek kobiety karmi?cej piersi? na produkt leczniczy jest pomijalna. Acnelec ?el mo?na stosowa? u kobiet karmi?cych piersi?. Aby unikn?? kontaktu dziecka z produktem leczniczym, nie nale?y nak?ada? ?elu Acnelec na klatk? piersiow?...
syrop; (15 mg+ 50 mg)/5 ml, 1 but. 100 ml
...bada? dotycz?cych bezpiecze?stwa stosowania. Lek mo?e by? stosowany jedynie przypadku, gdy w opinii lekarza korzy?? dla matki w przewa?a nad potencjalnym zagro?eniem dla p?odu. Nie wiadomo, stosowa? czy lek przenika do mleka kobiecego, dlatego nie nale?y preparatu u kobiet karmi?cych piersi?. 4.7. Wp?yw leku pojazdów mechanicznych i na zdolno?? prowadzenia obs?ugiwania urz?dze? mechanicznych w ruchu W dawkach terapeutycznych lek nie powoduje upo?ledzenia sprawno?ci...
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...lub piel?gniarce. Patrz punkt 4. Spis tre?ci ulotki 1. Co to jest lek Actrapid i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed zastosowaniem leku Actrapid 3. Jak stosowa? lek Actrapid 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek Actrapid 6. Zawarto?? opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Actrapid i w jakim celu si? go stosuje Actrapid jest insulin?...
krople do oczu [roztw.]; 5 mg/ml, 1 but. 10 ml krople do oczu [roztw.]; 5 mg/ml, 1 but. 5 ml
...spojówkowego leczonego oka, jednocze?nie delikatnie odci?gaj?c do do?u doln? powiek? i patrz?c ku górze. Po zakropleniu leku nale?y delikatnie zamkn?? oko, nie mruga? i nie otwiera? oka przez oko?o 2 minuty, aby lek wch?on?? si?. Po zakropleniu nale?y delikatnie ucisn?? czubkiem palca przez 1 do 2 minut k?cik zamkni?tej powieki. Mo?e to zapobiec sp?ywaniu kropli kana?ami ?zowymi do nosa i wyst?pieniu ogólnoustrojowych dzia?a? niepo??danych...
Doxazosin | ATC: G 04 CA
tabl.; 2 mg, 30 szt.
...zaleca si? wykonywania dializy, poniewa? doksazosyna silnie wi??e si? z bia?kami osocza. Je?li takie post?powanie oka?e si? niewystarczaj?ce, wstrz?s nale?y najpierw leczy? p?ynem zwi?kszaj?cym obj?to?? osocza. W razie potrzeby nast?pnie nale?y zastosowa? lek obkurczaj?cy naczynia krwiono?ne. Nale?y kontrolowa? czynno?? nerek i w razie potrzeby zastosowa? wspomaganie. Nie zaleca si? wykonywania dializy, poniewa? doksazosyna silnie wi??e si? z bia?kami osocza. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1...
Doxazosin | ATC: G 04 CA
tabl.; 4 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 90 szt.
...zaleca si? wykonywania dializy, poniewa? doksazosyna silnie wi??e si? z bia?kami osocza. Je?li takie post?powanie oka?e si? niewystarczaj?ce, wstrz?s nale?y najpierw leczy? p?ynem zwi?kszaj?cym obj?to?? osocza. W razie potrzeby nast?pnie nale?y zastosowa? lek obkurczaj?cy naczynia krwiono?ne. Nale?y kontrolowa? czynno?? nerek i w razie potrzeby zastosowa? wspomaganie. Nie zaleca si? wykonywania dializy, poniewa? doksazosyna silnie wi??e si? z bia?kami osocza. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1...
Ropinirole | ATC: N 04 BC 04
tabl. powl.; 0,25 mg, 12 szt. tabl. powl.; 0,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 2 mg, 28 szt.
...leczeniu nudno?ci i wymiotów) powoduj?cych konieczno?? dostosowania dawek któregokolwiek z produktów leczniczych. Domperydon przeciwdzia?a obwodowemu dzia?aniu dopaminergicznemu ropinirolu i nie przenika przez barier? krew-mózg. Dlatego te? domperydon mo?e mie? warto?? jako lek przeciwwymiotny u pacjentów leczonych o?rodkowo dzia?aj?cymi agonistami dopaminy. Leki neuroleptyczne i inne ?rodki z grupy antagonistów dopaminy dzia?aj?cych o?rodkowo, takie jak sulpiryd lub metoklopramid, mog? zmniejsza? skuteczno?? ropinirolu i dlatego nale?y...
Finasteride | ATC: G 04 CB 01
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 90 szt.
