inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1750 j.m., 1 fiol.
...BIOLOGICZNIE CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy substancji biologicznie czynnej Cambrex Bioscience MA 97 South Street Hopkinton, MA USA Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Medimmune Pharma B.V. Lagelandseweg 78 NL-6545 CG Nijmegen Holandia B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ? WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE DOSTARCZANIA I STOSOWANIA NA?O?ONE NA WYTWÓRC? ODPOWIEDZIALNEGO ZA POZWOLENIE...
inj. [zaw.]; 0,5 ml, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
...lub przed przetrwa?ymi zaka?eniami, zwi?zanymi z typami HPV obj?tymi szczepionk?. Odpowied? na szczepienie w postaci wytworzonych przeciwcia? przeciw HPV-16 i HPV-18 oznaczano przy u?yciu bezpo?redniego testu ELISA (wersja 2, metodologia MedImmune, zmodyfikowana przez GSK), swoistego dla danego typu, o potwierdzonej korelacji z metod? neutralizacji opartej na te?cie neutralizacji pseudowirionów PBNA (ang.: pseudovirion-based neutralisation assay, PBNA). Immunogenno?? trzech dawek szczepionki Cervarix by?a...
aerozol do nosa; 0,2 ml, 10 apl. 0,2 ml