O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
?el; (10 mg+ 0,25 mg)/g, 1 tuba 30 g
...wzgl?du na wykonywany zawód mog? by? zmuszeni do znacz?cej ekspozycji na ?wiat?o s?oneczne oraz pacjenci z natury wra?liwi na s?o?ce powinni zachowa? szczególn? ostro?no??. Je?li dojdzie do oparze? s?onecznych, nale?y przerwa? leczenie...st??eniu 1%. W razie pojawienia si? takich zmian nale?y przerwa? leczenie produktem Acnatac i zastosowa? inne leki. D?ugotrwa?e stosowanie klindamycyny mo?e by? przyczyn? rozwoju oporno?ci i (lub) nadmiernego wzrostu niewra?liwych bakterii lub...
Retapamulin | ATC: D 06 AX 13
ma??; 10 mg/g, 1 tuba 5 g
...lekach wydawanych bez recepty. Mo?liwe, ?e po zastosowaniu leku Altargo u dzieci przyjmuj?cych pewne leki (takie jak niektóre leki stosowane w leczeniu zaka?e? grzybiczych) st??enia leku Altargo we krwi mog? by? wi?ksze...niektórych rodzajach infekcji jest w?tpliwa. Gatunki zwykle wra?liwe Staphylococcus aureus* $ Streptococcus pyogenes* Streptococcus agalactiae Organizmy z natury oporne Enterobacteriaceae Pseudomonas aeruginosa Enterococcus faecalis $ In vitro, retapamulina jest w tym samym stopniu aktywna...
krem; (25 mg+ 25 mg)/g, op. 30 g krem; (25 mg+ 25 mg)/g, op. 5 g
...zastosowaniu kremu u pacjenta. 4.3 Przeciwwskazania Nadwra?liwo?? na lidokain? i (lub) prylokain? lub na inne leki miejscowo znieczulaj?ce o budowie amidowej albo na któr?kolwiek substancj? pomocnicz? wymienion? w punkcie 6.1...równie? punkt 4.4). W razie wyst?pienia innych ogólnoustrojowych objawów toksyczno?ci spodziewane oznaki powinny by? podobnej natury jak obserwowane po podaniu anestetyków miejscowych innymi drogami podania. Toksyczne oddzia?ywanie leku miejscowo znieczulaj?cego manifestuje...
Azithromycin | ATC: S 01 AA 26
krople do oczu [roztw.]; 15 mg/g, 6 poj. 0,25 g
...i metycylinowra?liwy) Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Streptococci viridans Streptococcus agalactiae Streptococcus grupy G Mikroorganizmy oporne z natury Gram- dodatnie bakterie tlenowe Corynebacterium spp. Enterococcus faecium Gram-ujemne bakterie tlenowe Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter...1% w trzecim roku. W ca?ej populacji nie wyst?pi?o ?adne powa?ne zdarzenie niepo??dane zwi?zane z badanym lekiem. - Ropne bakteryjne zapalenie spojówek. Lek Azyter oceniano w trakcie randomizowanych, maskowanych dla badacza, bada?, porównuj?cych...
tabl. dra?.; 2 mg+ 0,035 mg, 21 szt. tabl. dra?.; 2 mg+ 0,035 mg, 63 szt.
...gestoden / drospirenon. ? W grupie pacjentek stosuj?cych produkt Cyprest mog? by? pacjentki, u których wyst?puje z natury zwi?kszone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych takie jak to zwi?zane z zespo?em policystycznych jajników. ? Badania...Cyprest. Mechanizm wyst?powania tych interakcji mo?e by? oparty na zdolno?ci pobudzania aktywno?ci enzymów w?trobowych przez te leki. Zwykle dzia?anie indukuj?ce enzymy nasila si? po 2-3 tygodniach, ale mo?e utrzymywa? si? jeszcze...
tabl. powl.; 2 mg+ 0,035 mg, 21 szt. tabl. powl.; 2 mg+ 0,035 mg, 63 szt.
