tabl. powl.; 1 g, 14 szt.
tabl. o przed?. uwalnianiu; 1,5 mg, 30 szt.
...pacjenta. Pacjenci w podesz?ym wieku mog? przyjmowa? produkt leczniczy Indapamide SR Mercapharm pod warunkiem, ?e czynno?? nerek jest prawid?owa lub tylko nieznacznie zaburzona. Pacjenci z zaburzeniami czynno?ci w?troby (patrz punkty 4.3 i 4.4): W ci??kich zaburzeniach czynno?ci w?troby leczenie jest przeciwwskazane. 1/10 Dzieci i m?odzie? Produkt leczniczy Indapamide SR Mercapharm nie jest zalecany do stosowania u dzieci i m?odzie?y ze wzgl?du...
tabl. dojelitowe; 20 mg, 28 szt.