O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 300 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
...nosa jest szczególnie trudne u dzieci w wieku poni?ej 2 lat. Pod uwag? nale?y wzi?? brak objawów zaka?enia górnych dróg oddechowych lub zmian organicznych, jak równie? wywiad, badanie przedmiotowe oraz odpowiednie badania laboratoryjne i testy skórne. Oko?o 6% doros?ych i dzieci w wieku od 2 do 11 lat ma fenotypowo spowolniony metabolizm desloratadyny i s? nara?eni na wi?ksz? ekspozycj? (patrz punkt 5.2). Bezpiecze?stwo...
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 poj. 250 ml
...nerkami, ale mo?e sta? si? znacz?ce u pacjentów z upo?ledzon? czynno?ci? nerek. Zaleca si? zapobieganie nadmiernej lepko?ci moczu poprzez infuzj? p?ynów, elektrolitów lub glukozy, albo podanie leków moczop?dnych. Konieczna jest systematyczna kontrola laboratoryjna. Niektóre testy s? krytyczne: - podczas przed?u?aj?cego si? podawania dekstranu hematokryt pacjenta nie powinien ulec obni?eniu poni?ej warto?ci 30%; - niektóre rodzaje dekstranu o wi?kszej masie cz?steczkowej mog? wywo?ywa? agregacj? erytrocytów i w...
inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...i przemijaj?c? niep?odno??. U niektórych gatunków (tj. szczury, myszy, króliki i ma?py) po podaniu dawek porównywalnych (mg/kg mc.) do stosowanych u cz?owieka (bez poprawki na prawdopodobne mniejsze nara?enie uk?adowe u zwierz?t laboratoryjnych ni? u ludzi), stwierdzono dzia?anie teratogenne i toksyczne dla p?odu. 5-Fluorouracyl wykaza? dzia?anie mutagenne w niektórych testach. Cho? brak odpowiednich danych na temat dzia?ania rakotwórczego 5-fluorouracylu, mo?na si? go...
inf. [roztw.]; 60 mg/ml, 1 poj. 500 ml
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1750 j.m., 1 fiol.
...W leczeniu wrodzonego niedoboru antytrombiny dawk? i czas leczenia nale?y dobra? indywidualnie dla ka?dego pacjenta, bior?c pod uwag? wywiad rodzinny, a zw?aszcza epizody zakrzepowo-zatorowe, aktualne kliniczne czynniki ryzyka i wyniki bada? laboratoryjnych. Liczba podawanych jednostek antytrombiny alfa jest wyra?ona w jednostkach mi?dzynarodowych (j.m.), które odnosz? si? do aktualnego wzorca WHO dla koncentratu antytrombiny. Aktywno?? antytrombiny (AT) w osoczu jest wyra?ana w procentach...
Pefloxacin | ATC: J 01 MA 03
tabl. powl.; 400 mg, 10 szt.
...leku przeciwzakrzepowego. Kortykosteroidy Nale?y unika? jednoczesnego stosowania pefloksacyny i kortykosteroidów ze wzgl?du na ryzyko zapalenia ?ci?gna (patrz punkt 4.4). 4 UR.DZL.ZLN.4020.04457-04458.2014 Wp?yw na wyniki bada? laboratoryjnych U pacjentów leczonych pefloksacyn? wynik badania wykrywaj?cego opioidy w moczu mo?e by? fa?szywie dodatni. Mo?e by? konieczne zastosowanie bardziej specyficznych metod oznaczenia. Pefloksacyna nie zak?óca oznaczenia st??enia glukozy w moczu. 4...
Pefloxacin | ATC: J 01 MA 03
inf. [roztw.]; 400 mg/5 ml, 10 amp. 5 ml
...wkrótce po zako?czeniu jednoczesnego stosowania pefloksacyny i doustnego leku przeciwzakrzepowego. Kortykosteroidy Nale?y unika? jednoczesnego stosowania pefloksacyny i kortykosteroidów ze wzgl?du na ryzyko zapalenia ?ci?gna (patrz punkt 4.4). Wp?yw na wyniki bada? laboratoryjnych U pacjentów leczonych pefloksacyn? wynik badania wykrywaj?cego opioidy w moczu mo?e by? fa?szywie dodatni. Mo?e by? konieczne zastosowanie bardziej specyficznych metod oznaczenia. Pefloksacyna nie zak?óca oznaczenia st??enia glukozy w moczu. 4...
inj. [roztw.]; 7,5 mg, 1 fiol. 1,3 ml
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt.
tabl.; 15 mg, 28 szt.