...drospirenon. ? W grupie pacjentek stosuj?cych produkt leczniczy Cyprodiol mog? by? pacjentki, u których wyst?puje z natury zwi?kszone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, takie jak to zwi?zane z zespo?em policystycznych jajników. ? Badania...wzrost poziomu transaminazy (ALT) do poziomu pi?ciokrotnie przekraczaj?cego granic? normy wyst?powa? znacznie cz??ciej u kobiet stosuj?cych leki zawieraj?ce etynyloestradiol, takie jak z?o?one hormonalne ?rodki antykoncepcyjne (patrz punkty 4.3 i 4.5...
tabl.; 25 mg, 30 szt.
...metabolizmu folianów lub preparaty powoduj ?ce zahamowanie czynno?ci szpiku kostnego np. kotrymoksazol, trymetoprim, proguanil, zydowudyna lub leki cytostatyczne (np. metotreksat). Opisano pojedyncze przypadki ?miertelnej aplazji szpiku kostnego u pacjentów cierpi?cych na ostr?...28 0,4l l/h, okres :: pó?trwania wynosi 139 ± 34 h. Brak danych na temat natury metabolitów pirymetaminy, cyklu tworzenia i eliminacji cz?owieka u oraz o jakiejkolwiek aktywno?ci farmakologicznej szczególnie w...
krem; (25 mg+ 25 mg)/g, 1 tuba 30 g krem; (25 mg+ 25 mg)/g, 1 tuba 5 g
...zastosowaniu kremu u pacjenta. 4.3 Przeciwwskazania Nadwra?liwo?? na lidokain? i (lub) prylokain? lub na inne leki miejscowo znieczulaj?ce o budowie amidowej albo na któr?kolwiek substancj? pomocnicz? wymienion? w punkcie 6.1...równie? punkt 4.4). W razie wyst?pienia innych ogólnoustrojowych objawów toksyczno?ci, spodziewane oznaki powinny by? podobnej natury jak obserwowane po podaniu anestetyków miejscowych innymi drogami podania. Toksyczne oddzia?ywanie leku miejscowo znieczulaj?cego manifestuje...
opatrunek leczniczy; , 2 szt.
...przyjmuj?cych inne leki miejscowo znieczulaj?ce lub produkty lecznicze strukturalnie spokrewnione z anestetykami miejscowymi, poniewa? dzia?ania toksyczne tych leków mog? si? sumowa?. Produkty lecznicze, które zmniejszaj? klirens lidokainy (np. cymetydyna lub leki beta...równie? punkt 4.4). W razie wyst?pienia innych ogólnoustrojowych objawów toksyczno?ci, spodziewane objawy powinny by? podobnej natury jak obserwowane po podaniu anestetyków miejscowych innymi drogami podania. Toksyczne oddzia?ywanie leku miejscowo znieczulaj?cego manifestuje...
tabl.; 250 µg+ 35 µg, 21 szt. tabl.; 250 µg+ 35 µg, 63 szt.
...s? one stosowane jednocze?nie. L Leki, któ rych st??enie w osoczu mo?e wzrosn?? (z powodu zahamowania aktywno?ci enzymu CYP) - przyk?ady: ? cyklosporyna; ? prednizolon; ? teofilina. L Leki, któ rych st??enie w...tabletek powinno si? zaleca? stosowanie dodatkowej antykoncepcyjnej metody barierowej. Podawanie produktu po porodzie Po porodzie drogami natury podawanie doustnych ?rodków antykoncepcyjnych niekarmi?cym matkom mo?na rozpocz?? 21 dni po porodzie, o ile pacjentka...
inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 10 but. 50 ml
...albicans, które s? cz?sto z natury niewra?liwe na flukonazol (np. Candida krusei). Takie przypadki mog? wymaga? innego leczenia przeciwgrzybiczego. 16 03084.0BN0320J15 Warto?ci graniczne (wg EUCAST) W oparciu o analiz? danych farmakokinetycznych/farmakodynamicznych (PK/PD), wra?liwo?ci w warunkach in vitro oraz reakcji klinicznej EUCAST-AFST (Europejska komisja ds. badania wra?liwo?ci na leki przeciwdrobnoustrojowe - podkomisja ds. badania wra?liwo?ci na leki przeciwgrzybicze) okre?li?a warto?ci graniczne dla...
tabl.; 50 mg, 28 szt. tabl.; 50 mg, 56 szt.
