Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
tabl.; 5 mg, 10 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...wykluczy? interakcji z innymi produktami leczniczymi. Desloratadyna nie hamuje CYP3A4 in vivo, a przeprowadzone badania in vitro wskazuj?, ?e lek nie hamuje CYP2D6 i nie jest ani substratem, ani inhibitorem glikoproteiny P...dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv_zdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 8. NUMER(-Y...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 84 szt.
...tej postaci leku. Zaleca si? stosowanie produktów zawieraj?cych lewocetyryzyn? w postaciach farmaceutycznych przeznaczonych dla dzieci. 4.5 Interakcje z innymi lekami i...9 Przedawkowanie a) Objawy Objawy przedawkowania mog? obejmowa? senno?? u osób doros?ych oraz pocz?tkowo pobudzenie i niepokój, zw?aszcza ruchowy, a nast?pnie senno??...7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2b 140 78 Praga 4 7...
p?yn na skór?; , 1 but. 8 g
...usun?? zgodnie z przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZAILNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GRUPA INCO S.A. ul.Wspólna 25, 00 519 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie R...przerwa? stosowanie produktu i skonsultowa? si? z lekarzem. 4.9. Przedawkowanie Nie zg?oszono przypadku przedawkowania 5.W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1. W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Leki dermatologiczne przeciw nadmiernemu rogowaceniu naskórka. Kwas salicylowy...
inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 10 fiol. 5 ml
...standardow? profilaktyk? cyklosporyn? A/ metotreksatem. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Produkt ATG-Fresenius S powinien by? przepisywany tylko przez lekarzy z do?wiadczeniem w stosowaniu leczenia immunosupresyjnego po przeszczepieniu narz?dów lub w odniesieniu do leczenia kondycjonuj?cego przed przeszczepem komórek macierzystych. Produkt ATG-Fresenius S musi by? podawany pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza. Page 1 of 11 Dawkowanie Dawkowanie produktu ATG-Fresenius S zale_y od...
Pefloxacin | ATC: J 01 MA 03
tabl. powl.; 400 mg, 10 szt.
...dawki 6 UR.DZL.ZLN.4020.2119.2011 wydalane jest w postaci N-demetylopefloksacyny, a 16,2% dawki w postaci N-tlenku pefloksacyny. Lek jest wch?aniany zwrotnie w cewkach nerkowych. Klirens nerkowy jest ma?y i zale?y od dawki. Mie?ci si? on w przedziale od 1,25 do 3,65 ml/s. Pefloksacyna i jej metabolity s? wydalane w ci?gu 48 godzin. Z ?ó?ci? wydalane...
inj. [roztw.]; 7,5 mg, 1 fiol. 1,3 ml
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt.
...Szczegó?owa informacja o tym produkcie jest dost?pna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/. 137 ANEKS II A. WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 138 A. WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Bristol-Myers Squibb S.r.l. Contrada Fontana del Ceraso I-03012 Anagni-Frosinone W?ochy...
tabl. dojelitowe; 150 mg, 30 szt. tabl. dojelitowe; 150 mg, 60 szt.
...po 15 tabletek. 60 tabletek dojelitowych W 4 blistrach po 15 tabletek. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZEN IE DO OBROTU Warszawskie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 17975 9. DATA...
tabl.; 300 mg, 10 szt.
...kwas acetylosalicylowy mo?e w znacznym stopniu zwi?ksza? st??enie, a tym samym toksyczno?? acetazolamidu. Leki przeciwzakrzepowe (np. heparyna, warfaryna): jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego i leków przeciwzakrzepowych mo?e spowodowa? nasilenie dzia?ania przeciwzakrzepowego. Kwas acetylosalicylowy...specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Warszawskie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie...
tabl. powl.; 200 mg+ 30 mg, 12 szt.
...zmniejsza? ich dzia?anie przeciwnadci?nieniowe); _ trójpier?cieniowe leki przeciwdepresyjne (pseudoefedryna mo?e teoretycznie zwi?ksza? ryzyko wyst?pienia nadci?nienia t?tniczego i zaburze? rytmu). Leki zoboj?tniaj?ce sok ?o??dkowy zwi?kszaj? szybko?? wch?aniania pseudoefedryny, a kaolin zmniejsza szybko?? wch?aniania pseudoefedryny...pokarmowego wch?ania si? szybko i dobrze - cz??ciowo w ?o??dku, cz??ciowo w jelicie cienkim. Aktywnym enancjomerem jest S(+) ibuprofen (deksibuprofen), R(-) ibuprofen stanowi prolek in vivo przekszta?cany cz??ciowo (~60%) do czynnego zwi?zku. Biodost?pno??...
tabl.; 1 mg, 60 szt.
