tabl.; 150/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 300/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 300/25 mg, 28 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Laboratorios LICONSA, S.A. Gran Vía Carlos III 98, 7 th floor 08028 Barcelona - Hiszpania 8. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(POZWOLE?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Do uzupe?nienia na szczeblu krajowym 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
Ibandronic acid | ATC: M 05 BA 06
tabl. powl.; 150 mg, 1 szt.
...w tekturowym pude?ku. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? by? dost?pne w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Laboratorios Liconsa, SA Gran Via Carlos II, 98, 7 ° 08028 Barcelona Hiszpania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Ibandronic acid | ATC: M 05 BA 06
tabl. powl.; 150 mg, 1 szt.
...w tekturowym pude?ku. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? by? dost?pne w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Laboratorios Liconsa, SA Gran Via Carlos II, 98, 7 ° 08028 Barcelona Hiszpania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 12,5 mg, 7 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...opakowa? musz? znaj dowa? si? W obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Nie ma specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU LICONSA, Liberación Controlada de Sustancias Activas, S. A. Gran Via Carlos III, 98, 08028 Barcelona Hiszpania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Ibandronic acid | ATC: M 05 BA 06
tabl. powl.; 150 mg, 1 szt.
...w tekturowym pude?ku. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? by? dost?pne w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Laboratorios Liconsa, SA Gran Via Carlos II, 98, 7 ° 08028 Barcelona Hiszpania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...