tabl.; 150/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 300/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 300/25 mg, 28 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Laboratorios LICONSA, S.A. Gran Vía Carlos III 98, 7 th floor 08028 Barcelona - Hiszpania 8. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(POZWOLE?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Do uzupe?nienia na szczeblu krajowym 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
Ibandronic acid | ATC: M 05 BA 06
tabl. powl.; 150 mg, 1 szt.
...w tekturowym pude?ku. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? by? dost?pne w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Laboratorios Liconsa, SA Gran Via Carlos II, 98, 7 ° 08028 Barcelona Hiszpania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...