...u pacjentów otrzymuj?cych arypiprazol obserwowano zarówno zwi?kszenie, jak i zmniejszenie st??enia prolaktyny w surowicy w porównaniu do pomiarów pocz?tkowych (punkt 5.1). Parametry laboratoryjne Porównania pomi?dzy arypiprazolem i placebo dotycz?ce odsetka pacjentów, u których wyst?pi?y potencjalnie istotne zmiany rutynowych parametrów laboratoryjnych i lipidowych (patrz punkt 5.1), nie wykaza?y medycznie istotnych ró?nic (patrz punkt 5.1). Ogólnie przej?ciowe i bezobjawowe zwi?kszenie aktywno?ci CPK (fosfokinazy...
Paclitaxel albuminate | ATC: L 01 CD 01
inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg
...kontrolowan? poda?? sodu. 3. Jak stosowa? lek Abraxane Lek Abraxane b?dzie podany do?yln? kroplówk? przez lekarza lub piel?gniark?/piel?gniarza. Otrzymana dawka b?dzie wyliczona na podstawie wielko?ci powierzchni cia?a pacjenta i wyników bada? laboratoryjnych. Zazwyczaj stosowana dawka to 260 mg na m 2 powierzchni cia?a. Jak cz?sto lek Abraxane b?dzie podawany? Lek Abraxane jest zwykle podawany raz na trzy tygodnie. Jak d?ugo trwa podawanie leku...
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 300 mg, 100 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 100 szt.
...rozpoznanym niedoborem palmitoilotransferazy karnitynowej (CPT) typu II nale?y poinformowa? o podwy?szonym ryzyku rabdomiolizy w trakcie leczenia kwasem walproinowym. Kontrolowanie parametrów laboratoryjnych Przed rozpocz?ciem leczenia, razem z rutynowymi badaniami laboratoryjnymi nale?y wykona? badania laboratoryjne oceniaj?ce wydolno?? w?troby i trzustki. Cztery tygodnie po rozpocz?ciu leczenia badania laboratoryjne nale?y powtórzy?, oznaczaj?c morfologi? krwi z rozmazem, w tym liczb? p?ytek krwi, parametry krzepliwo?ci, aktywno?? aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, st??enie...
tabl. dojelitowe; 75 mg, 120 szt. tabl. dojelitowe; 75 mg, 30 szt. tabl. dojelitowe; 75 mg, 60 szt.
...prowadzi? do ostrej lub przewlek?ej niedokrwisto?ci w wyniku krwotoku i (lub) niedokrwisto?ci z niedoboru ?elaza (na przyk?ad w wyniku utajonych mikrokrwawie?) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak os?abienie, blado??, hypoperfuzja. Zaburzenia uk?adu immunologicznego Reakcje nadwra?liwo?ci z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, w tym: astma, odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrz?k, ?wi?d, zaburzenia serca i uk?adu oddechowego. Bardzo rzadko: ci??kie reakcje alergiczne w??czaj?c wstrz?s...
tabl. dojelitowe; 150 mg, 30 szt. tabl. dojelitowe; 150 mg, 60 szt.
...prowadzi? do ostrej lub przewlek?ej niedokrwisto?ci w wyniku krwotoku i (lub) niedokrwisto?ci z niedoboru ?elaza (na przyk?ad w wyniku utajonych mikrokrwawie?) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak os?abienie, blado??, hypoperfuzja. Zaburzenia uk?adu Reakcje nadwra?liwo?ci z odpowiednimi objawami immunologicznego laboratoryjnymi i klinicznymi, w tym: astma, odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrz?k, ?wi?d, zaburzenia serca i uk?adu oddechowego. Bardzo rzadko: ci??kie reakcje alergiczne w??czaj?c wstrz?s...
tabl.; 300 mg, 10 szt. tabl.; 300 mg, 1 szt.
...leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwi?kszone ryzyko krwawie?, wyd?u?enie czasu krwawienia, wyd?u?enie czasu protrombinowego, niedokrwisto?? z niedoboru ?elaza z objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, hemoliza. Zaburzenia uk?adu immunologicznego Reakcje nadwra?liwo?ci (wysypka, pokrzywka, ?wi?d), skurcz oskrzeli, obrz?k alergiczny i obrz?k naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne, wstrz?s anafilaktyczny z wykazanymi odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi i objawami klinicznymi. Zaburzenia uk?adu nerwowego Szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia s?uchu, zawroty g?owy, krwotok mózgowy...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...zapalenie skóry, ?ysienie, martwica naskórka, nadwra?liwo?? na ?wiat?o Zmianom skórnym mo?e towarzyszy? gor?czka, 10 ból mi??ni oraz stawów (zapalenie stawów), zapalenie naczy? krwiono?nych, zapalenie b?on surowiczych i niektóre zmiany w wynikach bada? laboratoryjnych (eozynofilia, leukocytoza i (lub) zwi?kszone miano przeciwcia? przeciwj?drowych, zwi?kszone OB) Zaburzenia mi??niowo-szkieletowe i tkanki ??cznej Cz?sto Ból pleców, ból mi??ni Zaburzenia nerek i dróg moczowych Niezbyt cz?sto Zaburzenia czynno?ci nerek...
tabl.; 1 mg, 60 szt.
...optymalnym zakresie terapeutycznym, nale?y codziennie oznacza? czas protrombinowy PT/INR. Pó?niej odst?py czasu pomi?dzy kolejnymi badaniami mo?na przed?u?a?, zale?nie od stabilno?ci kolejnych pomiarów PT/INR. Zaleca si?, aby próbki krwi do bada? laboratoryjnych by?y zawsze pobierane o tej samej porze dnia. W leczeniu ?ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej zaleca si? w??czanie leczenia doustnego antagonistami witaminy K równocze?nie z heparynami lub fondaparynuksem. Leczenie heparynami lub fondaparynuksem...
tabl.; 4 mg, 60 szt.
...optymalnym zakresie terapeutycznym, nale?y codziennie oznacza? czas protrombinowy PT/INR. Pó?niej odst?py czasu pomi?dzy kolejnymi badaniami mo?na przed?u?a?, zale?nie od stabilno?ci kolejnych pomiarów PT/INR. Zaleca si?, aby próbki krwi do bada? laboratoryjnych by?y zawsze pobierane o tej samej porze dnia. W leczeniu ?ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej zaleca si? w??czanie leczenia doustnego antagonistami witaminy K równocze?nie z heparynami lub fondaparynuksem. Leczenie heparynami lub fondaparynuksem...
Acetylsalicylic acid | ATC: B 01 AC 06
tabl.; 30 mg, 63 szt. tabl.; 50 mg, 63 szt. tabl.; 75 mg, 63 szt.
...prowadzi? do ostrej lub przewlek?ej niedokrwisto?ci W wyniku krwotoku i (lub) niedokrwisto?ci z niedoboru ?elaza (na przyk?ad W wyniku utajonych mikrokrwawie?) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak os?abienie, blado??, hypoperfuzja. Zaburzenie uk?adu immunologicznego Reakcje nadwra?liwo?ci odpowiednimi z objawami laboratoryjnymi i klinicznymi W tym: astma, odczyny skórne, Wysypka, pokrzywka, obrz?k, ?wi?d, zaburzenia serca i uk?adu oddechowego. Bardzo rzadko: ci??kie reakcje alergiczne w??czaj ac...
tabl.; 15 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg , 30 szt.