...Nie prowadzono bada? dotycz?cych stosowania finasterydu u pacjentów poddawanych hemodializie. 4.3 Przeciwwskazania Nadwra?liwo?? na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz? wymienion? w punkcie 6.1. Lek ADASTER nie jest wskazany u kobiet lub dzieci. Lek ADASTER jest przeciwwskazany w przypadku: ? Nadwra?liwo?ci na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz? wymienion? w punkcie 6.1. ? Ci??y - produktu nie wolno stosowa? u...
Nicergoline | ATC: C 04 AE 02
dra?.; 10 mg, 30 szt. dra?.; 10 mg, 50 szt.
...mg na dob? (od 1 do 2 tabletek trzy razy na dob?). Stan kliniczny pacjenta nale?y kontrolowa? co najmniej co 6 miesi?cy. W celu uzyskania lepszego wch?aniania lek nale?y przyjmowa? przed posi?kami, w przypadku istniej?cych zaburze? ?o??dkowych lek nale?y przyjmowa? w trakcie posi?ków. Dawkowanie w niewydolno?ci nerek Poniewa? nicergolina i jej metabolity w 70-80% s? wydalane przez nerki, dobowa dawka u pacjentów z...
Desmopressin acetate | ATC: H 01 BA 02
liof. doustny; 240 µg, 100 szt.
...w zale?no?ci od reakcji pacjenta. U wi?kszo?ci pacjentów dawka podtrzymuj?ca wynosi od 60 do 120 mikrogramów desmopresyny podj?zykowo 3 razy na dob?. Pierwotne izolowane moczenie nocne Zalecana dawka pocz?tkowa wynosi 120 mikrogramów. Lek podaje si? podj?zykowo przed snem 1 raz na dob?. Je?li ta dawka jest niewystarczaj?ca, ilo?? leku mo?na zwi?kszy? do 240 mikrogramów podj?zykowo na dob?. Nale?y wprowadzi? ograniczenie poda?y p?ynów. Leczenie desmopresyn?...
inj. [liof. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.
...po podaniu doustnym, nie powinien by? tak?e podawany domi??niowo lub dokana?owo. 1 Podanie do?ylne (iv.) Ca?kowita dawka doksorubicyny na cykl mo?e si? ró?ni? w zale?no?ci od wskazania oraz zastosowanego schematu leczenia (np. lek mo?e by? podawany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi). Doksorubicyn? nale?y podawa? we wlewie do?ylnym w 0,9% roztworze sodu chlorku lub 5% roztworze glukozy przez okres nie...
emulsja; 1 mg/g, 1 tuba 15 g
...000), bardzo rzadko (<1/10 000), cz?sto?? nieznana: cz?sto?? nie mo?e by? okre?lona na podstawie dost?pnych danych. Klasyfikacja uk?adów Cz?sto Niezbyt cz?sto Cz?sto?? nieznana i narz?dów Zaburzenia uk?adu reakcje immunologicznego nadwra?liwo?ci na lek Zaburzenia ogólne pieczenie w miejscu rumie? w miejscu zapalenie i stany w miejscu podania, ?wi?d w podania, p?cherzyki w mieszków podania miejscu podania miejscu podania, w?osowych w sucho?? skóry w miejscu...
krem; 1 mg/g, 1 tuba 15 g krem; 1 mg/g, 1 tuba 25 g
...w miejscu miejscu podania, podania, zapalenie podra?nienie mieszków w miejscu w?osowych podania 3 w miejscu podania, wysypka w miejscu podania, mrowienie i dr?twienie w miejscu podania (parestezja) Zaburzenia uk?adu nadwra?liwo?? na immunologicznego lek Zaburzenia skóry p ?kni?cia skóry, rozst?py skórne, i tkanki podskórnej tr?dzik, ropne zapalenie skóry zapalenie skóry, wokó? ust, rozszerzenia odbarwienie powierzchownych skóry, reakcje naczy? nadwra?liwo?ci krwiono?nych skóry (teleangiektazja), ?cie?czenie skóry (atrofia...
ma??; 1 mg/g, 1 tuba 15 g ma??; 1 mg/g, 1 tuba 25 g
...nie mo?e by? okre?lona na podstawie dost?pnych danych. Klasyfikacja uk?adów Cz?sto Niezbyt cz?sto Cz?sto?? nieznana i narz?dów (cz?sto?? nie mo?e by? okre?lona na podstawie dost?pnych danych) Zaburzenia uk?adu reakcje immunologicznego nadwra?liwo?ci na lek Zaburzenia ogólne zapalenie mieszków krosty w miejscu nadmierne i stany w miejscu w?osowych w miejscu podania, p?cherzyki ow?osienie podania podania, pieczenie w miejscu podania, w miejscu podania ?wi?d w miejscu podania...