...Galvus z lekiem zwanym sulfonylomocznikiem, lub ? dawka 100 mg na dob?, przyjmowana w dawkach po 50 mg rano i 50 mg wieczorem, w przypadku stosowania leku Galvus z lekiem nazywanym metformin?...dwa razy na dob? i wszystkich leków porównywanych. Te zwi?kszenia aktywno?ci aminotransferaz by?y zazwyczaj bezobjawowe, z natury nie post?puj?ce i nie zwi?zane z cholestaz? ani ?ó?taczk?. Podczas stosowania wildagliptyny rzadko zg?aszano przypadki...
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
...ona usuwana w trakcie dializy otrzewnowej. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwhistaminowe do stosowania ogólnego. 3 DK/H/2039/02/DC Kod ATC: R06AX27 Mechanizm dzia?ania...jako?? ?ycia pacjentów z zapaleniem b?ony ?luzowej nosa i spojówek. Najwi?ksz? popraw? obserwowano w zakresie problemów natury praktycznej i codziennej aktywno?ci pacjenta ograniczanej przez objawy choroby. W przeprowadzonym badaniu przewlek?a pokrzywka idiopatyczna...
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
tabl. powl.; 5 mg, 10 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 60 szt. tabl. powl.; 5 mg, 90 szt.
...cho? nasilenie tych dzia?a? mo?e by? wi?ksze. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe - antagoni?ci receptora H . 1 Kod ATC: R06AX27 Mechanizm dzia?ania Desloratadyna jest d?ugo dzia?aj?cym antagonist?...jako?? ?ycia pacjentów z zapaleniem b?ony ?luzowej nosa i spojówek. Najwi?ksz? popraw? obserwowano w zakresie problemów natury praktycznej i codziennej aktywno?ci pacjenta ograniczanej przez objawy choroby. W przeprowadzonym badaniu przewlek?a pokrzywka idiopatyczna...
tabl. powl.; 5 mg, 60 szt.
tabl. powl.; 5 mg, 60 szt.
...jest ona usuwana w trakcie dializy otrzewnowej. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe - antagoni?ci receptora H . 1 3 DK/H/2039/001/IB/005 Kod ATC: R06AX27...jako?? ?ycia pacjentów z zapaleniem b?ony ?luzowej nosa i spojówek. Najwi?ksz? popraw? obserwowano w zakresie problemów natury praktycznej i codziennej aktywno?ci pacjenta ograniczanej przez objawy choroby. W przeprowadzonym badaniu przewlek?a pokrzywka idiopatyczna...
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
tabl. powl.; 5 mg, 60 szt.
granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 60 ml
...si?, ?e nast?puj?ce leki lub grupy leków s? metabolizowane przez ten sam izoenzym CYP3A: alprazolam, astemizol, karbamazepina, cylostazol, cyzapryd, cyklosporyna, dizopiramid, alkaloidy sporyszu, lowastatyna, metyloprednizolon, midazolam, omeprazol, doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna...Gram-dodatnie Staphylococcus aureus (wra?liwe na metycylin?) Staphylococcus aureus (oporne na metycylin?) + Streptococcus pneumoniae Drobnoustroje z natury oporne Bakterie tlenowe Gram-ujemne Escherichia coli Klebsiella spp. Pseudomonas aeruginosa ° W momencie publikacji...
granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 but. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 but. 60 ml granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
...si?, ?e nast?puj?ce leki lub grupy leków s? metabolizowane przez ten sam izoenzym CYP3A: alprazolam, astemizol, karbamazepina, cylostazol, cyzapryd, cyklosporyna, dyzopiramid, alkaloidy sporyszu, lowastatyna, metyloprednizolon, midazolam, omeprazol, doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna...nabyta oporno?? mog? stanowi? problem Drobnoustroje tlenowe gram-dodatnie: Staphylococcus aureus (oporne na metycylin?) + Organizmy z natury oporne Drobnoustroje tlenowe Gram-ujemne: Escherichia coli, Klebsiella spp. oraz Pseudomonas aeruginosa W momencie publikacji...