...si? zwykle kwas foliowy w dawce dobowej od 5 mg do 15 mg w zale?no?ci od wskaza?. Czas trwania leczenia: Czas trwania leczenia ustala si? na podstawie reakcji chorego i wyników bada? laboratoryjnych. Sposób podawania Produkt leczniczy przeznaczony do stosowania doustnego. Dawki dobowe wi?ksze ni? 15 mg nale?y przyjmowa? w 2 ? 3 dawkach podzielonych. 4.3 Przeciwwskazania - Nadwra?liwo?? na substancj? czynn? lub na...
inf. [roztw.]; 5 mg/100 ml, 1 but. 100 ml
...podaniu produktu Aclasta. Nie obserwowano ?adnych przypadków objawowej hipokalcemii. W badaniach w chorobie Pageta, u oko?o 1% pacjentów obserwowano objawow? hipokalcemi? i we wszystkich przypadkach objaw ten ust?pi?. Na podstawie oceny parametrów laboratoryjnych, u 2,3% pacjentów leczonych produktem Aclasta, którzy uczestniczyli w du?ym badaniu klinicznym wyst?pi?o przemijaj?ce, bezobjawowe zmniejszenie poziomu wapnia poni?ej normy (poni?ej 2,10 mmol/l) w porównaniu do 21% pacjentów...
Azelaic acid | ATC: D 10 AX 03
krem; 200 mg/g, 1 tuba 20 g
...godzin po zastosowaniu na skór?. Wydalanie Kwas azelainowy wydalany jest g?ównie z moczem w postaci niezmienionej. 5.3. Przedkliniczne dane o bezpiecze?stwie Wed?ug danych literaturowych badania toksyczno?ci kwasu azelainowego przeprowadzono na zwierz?tach laboratoryjnych szczurach i królikach, którym podawano kwas azelainowy przez okres 90 i 180 dni. Badano wp?yw na porost w?osów u m?odych zwierz?t oraz ilo?? obumar?ych p?odów. Nie wykazano toksyczno?ci kwasu azelainowego. Nie...
inf. [prosz.+ rozp.]; 10 mg, 1 fiol.+ rozp.
...godzin od wyst?pienia krwawienia podawano heparyn?. U pacjentów nieodpowiadaj?cych na leczenie konwencjonalnymi metodami, wskazane jest przetoczenie preparatów krwi. Krioprecypitat, ?wie?o mro?one osocze i p?ytki krwi, nale?y przetacza? z kontrolowaniem parametrów klinicznych i laboratoryjnych po ka?dym przetoczeniu. Przetaczaj?c krioprecypitat nale?y d??y? do osi?gni?cia st??enia fibrynogenu równego 1 g/l. Ostatni? alternatyw? s? leki przeciwfibrynoliczne. Zaburzenia uk?adu immunologicznego niezbyt cz?sto reakcje nadwra?liwo?ci/relacje rzekomoanafilaktyczne (np. wysypka...
inf. [prosz.+ rozp.]; 20 mg, 1 fiol.+ rozp.
...godzin od wyst?pienia krwawienia podawano heparyn?. U pacjentów nieodpowiadaj?cych na leczenie konwencjonalnymi metodami, wskazane jest przetoczenie preparatów krwi. Krioprecypitat, ?wie?o mro?one osocze i p?ytki krwi, nale?y przetacza? z kontrolowaniem parametrów klinicznych i laboratoryjnych po ka?dym przetoczeniu. Przetaczaj?c krioprecypitat nale?y d??y? do osi?gni?cia st??enia fibrynogenu równego 1 g/l. Ostatni? alternatyw? s? leki przeciwfibrynoliczne. Zaburzenia uk?adu immunologicznego niezbyt cz?sto reakcje nadwra?liwo?ci/relacje rzekomoanafilaktyczne (np. wysypka...
inf. [prosz.+ rozp.]; 50 mg, 1 fiol.+ rozp.
...godzin od wyst?pienia krwawienia podawano heparyn?. U pacjentów nieodpowiadaj?cych na leczenie konwencjonalnymi metodami, wskazane jest przetoczenie preparatów krwi. Krioprecypitat, ?wie?o mro?one osocze i p?ytki krwi, nale?y przetacza? z kontrolowaniem parametrów klinicznych i laboratoryjnych po ka?dym przetoczeniu. Przetaczaj?c krioprecypitat nale?y d??y? do osi?gni?cia st??enia fibrynogenu równego 1 g/l. Ostatni? alternatyw? s? leki przeciwfibrynoliczne. Zaburzenia uk?adu immunologicznego niezbyt cz?sto reakcje nadwra?liwo?ci/relacje rzekomoanafilaktyczne (np. wysypka...