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml tabl. powl.; 5 mg, 10 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...Co zawiera lek Aerius - Substancj? czynn? leku jest desloratadyna w dawce 5 mg. - Pozosta?e sk?adniki to: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, talk. Otoczka tabletki sk?ada si? z otoczki membranowej ?zawieraj?cej laktoz? jednowodn?, hypromeloz?, tytanu dwutlenek, makrogol 400, indygotyn? ?E 132?? oraz otoczki bezbarwnej (zawieraj?cej hypromeloz?, makrogol 400?, wosku Karnauba, wosku bia?ego. Jak wygl?da lek Aerius i co zawiera opakowanie Lek Aerius 5...
aerozol do stos. zewn?trznego; 70 g, 1 poj. aerozolowy
...000 mg/m 3 . Brak danych na temat LD dla chlorku etylu, wyznaczonych po podaniu doustnym b?d? po podaniu 50 na skór? szczura lub królika. Brak nieklinicznych danych istotnych dla lekarza przepisuj?cego lek, które nie by?yby wymienione w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego. 6. SZCZEGÓ?OWE DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych Brak. 6.2. Niezgodno?ci farmaceutyczne Nie dotyczy. 6.3. Okres wa?no?ci 2...
aerozol do nosa; 0,5 mg/ml, 15 ml
...spowodowany niedoci?nieniem, bezdech i utrata ?wiadomo?ci. W celu obni?enia ci?nienia krwi, mo?na poda? lek z grupy nieselektywnych alfa-adrenolityków, takich jak fentolamina. W ci??kich przypadkach konieczne mo?e by? wykonanie intubacji i sztucznego oddychania. W przypadku umiarkowanego lub ci??kiego przedawkowania po nieumy?lnym po?kni?ciu leku nale?y poda? w?giel aktywowany (absorbent) oraz siarczan sodu (lek przeczyszczaj?cy) lub zastosowa? p?ukanie ?o??dka (je?li zosta?a po?kni?ta du?a ilo?? leku). Nast?pnie...
aerozol do nosa; 0,5 mg/ml, 15 ml
...spowodowany niedoci?nieniem, bezdech i utrata ?wiadomo?ci. W celu obni?enia ci?nienia krwi, mo?na poda? lek z grupy nieselektywnych alfa-adrenolityków, takich jak fentolamina. W ci??kich przypadkach konieczne mo?e by? wykonanie intubacji i sztucznego oddychania. W przypadku umiarkowanego lub ci??kiego przedawkowania po nieumy?lnym po?kni?ciu leku nale?y poda? w?giel aktywowany (absorbent) oraz siarczan sodu (lek przeczyszczaj?cy) lub zastosowa? p?ukanie ?o??dka (je?li zosta?a po?kni?ta du?a ilo?? leku). Nast?pnie...
aerozol do nosa; 0,5 mg/ml, 15 ml
...spowodowany niedoci?nieniem, bezdech i utrata ?wiadomo?ci. W celu obni?enia ci?nienia krwi, mo?na poda? lek z grupy nieselektywnych alfa-adrenolityków, takich jak fentolamina. W ci??kich przypadkach konieczne mo?e by? wykonanie intubacji i sztucznego oddychania. W przypadku umiarkowanego lub ci??kiego przedawkowania po nieumy?lnym po?kni?ciu leku nale?y poda? w?giel aktywowany (absorbent) oraz siarczan sodu (lek przeczyszczaj?cy) lub zastosowa? p?ukanie ?o??dka (je?li zosta?a po?kni?ta du?a ilo?? leku). Nast?pnie...
prosz. do inhal.; 50/250 µg/dawk?, 1 inhal. 60 dawek prosz. do inhal.; 50/500 µg/dawk?, 1 inahal. 60 dawek
...jedna dawka inhalacyjna zawieraj?ca 50 mikrogramów salmeterolu i 500 mikrogramów flutykazonu propionianu dwa razy na dob?. U doros?ych z przewlek??, umiarkowan? astm? (okre?lanych jako pacjenci z objawami wyst?puj?cymi w ci?gu dnia, stosuj?cy lek w razie potrzeby, z umiarkowanym do du?ego ograniczeniem przep?ywu w drogach oddechowych), u których szybka kontrola astmy ma du?e znaczenie, mo?na rozwa?y? krótkotrwa?e stosowanie z?o?onego produktu leczniczego zawieraj?cego salmeterol i flutykazonu...