tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
? CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZl l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Betaxolol Medochemie 20 mg tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 20 mg chlorowodorku betaksololu (Betaxololi hydrochloridum). Substancje pomocnicze: 1 tabletka zawiera 100 mg laktozy jcdnowodnej. Pelny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Bia?e, okr?g?e, wypuk?e tabletki powlekane z kresk? dziel?c?. Tabletk? mo?na podzieli? na po?owy. 4...