...u ró?nych pacjentów, nie mo?na ustali? korelacji pomi?dzy st??eniami acenokumarolu w osoczu, a okre?lonym st??eniem protrombiny. Dystrybucja Wi?kszo?? podanego acenokumarolu znajduje si? w osoczu, w którym 98,7% leku jest zwi?zane z bia?kami osocza, g?ównie z albuminami. Pozorna obj?to?? dystrybucji enancjomeru R(+) wynosi 0,16 - 0,18 l/kg, a enancjomeru S(-) 0,22 - 0,34 l/kg. Acenokumarol przenika do mleka kobiet karmi?cych...
tabl.; 4 mg, 60 szt.
...u ró?nych pacjentów, nie mo?na ustali? korelacji pomi?dzy st??eniami acenokumarolu w osoczu, a okre?lonym st??eniem protrombiny. Dystrybucja Wi?kszo?? podanego acenokumarolu znajduje si? w osoczu, w którym 98,7% leku jest zwi?zane z bia?kami osocza, g?ównie z albuminami. Pozorna obj?to?? dystrybucji enancjomeru R(+) wynosi 0,16 - 0,18 l/kg, a enancjomeru S(-) 0,22 - 0,34 l/kg. Acenokumarol przenika do mleka kobiet karmi?cych...
Aciclovir | ATC: J 05 AB 01
inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 250 mg, 5 fiol.
...chorych z ci??kimi niedoborami immunologicznymi, a tak?e po przeszczepach szpiku. Nie oceniono korelacji mi?dzy aktywno?ci? przeciwwirusow? leku in vitro a skuteczno?ci? kliniczn?. 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji...Przed zastosowaniem leku nale?y sprawdzi? termin wa?no?ci podany na opakowaniu i nie stosowa? leku po jego up?ywie. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o...
Folic acid | ATC: B 03 BB
tabl.; 0,4 mg, 30 szt.
...tekturowym pude?ku. 30 lub 60 tabletek (l lub 2 blistry po 30 szt.). 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. PODNIIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?PRZEDSI?BIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNE] HASCO-LEK? S.A. 51-131 Wroc?aw, ul. ?migrodzka 242 E NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 1 0274 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Escitalopram | ATC: N 06 AB 10
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...padaczk?). U pacjentów z niestabiln? padaczk? nale?y unika? stosowania leków z grupy SSRI, a pacjenci z kontrolowan? padaczk? powinni pozostawa? pod szczególn? kontrol?. Leki z grupy SSRI nale?y odstawi? w razie zwi?kszenia...osi?ganych podczas stosowania klinicznego, a warto?? AUC dla escytalopramu by?a 15 zaledwie 3 do 4 razy wi?ksza ni? ekspozycja podczas stosowania klinicznego. W przypadku cytalopramu warto?ci AUC dla S-enancjomeru by?y 6...
Zoledronic acid | ATC: M 05 BA 08
inf. [roztw.]; 5 mg/100 ml, 1 but. 100 ml
...Portugal Novartis Farmacéutica, S.A. Novartis Farma - Produtos Farmacęuticos, S.A. Tel: +34 93 306 42 00 Tel: +351 21 000 8600 France România Novartis Pharma S.A.S. Novartis Pharma Services...Kiedy zachowa? szczególn? ostro?no?? stosuj?c lek Aclasta Przed zastosowaniem leku Aclasta nale?y poinformowa? lekarza: - je?li pacjent jest leczony lekiem Zometa, który zawiera t? sam? substancj? czynn? co lek Aclasta. - je?li u pacjenta...
Ticlopidine | ATC: B 01 AC 05
tabl. powl.; 250 mg, 20 szt. tabl. powl.; 250 mg, 60 szt.
...lekami metabolizowanymi z przez mikrosomalne w?troby, tak?e propranololem, fenytoin?i kortykosteroidami. Nie enzymy a wraz z stwierdzono interakcji tyklopidyny fenobarbitalem, lekami beta-adrenolitycznymi innymi ni? z propranolol, lekami blokuj?cymi kana? wapniowy i lekami...PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU ICN Polfa Rzeszów S.A. ul, Przemys?owa 2, 35-959 Rzeszów, Polska s. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R...
tabl.; 80/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 80/25 mg, 28 szt.
...leki i Actelsar HCT Nale?y powiedzie? lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a tak?e o lekach, które pacjent planuje przyjmowa?. Lekarz mo?e zdecydowa? o zmianie dawki tych leków...1 501 7001 ?eská republika Malta Actavis CZ a.s. Actavis Ltd. Tel: +420 251 113 002 Tel: + 35621693533 Danmark Nederland Actavis A/S Actavis B.V. Tlf: +45 72 22 30...
