tabl. powl.; 30 mg, 30 szt. tabl. powl.; 60 mg, 30 szt. tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY, POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Miklich Laboratorios S.L., Calle Cuevas Bajas, s/n - Of. 23, Edificio Picasso, 29004 Malaga, Hiszpania 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 30 mg: Pozwolenie nr 18465 60 mg: Pozwolenie...