inj. [roztw.]; (40 mg+ 10 µg)/ml, 50 wk?. do strzyk. 1,7 ml inj. [roztw.]; (40 mg+ 5 µg)/ml, 50 wk?. do strzyk. 1,7 ml
...Do znieczulenia nasi?kowego, dowi?zad?owego i przewodowego. W stomatologii, szczególnie w nast?puj?cych zabiegach: 1. ekstrakcje pojedyncze oraz mnogie; 2. ekstrakcje z?bów zatrzymanych; 1 3. w stomatologii zachowawczej, zw?aszcza przy opracowywaniu wi?kszych ubytków, ekstyrpacji...odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Molteni Dental s.r.l., Via Ilio Barontini 8, Localitą Granatieri, 50018 Scandicci (Florencja), W?ochy 8...
inj. [roztw.]; (20 mg+ 10 µg)/ml, 10 amp.-strzyk. 1,8 ml
...1,8 ml roztworu do u?ytku stomatologicznego ? l 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania E ? Wszelkie zabiegi zachowawcze i chirurgiczne W stomatologii. MEPIDONT 2% ? z adrenalin?...produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Molteni Dental s.r.l., Via Ilic Barontini 8, Localitą Granatieri 50018 Scandicci (Firenze), W?ochy 8...
Mepivacaine | ATC: N 01 BB 03
inj. [roztw.]; 30 mg/ml, 50 amp.-strzyk. 1,8 ml
...Wk?ad zawieraj?cy 1,8 m] roztworu do u?ytku stomatologicznego 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Wszelkie zabiegi zachowawcze i chirurgiczne W stomatologii. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania 1...produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Molteni Dental s.r.l., Via Ilio Barontini 8, Localitą Granatieri 50018 Scandicci (Firenze), W?ochy 8...
inj. [roztw.]; (20 mg+ 10 µg)/ml, 50 wk?. 1,8 ml inj. [roztw.]; (20 mg+ 12,5 µg)/ml, 50 wk?. 1,8 ml inj. [roztw.]; (20 mg+ 20 µg)/ml, 50 wk?. 1,8 ml
...m1 roztworu do u?ytku stomatologicznego 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Znieczulenie miejscowe (nasi?kowe i blokady nersvóxxr} do wszelkich zabiegów zachowawczych i chirurgicznych W stomatologii. Xylodont z adrenalin? 1...produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych Wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZEN?E DO OBROTU Molteni Dental s.r.l., Via Ilio Barontini 8, Localitą Granatieri 50018 Scandicci (Firenze), W?ochy 8...