O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl.; 10 mg, 56 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 56 szt.
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 28 szt.
zaw. doust.; 1 g/ml, 1 op. 200 ml w but. 250 ml
Co-trimoxazole | ATC: J 01 EE 01
zaw. doust.; 240 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
p?yn na skór?; 10 mg/ml, 1 but. 15 ml
Trimebutine | ATC: A 03 AA 05
tabl. powl.; 100 mg, 100 szt. tabl. powl.; 100 mg, 30 szt.
Colecalciferol | ATC: A 11 CC 05
p?yn doust.; 15 000 j.m./ml, 1 but. 10 ml
Ketoprofen | ATC: M 01 AE 03
kaps. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 20 szt.
Carbocysteine | ATC: R 05 CB 03
roztw. doust.; 50 mg/ml, but. 120 ml
...i gor?czki, a tak?e w przypadku przewlek?ej choroby oskrzeli lub p?uc nale?y zastanowi? si? nad kontynuacj? leczenia tym produktem, a tak?e zweryfikowa?...preparatów z?o?onych zawieraj?cych leki przeciwkaszlowe. Leki mukolityczne. Kod ATC: R05CB03 Karbocysteina (S-karboksymetylo L-cysteina) wp?ywa na sk?ad (ilo?? i rodzaj glikoprotein...przepisami. 4 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medana Pharma SA ul. W?. ?okietka 10 98-200 Sieradz 8...
syrop; 8 mg/5 ml, 1 but. 120 ml
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych zalece?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medana Pharma S.A. ul. W?adys?awa ?okietka 10 98-200 Sieradz 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 24092 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Fluconazole | ATC: J 02 AC 01
kaps.; 100 mg, 28 szt. kaps.; 100 mg, 7 szt. kaps.; 150 mg, 1 szt. kaps.; 50 mg, 14 szt. kaps.; 50 mg, 7 szt.
...Candida Candida Candida Candida gatunkiem A albicans glabrata krusei parapsilosis tropicalis S Flukonazol 2/4 IE -- 2/4 2/4 2/4 S = Wra?liwe, R = Oporne A = St??enia graniczne niezwi?zane z...produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medana Pharma SA ul. W?adys?awa ?okietka 10 98-200 Sieradz 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Fluconazole | ATC: J 02 AC 01
kaps.; 200 mg, 12 szt. kaps. twarde; 200 mg, 7 szt.
...Candida Candida Candida Candida gatunkiem A albicans glabrata krusei parapsilosis tropicalis S Flukonazol 2/4 IE -- 2/4 2/4 2/4 S = Wra?liwe, R = Oporne A = St??enia graniczne niezwi?zane z...produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medana Pharma SA ul. W?adys?awa ?okietka 10 98-200 Sieradz 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
syrop; 2 mg/ml, 1 but. 150 ml (strzyk.) syrop; 2 mg/ml, 1 but. 150 ml (?y?ka miarowa)
syrop; 27,78 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
zaw. doust. [smak malinowy]; 100 mg/5 ml, 1 op. 100 ml
...a nast?pnie wolno naciskaj?c t?ok, ostro?nie opró?ni? zawarto?? dozownika. 7. Po zastosowaniu butelk? nale?y zamkn?? zakr?caj?c zakr?tk?, a dozownik umy? i wysuszy?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medana...bia?kami, zwi?kszenie st??enia ca?kowitego ibuprofenu i niezwi?zanego enancjomeru (S)-ibuprofenu w osoczu, podwy?szone warto?ci AUC dla enancjomeru S oraz zwi?kszenie stosunku AUC enancjomerów S/R obserwowano u pacjentów z niewydolno?ci? nerek, w...
zaw. doust. [smak truskawkowy]; 100 mg/5 ml, 1 op. 100 ml
...a nast?pnie wolno naciskaj?c t?ok, ostro?nie opró?ni? zawarto?? dozownika. 7. Po zastosowaniu butelk? nale?y zamkn?? zakr?caj?c zakr?tk?, a dozownik umy? i wysuszy?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medana...bia?kami, zwi?kszenie st??enia ca?kowitego ibuprofenu i niezwi?zanego enancjomeru (S)-ibuprofenu w osoczu, podwy?szone warto?ci AUC dla enancjomeru S oraz zwi?kszenie stosunku AUC enancjomerów S/R obserwowano u pacjentów z niewydolno?ci? nerek, w...
Ascorbic acid | ATC: A 11 GA
krople doustne [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 30 ml
?el; 100 mg/g, 1 tuba 100 g ?el; 100 mg/g, 1 tuba 50 g
krople doustne; (0,3 g+ 0,3 g)/15 g, 1 but. 15 ml
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 200 mg, 60 szt. tabl. powl.; 25 mg, 30 szt. tabl. powl.; 300 mg, 60 szt.
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 300 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 400 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 60 szt.
zaw. na skór?; 10 mg/g, 1 tuba 20 g
?el; 10 mg/g, 1 tuba 20 g
p?yn na skór?; 10 mg/ml, 1 but. 30 ml
Ciclopirox | ATC: D 01 AE 14
lakier do paznokci leczniczy; 80 mg/g, 1 but. 4 g
Omeprazole | ATC: A 02 BC 01
kaps. dojelitowe, twarde; 20 mg, 14 szt.
Tramadol | ATC: N 02 AX 02
krople doustne; 100 mg/ml, 1 op. 10 ml krople doustne; 100 mg/ml, 1 op. 96 ml
tabl.; 16 mg, 30 szt. tabl.; 16 mg, 60 szt. tabl.; 8 mg, 100 szt. tabl.; 8 mg, 30 szt.
tabl.; 24 mg, 20 szt. tabl.; 24 mg, 30 szt. tabl.; 24 mg, 60 szt.
tabl.; 16 mg, 60 szt.
...100 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medana Pharma S.A. ul. W?. ?okietka 10 98-200 Sieradz 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Polvertic 8 mg: Pozwolenie nr 14370 Polvertic 16 mg: Pozwolenie nr 14371 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...