tabl. powl.; 1 g, 14 szt.
tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aripiprazole Mylan Pharma, 5 mg, tabletki Aripiprazole Mylan Pharma, 10 mg, tabletki Aripiprazole Mylan Pharma, 15 mg, tabletki Aripiprazole Mylan Pharma, 30 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Aripiprazole Mylan Pharma, 5 mg, tabletki Ka?da tabletka zawiera 5 mg arypiprazolu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu 28 mg maltozy w tabletce Aripiprazole Mylan Pharma, 10 mg, tabletki Ka?da tabletka...
Capecitabine | ATC: L 01 BC 06
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
...PVDC w tekturowym pude?ku, 150 mg: 60x1 tabletek powlekanych 500mg: 120x1 tabletek powlekanych 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Mylan S.A.S. 117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Capecitalox, 150 mg, tabletki powlekane: 21320 Capecitalox, 500 mg, tabletki powlekane...
inj./inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 5 amp. 2,5 ml inj./inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...4.1 Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Cisatracurium Mylan jest lekiem o po?rednim czasie dzia?ania, do podawania do?ylnego, wywo?uj?cym niedepolaryzacyjny blok nerwowo ? mi??niowy. Produkt leczniczy Cisatracurium Mylan jest wskazany do stosowania w zabiegach chirurgicznych i innych rodzajach zabiegów oraz intensywnej terapii u doros?ych i dzieci w wieku powy?ej 1 miesi?ca ?ycia. Produkt leczniczy Cisatracurium Mylan mo?e by? stosowany w terapii uzupe?niaj?cej podczas znieczulenia...
kaps. twarde; 150 mg, 100 szt. kaps. twarde; 50 mg, 100 szt.
...50 mg: bia?e, nieprzezroczyste kapsu?ki twarde z oznaczeniem CYSTA 50 na dolnej cz??ci i MYLAN na górnej cz??ci kapsu?ki. Butelki zawieraj?ce 100 lub 500 kapsu?ek twardych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. - Cystagon 150 mg: bia?e, nieprzezroczyste kapsu?ki twarde z oznaczeniem CYSTAGON 150 na dolnej cz??ci i MYLAN na górnej cz??ci kapsu?ki. Butelki zawieraj?ce 100 lub 500 kapsu?ek twardych. Nie wszystkie...
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
...1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Desloratadine Mylan, 0,5 mg/ml, roztwór doustny 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: Produkt leczniczy zawiera sorbitol (E 420) w ilo?ci 103 mg/ml. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór doustny Desloratadine Mylan jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem niezawieraj?cym cz?stek...
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Desloratadine Mylan, 5 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 5 mg desloratadyny. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu Ka?da tabletka zawiera 4,4 mikrogramy ?ó?cieni pomara?czowej (E 110), laku. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Niebieskie, powlekane, okr?g?e, obustronnie wypuk?e tabletki powlekane o ?ci?tych brzegach...
Omeprazole | ATC: A 02 BC 01
kaps. dojelitowe, twarde; 20 mg, 28 szt.
...w butelkach) Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Mylan S.A.S. 117 allče des Parcs 69 800 Saint Priest Francja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18530 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Omeprazole | ATC: A 02 BC 01
kaps. dojelitowe, twarde; 40 mg, 28 szt.
...w butelkach) Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Mylan S.A.S. 117 allče des Parcs 69 800 Saint Priest Francja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18531 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. powl.; 150 mg, 1 szt.
...Mylan nale?y przyjmowa? po ca?onocnym okresie niejedzenia (co najmniej 6 godzin od ostatniego posi?ku), na 1 godzin? przed pierwszym posi?kiem lub napojem (innym ni? woda) w danym dniu (patrz punkt 4.5) lub za?yciem jakiegokolwiek innego doustnego produktu leczniczego lub preparatu uzupe?niaj?cego (w??czaj?c wap?). W przypadku, gdy nast?pi pomini?cie dawki produktu leczniczego, pacjentów nale?y poinstruowa?, aby przyj?? jedn? tabletk? produktu leczniczego Ibandronic Acid Mylan...
Indapamide | ATC: C 03 BA 11
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 1,5 mg, 30 szt.
...opakowanie zewn?trzne kartonowe. Wielko?? opakowania: 30 sztuk. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Mylan S.A.S. 117 allče des Parcs 69 800 Saint Priest Francja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14581 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Lamivudine | ATC: J 05 AF 05
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 56 szt. tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...Co to jest lek Memantine Mylan i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed zastosowaniem leku Memantine Mylan 3. Jak stosowa? lek Memantine Mylan 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek Memantine Mylan 6. Zawarto?? opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Memantine Mylan i w jakim celu si? go stosuje Memantine Mylan zawiera substancj? czynn? memantyn?. Nale?y...
Metoprolol | ATC: C 07 AB 02
tabl. o przed?. uwalnianiu; 47,5 mg, 28 szt.
...wszystkie wielko?ci opakowa? b?d? dost?pne na rynku. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci. Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Mylan S.A.S. 117 allče des Parcs 69 800 Saint Priest Francja 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17276 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
Metoprolol | ATC: C 07 AB 02
tabl. o przed?. uwalnianiu; 23,75 mg, 28 szt.
...wszystkie wielko?ci opakowa? b?d? dost?pne na rynku. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci. Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Mylan S.A.S. 117 allče des Parcs 69 800 Saint Priest Francja 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17275 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
Metoprolol | ATC: C 07 AB 02
tabl. o przed?. uwalnianiu; 95 mg, 28 szt.
