O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Etoricoxib | ATC: M 01 AH 05
tabl. powl.; 30 mg, 28 szt. tabl. powl.; 60 mg, 28 szt. tabl. powl.; 90 mg, 28 szt.
...stosowania Wielonarodowo?ciowy d?ugotrwa?y program dotycz?cy zastosowania etorykoksybu i diklofenaku w zapaleniu stawów (MEDAL) Program MEDAL by? prospektywnym programem analizy wyników dotycz?cych bezpiecze?stwa dla uk?adu sercowo-naczyniowego na podstawie danych zebranych z trzech bada? z randomizacj?, podwójnie ?lep? prób? i grup? kontroln? leczon? aktywnym komparatorem, badania MEDAL, EDGE II oraz EDGE. Badanie MEDAL by?o badaniem dotycz?cym wyników uzyskanych dla uk?adu sercowo- naczyniowego pod wzgl?dem wyst?powania...
?el; (10 mg+ 0,25 mg)/g, 1 tuba 30 g
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 12 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MEDA Pharma GmbH & Co. KG 1 61352 Bad Homburg Niemcy 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21435 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
kaps. o przed?. uwalnianiu; 100 mg, 50 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 50 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 50 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 50 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MEDA Pharma GmbH & Co.KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy 10 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamon SR 50 ? 9360 Adamon SR 100 ? 9361 Adamon SR 150...
aerozol do nosa; 1 mg/ml (0,1%), 1 but. 10 ml
...otworu nosowego i nacisn?? jeden raz. W celu podania dawki do drugiego otworu nosowego nale?y post?powa? jak opisano powy?ej. 4. Na?o?y? nasadk? ochronn?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MEDA Pharma GmbH&Co.KG. Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 7602 5 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...podan? w punkcie 6.1 spc (PL) Anastrozol medac 1 mg tabletki powlekane National version: 15.08.2011 Jednocze?nie z produktem Anastrozol medac nie wolno stosowa? leków zawieraj?cych estrogen, poniewa_ takie leki eliminuj? jego dzia?anie farmakologiczne. Jednoczesne leczenie tamoksyfenem (patrz punkt 4.5). 4.4 Specjalne ostrze_enia i ?rodki ostro_no?ci dotycz?ce stosowania Anastrozol medac 1 mg tabletki powlekane nie jest zalecany do...
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl.; 10 mg, 56 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 56 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania 20 Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medana Pharma SA ul. W?. ?okietka 10 98-200 Sieradz 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aribit 5 mg Pozwolenie nr 22487 Aribit 10 mg Pozwolenie nr 22488 Aribit 15 mg...
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 28 szt.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medana Pharma SA ul. W?adys?awa ?okietka 10 98-200 Sieradz 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aribit ODT 10 mg Pozwolenie nr 22851 Aribit ODT 15 mg Pozwolenie nr 22852 Aribit...
inj. [roztw.]; (400 mg+ 10 mg)/2 ml, 6 amp.+ 6 amp. rozp.
...strzykawce z zawarto?ci? ampu?ki B (bezbarwnej), zawieraj?cej 9 bufor do rozcie?czenia roztworu. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, powsta?y roztwór nale?y zu?y? bezpo?rednio po przygotowaniu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr: 20761 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Glucosamine | ATC: M 01 AX 05
prosz. do przyg. roztw. doust.; 1500 mg, 20 sasz.
...folii papier/Aluminium/PE w tekturowym pude?ku 20 szt. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce przygotowania produktu leczniczego do stosowania Nie dotyczy. 6 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 7727 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Asparaginase | ATC: L 01 XX 02
inj. dom./do?./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 10 000 j.m., 5 fiol. inj. dom./do?./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 5000 j.m., 5 fiol.
...OBROTU medac Gesellschaft für klinisclie Spczialpräpzirale mbH Fehlandtstraläe 3 D-20354 Hamburg Niemcy Tel.: +49-4103 8006 O Fax.: +49-4103 8006 100 e-mail: contact@medac.de 8. NUMER(-Y) POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Asparaginase 5000 medac: 9454 fmgäo?vpgggpyyo Zgggwm Asparaginase 10000 medac: 9455 991350578431l??ügfŕf???äélrallllaq' ma» 15 9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / PRZED?U?ENIA DATA POZWOLENIA Asparaginasc 5000 medac / Asparaginase...
Moclobemide | ATC: N 06 AG 02
tabl. powl.; 300 mg, 30 szt.
...Tabletki powlekane 300 mg - 30 i 60 tabletek powlekanych. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MEDA Pharma GmbH & Co.KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/4198 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Moclobemide | ATC: N 06 AG 02
tabl. powl.; 150 mg, 30 szt.
...Tabletki powlekane 150 mg - 30 i 100 tabletek powlekanych. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MEDA Pharma GmbH & Co.KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/0948 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
BCG vaccine | ATC: L 03 AX 03
prosz. i rozp. do przyg. zaw. do podaw. do p?cherza mocz.; , 1 fiol.
