O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
tabl.; 5 mg, 10 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...wykluczy? interakcji z innymi produktami leczniczymi. Desloratadyna nie hamuje CYP 3A4 in vivo, a badania in vitro wykaza?y, ?e lek nie hamuje CYP 2D6 i nie jest ani substratem, ani inhibitorem glikoproteiny...usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA...
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 300 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
...lek w postaci syropu czy tabletek. Metabolizm Dotychczas nie zidentyfikowano enzymu odpowiedzialnego za metabolizm desloratadyny, dlatego nie mo?na ca?kowicie wykluczy? interakcji z innymi produktami leczniczymi. Desloratadyna nie hamuje CYP3A4 in vivo, a...usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 84 szt.
...tej postaci leku. Zaleca si? stosowanie produktów lewocetyryzyny w postaciach farmaceutycznych przeznaczonych dla dzieci. Nale?y zachowa? ostro?no?? podczas przyjmowania leku jednocze?nie z...9 Przedawkowanie a) Objawy Objawy przedawkowania mog? obejmowa? senno?? u osób doros?ych oraz pocz?tkowo pobudzenie i niepokój, zw?aszcza ruchowy, a nast?pnie senno??...7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika...
p?yn na skór?; , 1 but. 8 g
...usun?? zgodnie z przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZAILNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GRUPA INCO S.A. ul.Wspólna 25, 00 519 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie R...przerwa? stosowanie produktu i skonsultowa? si? z lekarzem. 4.9. Przedawkowanie Nie zg?oszono przypadku przedawkowania 5.W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1. W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Leki dermatologiczne przeciw nadmiernemu rogowaceniu naskórka. Kwas salicylowy...
Olopatadine | ATC: S 01 GX 09
krople do oczu [roztw.]; 1 mg/ml, 1 but. 5 ml
...Grupa farmaceutyczna: leki oftalmologiczne; obkurczaj?ce naczynia i przeciwalergiczne; inne leki przeciwalergiczne, kod ATC: S01GX 09 Olopatadyna jest silnym, wybiórczym lekiem przeciwalergicznym/przeciwhistaminowym...w osoczu po podaniu doustnym wynosi? oko?o 8 do 12 godzin a eliminacja odbywa si? g?ównie poprzez wydzielanie nerkowe. Z moczem wydala?o...PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c, 170 00 Prague 7 Republika...
Pefloxacin | ATC: J 01 MA 03
tabl. powl.; 400 mg, 10 szt.
...ka?em. 20% podanej dawki wydalane jest w postaci N-demetylopefloksacyny, a 16,2% dawki w postaci N-tlenku pefloksacyny. 8 UR.DZL.ZLN.4020.04457-04458.2014 Lek jest wch?aniany zwrotnie w cewkach nerkowych. Klirens nerkowy jest ma?y i zale?y od dawki. Mie?ci si? on w przedziale od 1,25 do 3,65 ml/s. Pefloksacyna i jej metabolity s? wydalane w ci?gu 48...
Insulin glargine | ATC: A 10 AE 04
inj. [roztw.]; 100 j.m. /ml, 10 wk?. 3 ml
...lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a tak?e o lekach, które pacjent planuje przyjmowa?. Przed zastosowaniem nowego leku nale?y ustali? z lekarzem, jaki wp?yw mo?e mie? ten lek...Espańa Polska Lilly S.A. Eli Lilly Polska Sp. z o.o. Tel: + 34-91 663 50 00 Tel: +48 (0) 22 440 33 00 Boehringer Ingelheim Espańa S.A. Tel: +34...
inj. [roztw.]; 7,5 mg, 1 fiol. 1,3 ml
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt.
...Agencji Leków http://www.ema.europa.eu. 83 ANEKS II A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZ?CE DOPUSZCZENIA DO OBROTU D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 84 A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie serii Bristol-Myers Squibb S.r...
tabl.; 15 mg, 28 szt.
tabl. dojelitowe; 75 mg, 120 szt. tabl. dojelitowe; 75 mg, 30 szt. tabl. dojelitowe; 75 mg, 60 szt.
...jest mo?liwe, a kliniczne nast?pstwa interakcji w przypadku dora?nego podawania ibuprofenu s? ma?o prawdopodobne (patrz punkt 5.1). ? leki przeciwzakrzepowe, np. pochodne kumaryny, heparyna Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z lekami przeciwzakrzepowymi...przepisami. 8 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Warszawskie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie...
tabl. dojelitowe; 150 mg, 30 szt. tabl. dojelitowe; 150 mg, 60 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Warszawskie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl.; 300 mg, 10 szt. tabl.; 300 mg, 1 szt.
