inj. dom./do?. [prosz.]; 2 g, 10 fiol.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cefazolin MIP Pharma proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? / do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 fiolka zawiera 2096,72 mg cefazoliny sodowej, co odpowiada 2000 mg cefazoliny. 1 fiolka zawiera 101,6 mg sodu, co odpowiada 4,4 mmol. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do sporz?dzania roztworu do...
inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 10 fiol. inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 10 fiol.
...NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cefepim MIP Pharma, 1 g, proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa?/do infuzji Cefepim MIP Pharma, 2 g, proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa?/do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Cefepim MIP Pharma, 1 g proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa?/do infuzji: Ka?da fiolka zawiera 1 g cefepimu w postaci cefepimu dichlorowodorku jednowodnego. Cefepim MIP Pharma, 2 g proszek...
inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 10 fiol. inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 10 fiol.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ceftazidim MIP Pharma, 1 g, proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa?/do infuzji Ceftazidim MIP Pharma, 2 g, proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa?/do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ceftazidim MIP Pharma, 1 g: 1 fiolka zawiera 1 g ceftazydymu (Ceftazidimum) w postaci ceftazydymu pi?ciowodnego. Ceftazidim MIP Pharma, 2 g: 1 fiolka zawiera 2 g...
inf. do?./inj. dom. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 10 fiol. inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 10 fiol.
...7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowa 5 80-175 Gda?sk Tel.: 58 303 93 62 Faks: 58 322 16 13 e-mail: info@mip-pharma.pl 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ceftriaxon-MIP i.v./i.m. 1 g: 10742 Ceftriaxon-MIP i.v. 2 g: 10743 9. DATA WYDANIA...
inj. dom./inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1500 mg, 10 fiol.
...przez okres 6-8 godzin, 8 taki okres podawania jest niezgodny z zasadami terapii antybiotykowej. Antybiotyki podaje si? w krótkotrwa?ej infuzji do?ylnej. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowa 5 80-175 Gda?sk 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14090 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
inj. dom./inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 750 mg, 10 fiol.
...w 0,9% roztworze chlorku sodu do wstrzykiwa?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowa 5 80-175 Gda?sk 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14089 14090 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. powl.; 300 mg, 16 szt. tabl. powl.; 600 mg, 12 szt. tabl. powl.; 600 mg, 30 szt.
...lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NADOPUSZCZENIE DO OBROTU MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowa 5 80-175 Gda?sk Tel.: 58 303 93 62 Faks: 58 322 16 13 e-mail: info@mip-pharma.pl 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Clindamycin-MIP 300: pozwolenie nr 10014 Clindamycin-MIP 600: pozwolenie nr 10015 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Lactulose | ATC: A 06 AD 11
syrop; 9,75 g/15 ml, 1 but. 1000 ml syrop; 9,75 g/15 ml, 1 but. 200 ml syrop; 9,75 g/15 ml, 1 but. 500 ml
...200 ml 500 ml 1000 ml 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowa 5 80-175 Gda?sk 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9648 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA...
kaps. mi?kkie; 600 mg, 100 szt. kaps. mi?kkie; 600 mg, 30 szt.
...DOPUSZCZENIE DO OBROTU MIP Pharma Polska Sp. z o. o. ul. Orzechowa 5 80-175 Gda?sk 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Neurolipon-MIP 300: Pozwolenie nr 11015 Neurolipon-MIP 600: Pozwolenie nr 1 1016 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORAZ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Neurolipon-MIP 300: 29.04.2004 r. / 27042006 r. Neurolipon-MIP 600: 29.04...
kaps. mi?kkie; 250 mg, 10 szt. kaps. mi?kkie; 250 mg, 30 szt.
...zabarwienie. Ze wzgl?du na to, i? nitroksolina wydalana jest z moczem, stosowanie produktu mo?e prowadzi? do nieszkodliwego zabarwienia moczu na ?ó?ty kolor. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MIP Pharma Polska Sp. z o. o. ul. Orzechowa 5 80-175 Gda?sk 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA...
Macrogol | ATC: A 06 AD 15
konc. do sporz. roztw. doust.; 52,5 g/100 ml, 1 but. 200 ml konc. do sporz. roztw. doust.; 52,5 g/100 ml, 1 but. 500 ml
...sposób roztwór gotowy do picia (patrz punkt. 4.2). 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowa 5 80-175 Gda?sk Tel.: 58 303 93 62 Faks: 58 322 16 13 E-mail: info@mip-pharma.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 11507 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
inf. do?./roztw. doustny [prosz. do przyg. roztw.]; 1000 mg, 5 fiol. inf. do?./roztw. doustny [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 5 fiol.
...innymi roztworami do wlewu do obj?to?ci najmniej 100 ml. z co Zawarto?? fiolki Vancomycin~MIP 1000 rozpuszcza si? 20 ml wody do wstrzykiwa?, W po czym rozcie?cza si? dalej innymi roztworami do wlewu do obj?to?ci najmniej co 200 ml. 7. Podmiot odpowiedzialny posiadaj?cy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu MIP Pharma Polska Sp. z o. o ul. Orzechowa 5 80-175 Gda?sk 8. Numer pozwolenia...