...b?d? dost?pne na rynku. 12/13 tekst... 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci. Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Mylan S.A.S. 117 allče des Parcs 69 800 Saint Priest Francja 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17277 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 28 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Olanzapina Mylan, 5 mg, tabletki ulegaj?ce rozpadowi w jamie ustnej Olanzapina Mylan, 10 mg, tabletki ulegaj?ce rozpadowi w jamie ustnej Olanzapina Mylan, 15 mg, tabletki ulegaj?ce rozpadowi w jamie ustnej Olanzapina Mylan, 20 mg, tabletki ulegaj?ce rozpadowi w jamie ustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Olanzapina Mylan, 5 mg: Ka?da tabletka ulegaj?ca rozpadowi w jamie ustnej zawiera...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 56 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Olanzapina Mylan, 5 mg, tabletki ulegaj?ce rozpadowi w jamie ustnej Olanzapina Mylan, 10 mg, tabletki ulegaj?ce rozpadowi w jamie ustnej Olanzapina Mylan, 15 mg, tabletki ulegaj?ce rozpadowi w jamie ustnej Olanzapina Mylan, 20 mg, tabletki ulegaj?ce rozpadowi w jamie ustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Olanzapina Mylan, 5 mg: Jedna tabletka ulegaj?ca rozpadowi w jamie ustnej zawiera...
Omeprazole | ATC: A 02 BC 01
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 40 mg, 5 fiol. 40 mg
...Omeprazol Mylan 40 mg w infuzji do?ylnej jeden raz na dob?. Zalecana dawka pocz?tkowa leku Omeprazol Mylan podawanego do?ylnie u pacjentów z zespo?em Zollingera-Ellisona wynosi 60 mg raz na dob?. Mog? by? potrzebne wy?sze dawki i dlatego powinny by? one dostosowywane indywidualnie. W przypadku dawek przekraczaj?cych 60 mg na dob?, dawki powinny by? dzielone i podawane dwa razy na dob?. Omeprazol Mylan jest...
Donepezil hydrochloride | ATC: N 06 DA 02
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
Pantoprazole | ATC: A 02 BC 02
tabl. dojelitowe; 20 mg, 28 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Mylan S.A.S. 117 allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja 8. NUMER POZWOLENIANA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18658 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Pantoprazole | ATC: A 02 BC 02
tabl. dojelitowe; 40 mg, 28 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Mylan S.A.S 117 allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18659 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Pantoprazole | ATC: A 02 BC 02
tabl. dojelitowe; 40 mg, 28 szt.
Tramadol + Paracetamol | ATC: N 02 AX 52
tabl. powl.; 37,5/325 mg, 10 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 20 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 30 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 60 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MYLAN S.A.S 117 allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20081 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA...
Paroxetine | ATC: N 06 AB 05
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 60 szt.
Pregabalin | ATC: N 03 AX 16
kaps. twarde; 25 mg, 21 szt.
...DLA PACJENTA 172 Ulotka do??czona do opakowania: informacja dla u?ytkownika Pregabalin Mylan, 25 mg, kapsu?ki, twarde Pregabalin Mylan, 50 mg, kapsu?ki, twarde Pregabalin Mylan, 75 mg, kapsu?ki, twarde Pregabalin Mylan, 100 mg, kapsu?ki, twarde Pregabalin Mylan, 150 mg, kapsu?ki, twarde Pregabalin Mylan, 200 mg, kapsu?ki, twarde Pregabalin Mylan, 225 mg, kapsu?ki, twarde Pregabalin Mylan, 300 mg, kapsu?ki, twarde Pregabalina Nale?y uwa?nie zapozna? si? z...
kaps. twarde; 25 mg, 14 szt.
...do??czona do opakowania: informacja dla u?ytkownika Pregabalin Mylan Pharma, 25 mg, kapsu?ki, twarde Pregabalin Mylan Pharma, 50 mg, kapsu?ki, twarde Pregabalin Mylan Pharma, 75 mg, kapsu?ki, twarde Pregabalin Mylan Pharma, 100 mg, kapsu?ki, twarde Pregabalin Mylan Pharma, 150 mg, kapsu?ki, twarde Pregabalin Mylan Pharma, 200 mg, kapsu?ki, twarde Pregabalin Mylan Pharma, 225 mg, kapsu?ki, twarde Pregabalin Mylan Pharma, 300 mg, kapsu?ki, twarde Pregabalina Nale?y...
tabl.; 1 mg, 7 szt.
...Co to jest lek Rasagiline Mylan i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed zastosowaniem leku Rasagiline Mylan 3. Jak stosowa? lek Rasagiline Mylan 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek Rasagiline Mylan 6. Zawarto?? opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Rasagiline Mylan i w jakim celu si? go stosuje Lek Rasagiline Mylan stosowany jest w leczeniu...
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
kaps. twarde; 1,5 mg, 28 szt. kaps. twarde; 3 mg, 28 szt. kaps. twarde; 3 mg, 56 szt. kaps. twarde; 4,5 mg, 28 szt. kaps. twarde; 4,5 mg, 56 szt. kaps. twarde; 6 mg, 28 szt. kaps. twarde; 6 mg, 56 szt.
...7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Mylan S.A.S. 117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Rivastigmine Mylan, 1,5 mg, kapsu?ki, twarde: 17513 Rivastigmine Mylan, 3 mg, kapsu?ki, twarde: 17514 Rivastigmine Mylan, 4,5 mg, kapsu?ki, twarde: 17515 Rivastigmine Mylan, 6 mg, kapsu?ki, twarde: 17516 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
Simvastatin | ATC: C 10 AA 01
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt. tabl. powl.; 40 mg, 28 szt.