tabl. powl.; 1 g, 14 szt.
tabl. o przed?. uwalnianiu; 1,5 mg, 30 szt.
...pacjenta. Pacjenci w podesz?ym wieku mog? przyjmowa? produkt leczniczy Indapamide SR Mercapharm pod warunkiem, ?e czynno?? nerek jest prawid?owa lub tylko nieznacznie zaburzona. Pacjenci z zaburzeniami czynno?ci w?troby (patrz punkty 4.3 i 4.4): W ci??kich zaburzeniach czynno?ci w?troby leczenie jest przeciwwskazane. 1/10 Dzieci i m?odzie? Produkt leczniczy Indapamide SR Mercapharm nie jest zalecany do stosowania u dzieci i m?odzie?y ze wzgl?du...
tabl. dojelitowe; 40 mg, 28 szt.
...1 tabletce Pantoprazole Mercapharm + dwa razy na dob? po 1000 mg amoksycyliny + dwa razy na dob? po 500 mg klarytromycyny b) dwa razy na dob? po 1 tabletce Pantoprazole Mercapharm + dwa razy na dob? po 400 - 500 mg metronidazolu (lub 500 mg tynidazolu) + dwa razy na dob? po 250 - 500 mg klarytromycyny c) dwa razy na dob? po 1 tabletce Pantoprazole Mercapharm + dwa razy...
tabl. dojelitowe; 20 mg, 28 szt.
...Pantoprazole Mercapharm 40 mg. Po wyleczeniu nawrotu dawk? mo?na zmniejszy? ponownie do 20 mg pantoprazolu na dob?. Doro?li Zapobieganie owrzodzeniom ?o??dka i dwunastnicy wywo?anym stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy zwi?kszonego ryzyka, wymagaj?cych d?ugotrwa?ego stosowania NLPZ. Zalecana dawka to 1 tabletka produktu Pantoprazole Mercapharm raz na dob?. Specjalne grupy pacjentów Dzieci w wieku poni?ej 12 lat Produktu leczniczego Pantoprazole Mercapharm...
Omeprazole | ATC: A 02 BC 01
tabl. dojelitowe, twarde; 20 mg, 28 szt. tabl. dojelitowe, twarde; 40 mg, 28 szt.
...i 28 kapsu?ek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 14 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Mercapharm Sp. z o.o. ul. ?wi?tope?ka 39 81-524 Gdynia, Polska 8. NUMER POZWOLENIA (NUMERY POZWOLE?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 22252, 22253, 22254 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...