...kwas acetylosalicylowy mo?e w znacznym stopniu zwi?ksza? st??enie, a tym samym toksyczno?? acetazolamidu. Leki przeciwzakrzepowe (np. heparyna, warfaryna): jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego i leków przeciwzakrzepowych mo?e spowodowa? nasilenie dzia?ania przeciwzakrzepowego. Kwas acetylosalicylowy...specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Warszawskie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie...
tabl. powl.; 200 mg+ 30 mg, 12 szt.
...zmniejsza? ich dzia?anie przeciwnadci?nieniowe); _ trójpier?cieniowe leki przeciwdepresyjne (pseudoefedryna mo?e teoretycznie zwi?ksza? ryzyko wyst?pienia nadci?nienia t?tniczego i zaburze? rytmu). Leki zoboj?tniaj?ce sok ?o??dkowy zwi?kszaj? szybko?? wch?aniania pseudoefedryny, a kaolin zmniejsza szybko?? wch?aniania pseudoefedryny...pokarmowego wch?ania si? szybko i dobrze - cz??ciowo w ?o??dku, cz??ciowo w jelicie cienkim. Aktywnym enancjomerem jest S(+) ibuprofen (deksibuprofen), R(-) ibuprofen stanowi prolek in vivo przekszta?cany cz??ciowo (~60%) do czynnego zwi?zku. Biodost?pno??...
tabl.; 1 mg, 60 szt.
...u ró?nych pacjentów, nie mo?na ustali? korelacji pomi?dzy st??eniami acenokumarolu w osoczu, a okre?lonym st??eniem protrombiny. Dystrybucja Wi?kszo?? podanego acenokumarolu znajduje si? w osoczu, w którym 98,7% leku jest zwi?zane z bia?kami osocza, g?ównie z albuminami. Pozorna obj?to?? dystrybucji enancjomeru R(+) wynosi 0,16-0,18 l/kg, a enancjomeru S(-) 0,22-0,34 l/kg. Acenokumarol przenika do mleka kobiet karmi?cych...
tabl.; 4 mg, 60 szt.
...u ró?nych pacjentów, nie mo?na ustali? korelacji pomi?dzy st??eniami acenokumarolu w osoczu, a okre?lonym st??eniem protrombiny. Dystrybucja Wi?kszo?? podanego acenokumarolu znajduje si? w osoczu, w którym 98,7% leku jest zwi?zane z bia?kami osocza, g?ównie z albuminami. Pozorna obj?to?? dystrybucji enancjomeru R(+) wynosi 0,16-0,18 l/kg, a enancjomeru S(-) 0,22-0,34 l/kg. Acenokumarol przenika do mleka kobiet karmi?cych...
Aciclovir | ATC: J 05 AB 01
inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 250 mg, 5 fiol.
...chorych z ci??kimi niedoborami immunologicznymi, a tak?e po przeszczepach szpiku. Nie oceniono korelacji mi?dzy aktywno?ci? przeciwwirusow? leku in vitro a skuteczno?ci? kliniczn?. 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji...Przed zastosowaniem leku nale?y sprawdzi? termin wa?no?ci podany na opakowaniu i nie stosowa? leku po jego up?ywie. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o...
tabl.; 5 mg, 30 szt.
...pude?ku wraz z ulotk? dla pacjenta. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 4/5 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?PRZEDSI?BIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK? S.A. 51-131 Wroc?aw, ul. ?migrodzka 242 E Tel. +48 (71) 352 95 22 Faks +48 (71) 352 76 36 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10272 9...
tabl.; 15 mg, 30 szt.
...w tekturowym pude?ku wraz z ulotk? dla pacjenta. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?PRZEDSI?BIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK? S.A. 51-131 Wroc?aw, ul. ?migrodzka 242 E Tel. +48 (71) 352 95 22 Faks +48 (71) 352 76 36 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10273 9...
Folic acid | ATC: B 03 BB
tabl.; 0,4 mg, 30 szt.
...tekturowym pude?ku. 30 lub 60 tabletek (l lub 2 blistry po 30 szt.). 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. PODNIIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?PRZEDSI?BIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNE] HASCO-LEK? S.A. 51-131 Wroc?aw, ul. ?migrodzka 242 E NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 1 0274 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Escitalopram | ATC: N 06 AB 10
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...padaczk?). U pacjentów z niestabiln? padaczk? nale?y unika? stosowania leków z grupy SSRI, a pacjenci z kontrolowan? padaczk? powinni pozostawa? pod szczególn? kontrol?. Leki z grupy SSRI nale?y odstawi? w razie zwi?kszenia...osi?ganych podczas stosowania klinicznego, a warto?? AUC dla escytalopramu by?a zaledwie 3 do 4 razy wi?ksza ni? ekspozycja podczas stosowania klinicznego. W przypadku cytalopramu warto?ci AUC dla S- enancjomeru by?y 6 do...
inf. [roztw.]; 5 mg/100 ml, 1 but. 100 ml
...Portugal Novartis Farmacéutica, S.A. Novartis Farma - Produtos Farmacęuticos, S.A. Tel: +34 93 306 42 00 Tel: +351 21 000 8600 France România Novartis Pharma S.A.S. Novartis Pharma Services...Kiedy zachowa? szczególn? ostro?no?? stosuj?c lek Aclasta Przed zastosowaniem leku Aclasta nale?y poinformowa? lekarza: - je?li pacjent jest leczony lekiem Zometa, który zawiera t? sam? substancj? czynn? co lek Aclasta. - je?li u pacjenta...