Povidone - Iodine | ATC: D 08 AG 02
krem; 100 mg/g, 1 op. 1 g
...dla pacjenta. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?PRZEDSI?BIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK? S.A. 51-131 Wroc?aw, ul. ?migrodzka 242 E Tel. +48 (71) 352 95 22 Faks +48 (71) 352 76 36 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 3/4...
tabl. powl.; 1 mg+ 0,5 mg, 28 szt.
...osteoporozy u kobiet po menopauzie, u których wyst?puje zwi?kszone ryzyko z?ama?, a które nie toleruj? lub, dla których przeciwwskazane s? inne leki stosowane w profilaktyce osteoporozy. Do?wiadczenie w leczeniu kobiet w wieku...stosowania Bez szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 Bagsvaerd Dania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14 Pozwolenie...
tabl.; 15 mg, 14 szt. tabl.; 30 mg, 14 szt. tabl.; 45 mg, 84 szt.
...Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/. 46 ANEKS II A. WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZ?CE DOPUSZCZENIA DO OBROTU 47 A. WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Takeda Ireland Limited. Bray Bussiness Park, Kilruddey, County Wicklow. Irlandia. Lilly S.A. Avda. De...
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...JE?LI W?A?CIWE 11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsvćrd Dania 12. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/02/230/001 1 x 10 ml EU/1/02/230/002 5 x 10 ml 13. NUMER SERII Nr serii: 14. KATEGORIA DOST?PNO?CI Lek wydawany na recept?. 15. INSTRUKCJA U?YCIA 16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM...
Quinapril | ATC: C 09 AA 06
tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...s? 3 blistry po 10 sztuk tabletek powlekanych wraz z ulotk? dla pacjenta. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemys?owa 2 35-959 Rzeszów, Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 19824 12 9. DATA...
Quinapril | ATC: C 09 AA 06
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...3 blistry po 10 sztuk tabletek powlekanych wraz z ulotk? dla pacjenta. 12 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania. Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemys?owa 2 35-959 Rzeszów 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Acurenal, 5 mg, tabletki powlekane: Pozwolenie nr...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.
...Wytwórca Takeda Italia S.p.A. Via Crosa, 86 28065 Cerano (NO) W?ochy Data ostatniej aktualizacji ulotki: Ten lek zosta? warunkowo dopuszczony do obrotu. Oznacza to, ?e oczekuje si? na wi?cej danych dotycz?cych leku. Europejska Agencja Leków dokona co najmniej raz w roku przegl?du nowych informacji o leku i, w razie konieczno?ci tre?? tej ulotki zostanie zaktualizowana. Szczegó?owe informacje o tym leku znajduj? si?...
Tadalafil | ATC: G 04 BE 08
tabl. powl.; 20 mg, 56 szt.
...Leków http://www.ema.europa.eu 15 ANEKS II A. WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZ?CE DOPUSZCZENIA DO OBROTU D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 16 A. WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Lilly S...
Acarbose | ATC: A 10 BF 01
tabl.; 100 mg, 30 szt.
...pomi?dzy produktem leczniczym Adeksa a dimetykonem (symetykonem). 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ze wzgl?du na brak dostatecznych danych z kontrolowanych bada? klinicznych, dotycz?cych bezpiecze?stwa stosowania leku, produktu leczniczego Adeksa...usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno tel.: 24 357 44 44 faks: 24 357 45...
Acarbose | ATC: A 10 BF 01
tabl.; 50 mg, 30 szt.
...pomi?dzy produktem leczniczym Adeksa a dimetykonem (symetykonem). 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ze wzgl?du na brak dostatecznych danych z kontrolowanych bada? klinicznych, dotycz?cych bezpiecze?stwa stosowania leku, produktu leczniczego Adeksa...usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno tel.: 24 357 44 44 faks: 24 357 45...
tabl. powl.; 120 mg, 28 szt. tabl. powl.; 80 mg, 28 szt.
...8316111-13 S.A. Tel: +352 264976 49 Latvija United Kingdom SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic A. Menarini Pharma U.K. S.R.L. Tel: +371 67103210 Tel: +44 (0)1628 856400 Lietuva UAB ?BERLIN-CHEMIE MENARINI BALTIC? Tel: +370 52 691 947 Data ostatniej aktualizacji ulotki: Inne ?ród?a informacji Szczegó?owa informacja o tym leku jest dost?pna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMA...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...673 osoby otrzymywa?y enalapryl w dawce 10-20 mg, a 655 osób otrzymywa?o placebo, poza standardowym leczeniem obejmuj?cym statyny, leki beta-adrenolityczne, leki moczop?dne i aspiryn?. G?ówne wyniki dotycz?ce skuteczno?ci przedstawiono w...Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemys?owa 2 35-959 Rzeszów Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO...