inj. dom./do?. [prosz.]; 2 g, 10 fiol.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cefazolin MIP Pharma proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? / do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 fiolka zawiera 2096,72 mg cefazoliny sodowej, co odpowiada 2000 mg cefazoliny. 1 fiolka zawiera 101,6 mg sodu, co odpowiada 4,4 mmol. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do sporz?dzania roztworu do...
inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 10 fiol. inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 10 fiol.
...NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cefepim MIP Pharma, 1 g, proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa?/do infuzji Cefepim MIP Pharma, 2 g, proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa?/do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Cefepim MIP Pharma, 1 g proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa?/do infuzji: Ka?da fiolka zawiera 1 g cefepimu w postaci cefepimu dichlorowodorku jednowodnego. Cefepim MIP Pharma, 2 g proszek...
inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 10 fiol. inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 10 fiol.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ceftazidim MIP Pharma, 1 g, proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa?/do infuzji Ceftazidim MIP Pharma, 2 g, proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa?/do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ceftazidim MIP Pharma, 1 g: 1 fiolka zawiera 1 g ceftazydymu (Ceftazidimum) w postaci ceftazydymu pi?ciowodnego. Ceftazidim MIP Pharma, 2 g: 1 fiolka zawiera 2 g...
inf. do?./inj. dom. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 10 fiol. inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 10 fiol.
...7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowa 5 80-175 Gda?sk Tel.: 58 303 93 62 Faks: 58 322 16 13 e-mail: info@mip-pharma.pl 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ceftriaxon-MIP i.v./i.m. 1 g: 10742 Ceftriaxon-MIP i.v. 2 g: 10743 9. DATA WYDANIA...
inj. dom./inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1500 mg, 10 fiol.
...przez okres 6-8 godzin, 8 taki okres podawania jest niezgodny z zasadami terapii antybiotykowej. Antybiotyki podaje si? w krótkotrwa?ej infuzji do?ylnej. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowa 5 80-175 Gda?sk 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14090 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
inj. dom./inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 750 mg, 10 fiol.
...w 0,9% roztworze chlorku sodu do wstrzykiwa?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowa 5 80-175 Gda?sk 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14089 14090 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. powl.; 300 mg, 16 szt. tabl. powl.; 600 mg, 12 szt. tabl. powl.; 600 mg, 30 szt.
...lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NADOPUSZCZENIE DO OBROTU MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowa 5 80-175 Gda?sk Tel.: 58 303 93 62 Faks: 58 322 16 13 e-mail: info@mip-pharma.pl 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Clindamycin-MIP 300: pozwolenie nr 10014 Clindamycin-MIP 600: pozwolenie nr 10015 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Lactulose | ATC: A 06 AD 11
syrop; 9,75 g/15 ml, 1 but. 1000 ml syrop; 9,75 g/15 ml, 1 but. 200 ml syrop; 9,75 g/15 ml, 1 but. 500 ml
...200 ml 500 ml 1000 ml 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowa 5 80-175 Gda?sk 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9648 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA...
kaps. mi?kkie; 600 mg, 100 szt. kaps. mi?kkie; 600 mg, 30 szt.
...DOPUSZCZENIE DO OBROTU MIP Pharma Polska Sp. z o. o. ul. Orzechowa 5 80-175 Gda?sk 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Neurolipon-MIP 300: Pozwolenie nr 11015 Neurolipon-MIP 600: Pozwolenie nr 1 1016 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORAZ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Neurolipon-MIP 300: 29.04.2004 r. / 27042006 r. Neurolipon-MIP 600: 29.04...
kaps. mi?kkie; 250 mg, 10 szt. kaps. mi?kkie; 250 mg, 30 szt.
...zabarwienie. Ze wzgl?du na to, i? nitroksolina wydalana jest z moczem, stosowanie produktu mo?e prowadzi? do nieszkodliwego zabarwienia moczu na ?ó?ty kolor. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MIP Pharma Polska Sp. z o. o. ul. Orzechowa 5 80-175 Gda?sk 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA...
Macrogol | ATC: A 06 AD 15
konc. do sporz. roztw. doust.; 52,5 g/100 ml, 1 but. 200 ml
...i usuwania jego pozosta?o?ci OIopeg jest st??onym roztworem, który nale?y rozcie?czy? wod? sporz?dzaj?c wien sposób roztwór gotowy do picia (patrz punkt. 442). 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU MIP Pharma Polska Sp. z 0. o UI. Orzechowa 5 80-175 Gda?sk 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU 11507 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
inf. do?./roztw. doustny [prosz. do przyg. roztw.]; 1000 mg, 5 fiol. inf. do?./roztw. doustny [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 5 fiol.
...innymi roztworami do wlewu do obj?to?ci najmniej 100 ml. z co Zawarto?? fiolki Vancomycin~MIP 1000 rozpuszcza si? 20 ml wody do wstrzykiwa?, W po czym rozcie?cza si? dalej innymi roztworami do wlewu do obj?to?ci najmniej co 200 ml. 7. Podmiot odpowiedzialny posiadaj?cy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu MIP Pharma Polska Sp. z o. o ul. Orzechowa 5 80-175 Gda?sk 8. Numer pozwolenia...