Povidone - Iodine | ATC: D 08 AG 02
krem; 100 mg/g, 1 op. 1 g
...leczniczy nale?y stosowa? ostro?nie u dzieci. 1/4 Unika? kontaktu z oczami. Produkt leczniczy mo?e zaburza? wyniki bada? gruczo?u tarczowego. Jod po wch?oni?ciu do organizmu mo?e powodowa? wyst?powanie fa?szywie dodatnich wyników bada? laboratoryjnych, np. na wykrywanie krwi utajonej w kale. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Produkt leczniczy mo?e wchodzi? w reakcje z innymi produktami, zw?aszcza zawieraj?cymi rt??, produktami...
tabl.; 15 mg, 14 szt. tabl.; 30 mg, 14 szt. tabl.; 45 mg, 84 szt.
...w?troby, w tym nudno?ci o niewyja?nionej przyczynie, wymioty, bóle brzucha, znu?enie, brak apetytu i (lub) ciemne zabarwienie moczu, nale?y oznaczy? aktywno?? enzymów w?trobowych. Decyzj? o kontynuacji leczenia pioglitazonem, przed uzyskaniem wyników bada? laboratoryjnych, nale?y podj?? na podstawie oceny klinicznej. W przypadku wyst?pienia ?ó?taczki, nale?y przerwa? stosowanie produktu leczniczego. 5 Zwi?kszenie masy cia?a W badaniach klinicznych z zastosowaniem pioglitazonu stwierdzono zale?ne od dawki zwi?kszenie masy...
Quinapril | ATC: C 09 AA 06
tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...si? naskórka, z?uszczaj?ce zapalenie skóry, ?ysienie, nadwra?liwo?? na ?wiat?o. Zaburzenia skóry mog? by? zwi?zane z gor?czk?, bólem mi??ni i stawów (zapalenie stawów), zapaleniem naczy?, zapaleniem b?on surowiczych i zmianami warto?ci niektórych parametrów laboratoryjnych (eozynofilia, leukocytoza i (lub) zwi?kszenie przeciwcia? przeciwj?drowych, przyspieszenie opadania krwinek czerwonych). Zaburzenia mi??niowo- Cz?sto Ból pleców, ból mi??ni szkieletowe i tkanki ??cznej Zaburzenia nerek i dróg Niezbyt cz?sto Niewydolno?? nerek, bia?komocz...
Quinapril | ATC: C 09 AA 06
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...si? naskórka, z?uszczaj?ce zapalenie skóry, ?ysienie, nadwra?liwo?? na ?wiat?o. Zaburzenia skóry mog? by? zwi?zane z gor?czk?, bólem mi??ni i stawów (zapalenie stawów), zapaleniem naczy?, zapaleniem b?on surowiczych i zmianami warto?ci niektórych parametrów laboratoryjnych (eozynofilia, leukocytoza i (lub) zwi?kszenie miana przeciwcia? przeciwj?drowych, przyspieszenie opadania krwinek czerwonych). Zaburzenia mi??niowo- Cz?sto Ból pleców, ból mi??ni szkieletowe i tkanki ??cznej Zaburzenia nerek i dróg Niezbyt cz?sto Niewydolno?? nerek...
Finasteride | ATC: G 04 CB 01
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 90 szt.
...nie ma konieczno?ci korygowania warto?ci tego odsetka. Interakcje z produktami leczniczymi i (lub) wp?yw na wyniki bada? laboratoryjnych Wp?yw na st??e nie PSA St??enie PSA w surowicy jest zwi?zane z wiekiem pacjenta i obj?to?ci? gruczo?u krokowego, a obj?to?? gruczo?u krokowego zale?y od wieku pacjenta. Oceniaj?c wyniki oznacze? laboratoryjnych PSA nale?y uwzgl?dnia? fakt, ?e u pacjentów leczonych finasterydem zwykle dochodzi do zmniejszenia st??e? PSA. U...