Misoprostol | ATC: G 02 AD 06
system terapeutyczny dopochwowy; 200 µg, 1 szt.
...post?powa? zgodnie z lokalnym protoko?em. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki ginekologiczne, leki nasilaj?ce skurcz macicy, prostaglandyny, kod ATC: G02AD06 Mechanizm dzia?ania Mizoprostol jest syntetycznym analogiem prostaglandyny...porodu i urodzenia ?o?yska (oszacowanie Kaplan Meier). ** Podsumowanie mediany czasu do urodzenia drogami natury (tylko pacjentki, które urodzi?y drogami natury): Misodel, 200 mikrogramów: 16.6 h; PROPESS® 10 mg: 25,1 h...
Lidocaine + Prilocaine | ATC: N 01 BB 20
krem; (25 mg+ 25 mg)/g, tuba 30 g krem; (25 mg+ 25 mg)/g, tuba 5 g (+ 2 opatr. okluzyjne)
...zastosowaniu kremu u pacjenta. 4.3 Przeciwwskazania Nadwra?liwo?? na lidokain? i (lub) prylokain? lub na inne leki miejscowo znieczulaj?ce o budowie amidowej, lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz? wymienion? w punkcie 6.1...równie? punkt 4.4). W razie wyst?pienia innych ogólnoustrojowych objawów toksyczno?ci, spodziewane oznaki powinny by? podobnej natury jak obserwowane po podaniu innymi drogami anestetyków miejscowych. Toksyczne oddzia?ywanie leku miejscowo znieczulaj?cego manifestuje si?...
tabl. dra?.; 2 mg+ 0,035 mg, 21 szt. tabl. dra?.; 2 mg+ 0,035 mg, 63 szt.
...gestoden / drospirenon. W grupie pacjentek stosuj?cych produkt OC-35 mog? by? pacjentki, u których wyst?puje z natury zwi?kszone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych takie jak to zwi?zane z zespo?em policystycznych jajników. Badania epidemiologiczne...nie jest w ci??y. 4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Niektóre leki mog? zmniejsza? skuteczno?? doustnych ?rodków antykoncepcyjnych. Dotyczy to g?ównie: -32 leków, które mog? zmniejsza? kr??enie...
Triamcinolone | ATC: H 02 AB 08
tabl.; 4 mg, 20 szt.
...lub sezonowy alergiczny nie?yt nosa oporny na inne leki; ? kontaktowe zapalenie skóry; ? atopowe zapalenie skóry; ? choroba posurowicza; ? reakcje nadwra?liwo?ci na leki; ? astma oskrzelowa. Choroby oka (ci??kie ostre...dawka pocz?tkowa wynosi od 12 mg do 40 mg na dob? i zale?y od ci??ko?ci stanu, natury i stopnia procesu chorobowego struktury oka, ale poprawa jest zwykle szybka. Choroby uk?adu oddechowego W...
inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 200 ml inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 50 ml
...lub hipogammaglobulinemia), ? je?li u pacjenta wyst?puje choroba nerek, ? je?li pacjent przyjmuje leki, które mog? uszkadza? nerki (leki nefrotoksyczne), 24 ? je?li pacjent przyjmuje Privigen po raz pierwszy lub po d?ugiej...W razie wyst?pienia dzia?ania niepo??danego nale?y zmniejszy? szybko?? infuzji lub przerwa? j?. Wymagane leczenie zale?y od natury i ci??ko?ci danego dzia?ania niepo??danego. W przypadku wstrz?su, nale?y wdro?y? standardowe post?powanie lecznicze przeciwwstrz?sowe. U...
Sevoflurane | ATC: N 01 AB 08
p?yn wziewny do znieczulenia ogólnego; , 1 op. 250 ml
...jak: leki dzia?aj?ce na o?rodkowy uk?ad nerwowy, leki dzia?aj?ce na wegetatywny uk?ad nerwowy, ?rodki zwiotczaj?ce mi??nie szkieletowe, leki przeciwbakteryjne, w tym antybiotyki aminoglikozydowe, hormony i ich syntetyczne odpowiedniki, preparaty krwi i leki...bezpieczny dla matki i noworodka. Brak danych dotycz?cych bezpiecze?stwa stosowania sewofluranu podczas ró?nych stadiów porodu si?ami natury (przez pochw?). Sewofluran, podobnie jak inne ?rodki znieczulaj?ce, dzia?a rozkurczaj?co na mi?sie? macicy, co wi??e...
Temsirolimus | ATC: L 01 XE 09
inf. [konc.+ rozp. do przyg. roztw.]; 30 mg, 1 fiol. 1,2 ml+ 1 fiol. rozp. 1,8 ml
...z w?trob?. Ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci Przed rozpocz?ciem przyjmowania leku Torisel nale?y zwróci? si? do lekarza, farmaceuty lub piel?gniarki: ? Je?li pacjent ma uczulenie na leki przeciwhistaminowe lub je?li nie mo?e przyjmowa? leków przeciwhistaminowych z innych przyczyn natury medycznej. Leki przeciwhistaminowe s? podawane, aby zapobiec wyst?pieniu reakcji alergicznej na Torisel, w tym reakcji alergicznych zagra?aj?cych ?yciu lub rzadkich reakcji alergicznych prowadz?cych do zgonu. Nale?y...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt. tabl. powl.; 75 mg, 90 szt.
...produktów leczniczych, w tym: leki moczop?dne, beta-adrenolityczne, inhibitory konwertazy angiotensyny (ang. ACEI), antagonistów wapnia, leki obni?aj?ce st??enie cholesterolu, leki rozszerzaj?ce naczynia wie?cowe, leki przeciwcukrzycowe (w??cznie z insulin?), leki przeciwpadaczkowe i antagoni?ci...zgonu, zakrzepu po??czenia lub interwencji zwi?zanej z sercem przed up?ywem 120 dni ?ycia nast?puj?cych po zdarzeniu natury zakrzepowej (89 [19,1%] dla grupy klopidogrelu i 90 [20,5%] dla grupy placebo) (patrz...
inj. podsk. [liof. do przyg. roztw.]; 2000 PFU/dawk?, 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk.
...po zaszczepieniu. Nie powinno si? szczepi? pacjentów w trakcie radioterapii. Pacjenci poddawani leczeniu immunosupresyjnemu Pacjenci otrzymuj?cy leki immunosupresyjne (w tym kortykosteroidy) z powodu litych guzów z?o?liwych lub ci??kich chorób przewlek?ych (takich jak...rekonstytucji nale?y obejrze? przed zastosowaniem. W przypadku stwierdzenia cia? obcych lub innych nieprawid?owo?ci dotycz?cych koloru lub natury rozpuszczalnika i rozpuszczonego proszku, szczepionki nie nale?y podawa?. Instrukcja wprowadzania rozpuszczalnika z ampu?ki do fiolki...
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...4.2 i 4.5); - z przepuklin? rozworu prze?ykowego /refluksem ?o??dkowo-prze?ykowym i(lub) jednocze?nie stosuj?cych leki mog?ce spowodowa? zapalenie prze?yku lub je zaostrzy? (takie jak bisfosfoniany); - z neuropati? autonomicznego uk?adu nerwowego...?ycia, takie jak ogólne poczucie zdrowia, wp?yw nietrzymania moczu na jako?? ?ycia, ograniczenia pe?nionej roli, ograniczenia natury 9 Charakterystyka Produktu Leczniczego zatwierdzona w procedurze MRP nr NL/H/0487/001/II/031...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...4.2 i 4.5); - z przepuklin? rozworu prze?ykowego /refluksem ?o??dkowo-prze?ykowym i(lub) jednocze?nie stosuj?cych leki mog?ce spowodowa? zapalenie prze?yku lub je zaostrzy? (takie jak bisfosfoniany); - z neuropati? autonomicznego uk?adu nerwowego...?ycia, takie jak ogólne poczucie zdrowia, wp?yw nietrzymania moczu na jako?? ?ycia, ograniczenia pe?nionej roli, ograniczenia natury 9 Charakterystyka Produktu Leczniczego zatwierdzona w procedurze MRP nr NL/H/0487/001-002/II...