...leki do?ylne. Produkt BCG-medac nie powinien by? przygotowywany przez osob? z obni?onym poziomem odporno?ci. Nale?y unika? kontaktu produktu BCG-medac ze skór? lub b?onami ?luzowymi. Kontakt mo?e prowadzi? do reakcji nadwra?liwo?ci lub zaka?enia zanieczyszczonego miejsca. Pacjenci z obni?on? odporno?ci? Pacjenci z obni?on? odporno?ci? nie powinni kontaktowa? si? z pacjentami leczonymi produktem BCG- medac. Próba tuberkulinowa Podanie produktu BCG-medac do p?cherza moczowego mo?e...
zaw. doust.; 1 g/ml, 1 op. 200 ml w but. 250 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Barium sulfuricum Medana, 1 g/ml, zawiesina doustna i doodbytnicza 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy ml zawiesiny zawiera 1 g baru siarczanu (Barii sulfas). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: sorbitol 70% (E420), metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Zawiesina doustna i doodbytnicza, do diagnostyki radiologicznej...
Co-trimoxazole | ATC: J 01 EE 01
zaw. doust.; 240 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
...Butelka ze szk?a brunatnego oraz ?y?eczka miarowa, w tekturowym pude?ku. 100 ml zawiesiny. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medana Pharma SA ul. W?adys?awa ?okietka 10 98-200 Sieradz 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1178 10 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Bleomycin sulphate | ATC: L 01 DC 01
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 15000 j.m./fiolk?, 1 fiol. 10 ml
...proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? National version: 05.12.2011 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstr. 3 20354 Hamburg Niemcy Tel: +49 4103 8006-0 Fax: +49 4103 8006-100 E-mail: dra@medac.de 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18924 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
prosz. do inhal.; 200 µg/dawk?, 1 poj. 200 dawek prosz. do inhal.; 200 µg/dawk?, 1 poj. 200 dawek (+ inh.)
...2,18 g proszku (200 dawek) 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Patrz punkt 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10332 14 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Carboplatin | ATC: L 01 XA 02
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 15 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 45 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 60 ml
...ml) do st??enia 2 mg/ml. spc (PL) Carbomedac 10 mg/ml koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji National version: 27.04.2012 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstraße 3 20354 Hamburg Niemcy Telefon: 0049-4103 8006-0 Faks: 0049-4103 8006-100 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17440 9...
p?yn na skór?; 10 mg/ml, 1 but. 15 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Clotrimazolum Medana, 10 mg/ml, p?yn na skór? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy ml p?ynu na skór? zawiera 10 mg klotrymazolu (Clotrimazolum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA P?yn na skór? 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Grzybicze zaka?enia skóry wywo?ane przez dermatofity, dro?d?aki, ?upie? pstry, grzybice wa?ów...
Trimebutine | ATC: A 03 AA 05
tabl. powl.; 100 mg, 100 szt. tabl. powl.; 100 mg, 30 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medana Pharma SA ul. W?adys?awa ?okietka 10 98-200 Sieradz 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 3 Pozwolenie nr 9270 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Dacarbazine | ATC: L 01 AX 04
inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 100 mg, 10 fiol. 100 mg inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 200 mg, 10 fiol. 200 mg
...for solution for injection/infusion National version: 02/2016 Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Detimedac 100 mg: 20781 Detimedac 200 mg: 20782 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Dacarbazine | ATC: L 01 AX 04
inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol. 1000 mg inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol. 500 mg
...do u?ytku. Nie nale?y u?ywa? roztworów zawieraj?cych widoczne cz?stki. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Detimedac 500 mg: 20783 Detimedac 1000 mg: 20784 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Colecalciferol | ATC: A 11 CC 05
p?yn doust.; 15 000 j.m./ml, 1 but. 10 ml
...tekturowym pude?ku, zawieraj?ca 10 ml roztworu doustnego. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medana Pharma SA ul. W?adys?awa ?okietka 10 98-200 Sieradz 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2602 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 5 amp. 10 ml
inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 75 ml
...? Wszystkie materia?y do czyszczenia nale?y usuwa? w sposób opisany powy?ej. ? Po ka?dym zdj?ciu r?kawic umy? r?ce. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH spc (PL) Doxorubicin medac, 2 mg/ml, roztwór do infuzji National version: 09.02.2012 Fehlandtstr. 3 20354 Hamburg Niemcy 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18042 9 DATA WYDANIA...
aerozol do nosa; (137 µg+ 50 µg)/dawk?, 1 but. 23 g
...musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21388 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Fluorouracil | ATC: L 01 BC 02
krem; 50 mg/g, 1 tuba 20 g
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 6 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3359 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Pimecrolimus | ATC: D 11 AH 02
krem; 10 mg/g, 1 tuba 15 g
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania ?rodki zmi?kczaj?ce skór? mo?na stosowa? równocze?nie z produktem leczniczym Elidel (patrz punkt 4.2). 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy 11 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 9641 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
inj. [roztw.]; 0,15 mg, 1 wstrzyk. 2 ml
...do??czona do opakowania. Pacjentowi i (lub) opiekunowi nale?y przekaza? instrukcje dotycz?ce post?powania po ka?dym u?yciu automatycznego wstrzykiwacza EpiPen Jr., patrz punkt 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12298 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
inj. [roztw.]; 0,3 mg, 1 wstrzyk. 2 ml
...do??czona do opakowania. Pacjentowi i (lub) opiekunowi nale?y przekaza? instrukcje dotycz?ce post?powania po ka?dym u?yciu automatycznego wstrzykiwacza EpiPen Senior, patrz punkt 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12299 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...