Ticlopidine | ATC: B 01 AC 05
tabl. powl.; 250 mg, 20 szt. tabl. powl.; 250 mg, 60 szt.
...lekami metabolizowanymi z przez mikrosomalne w?troby, tak?e propranololem, fenytoin?i kortykosteroidami. Nie enzymy a wraz z stwierdzono interakcji tyklopidyny fenobarbitalem, lekami beta-adrenolitycznymi innymi ni? z propranolol, lekami blokuj?cymi kana? wapniowy i lekami...PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU ICN Polfa Rzeszów S.A. ul, Przemys?owa 2, 35-959 Rzeszów, Polska s. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R...
Adapalene | ATC: D 10 AD 03
krem; 1 mg/g, 1 op. 30 g
...nale?y dok?adnie umy? r?ce. Je?eli po trzech miesi?cach nie nast?pi wyleczenie, lekarz powinien podj?? decyzj? o dalszym stosowaniu produktu leczniczego. Dzieci i...4%, fosforanu klindamycyny l%, nadtlenku benzoilu l0%) nale?y stosowa? je rano, a Acnelec krem wieczorem. 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i...PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika...
Adapalene | ATC: D 10 AD 03
?el; 1 mg/g, 1 op. 30 g
...nale?y dok?adnie umy? r?ce. Je?eli po trzech miesi?cach nie nast?pi wyleczenie, lekarz powinien podj?? decyzj? o dalszym stosowaniu produktu leczniczego. Dzieci i...4%, fosforanu klindamycyny l%, nadtlenku benzoilu l0%) nale?y stosowa? je rano, a Acnelec ?el wieczorem. 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i...PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika...
tabl.; 80/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 80/25 mg, 28 szt.
...Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l. Actavis Oy Tel: +39 0296392601 Puh/Tel: +358 (0)9 348 233 ?????? Sverige A. Potamitis Medicare Ltd Actavis AB ???: +357 22583333 Tel: +46 8 13 63 70 Latvija United Kingdom UAB ?Actavis Baltics? Latvijas fili?le Actavis UK Limited Tel: +371 67304300 Tel: +44 1271 385257 Data ostatniej aktualizacji ulotki: Szczegó?owe informacje o tym leku znajduj? si?...
Povidone - Iodine | ATC: D 08 AG 02
krem; 100 mg/g, 1 op. 1 g
...dla pacjenta. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?PRZEDSI?BIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK? S.A. 51-131 Wroc?aw, ul. ?migrodzka 242 E Tel. +48 (71) 352 95 22 Faks +48 (71) 352 76 36 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 3/4...
tabl. powl.; 1 mg+ 0,5 mg, 28 szt.
...zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 Bagsvćrd Dania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4512...by? u nich bardziej korzystny ni? u starszych kobiet. Badanie lekarskie/badanie kontrolne Przed rozpocz?ciem lub wznowieniem HTZ nale?y zebra? pe?en wywiad lekarski, w tym rodzinny oraz przeprowadzi? badanie przedmiotowe (??cznie z...
tabl.; 15 mg, 14 szt. tabl.; 30 mg, 14 szt. tabl.; 45 mg, 84 szt.
...A/S Takeda Pharma AB ???: +45 46 77 11 11 Tel: +46 8 731 28 00 infosweden@takeda.com Latvija United Kingdom Eli Lilly Holdings Limited p?rst?vniec?ba Takeda UK Ltd Latvij? Tel: +44 (0)1628 537 900 Tel: +371 6 7 364 000 Data ostatniej aktualizacji ulotki: Inne ?ród?a informacji Szczegó?owa informacja o tym leku jest dost?pna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków...
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...S6 lub ZF, wytwórc? jest Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvćrd, Dania, ? w przypadku, gdy drugim i trzecim znakiem jest A7, wytwórc? jest Novo Nordisk Production SAS, 45 Avenue d?Orléans, F-28000 Chartres, Francja. Data ostatniej aktualizacji ulotki: Inne ?ród?a informacji Szczegó?owe informacje o tym leku znajduj? si? na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu. 47...