inj. [roztw.]; (40 mg+ 10 µg)/ml, 50 wk?. do strzyk. 1,7 ml inj. [roztw.]; (40 mg+ 5 µg)/ml, 50 wk?. do strzyk. 1,7 ml
...Do znieczulenia nasi?kowego, dowi?zad?owego i przewodowego. W stomatologii, szczególnie w nast?puj?cych zabiegach: 1. ekstrakcje pojedyncze oraz mnogie; 2. ekstrakcje z?bów zatrzymanych; 1 3. w stomatologii zachowawczej, zw?aszcza przy opracowywaniu wi?kszych ubytków, ekstyrpacji...odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Molteni Dental s.r.l., Via Ilio Barontini 8, Localitą Granatieri, 50018 Scandicci (Florencja), W?ochy 8...
inj. [roztw.]; (20 mg+ 10 µg)/ml, 10 amp.-strzyk. 1,8 ml
...Wk?ad zawieraj?cy 1,8 ml roztworu do u?ytku stomatologicznego 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Wszelkie zabiegi zachowawcze i chirurgiczne W stomatologii. MEPIDONT 2% z adrenalin? wskazany jest w...produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZLALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Molteni Dental s.r.l., Via Ilio Barontini 8, Localitą Granatieri 50018 Scandicci (Firenze), W?ochy 8...
Mepivacaine | ATC: N 01 BB 03
inj. [roztw.]; 30 mg/ml, 50 amp.-strzyk. 1,8 ml
...Wk?ad zawieraj?cy 1,8 ml roztworu do u?ytku stomatologicznego 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Wszelkie zabiegi zachowawcze i chirurgiczne w stomatologii. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania l...produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych Wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Molteni Dental s.r.l., Via Ilio Barontini 8, Localitą Granatieri 50018 Scandicci (Firenze), W?ochy ?...
inj. [roztw.]; (20 mg+ 10 µg)/ml, 50 wk?. 1,8 ml
...ml roztworu do u?ytku stomatologicznego g, 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Znieczulenie miejscowe (nasi?kowe ?e1 wów) do wszelkich zabiegów zachowawczych i chirurgicznych W stomatologii. Xylodont z adrenalin? 1...produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych Wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Molteni Dental s.r.l., Via Ilio Barontini 8, Localitą Granatieri 500 l 8 Scandicci (Firenze...