tabl. powl.; 1 g, 14 szt.
tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aripiprazole Mylan Pharma, 5 mg, tabletki Aripiprazole Mylan Pharma, 10 mg, tabletki Aripiprazole Mylan Pharma, 15 mg, tabletki Aripiprazole Mylan Pharma, 30 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Aripiprazole Mylan Pharma, 5 mg, tabletki Ka?da tabletka zawiera 5 mg arypiprazolu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu 28 mg maltozy w tabletce Aripiprazole Mylan Pharma, 10 mg, tabletki Ka?da tabletka...
Capecitabine | ATC: L 01 BC 06
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
...PVDC w tekturowym pude?ku, 150 mg: 60x1 tabletek powlekanych 500mg: 120x1 tabletek powlekanych 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Mylan S.A.S. 117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Capecitalox, 150 mg, tabletki powlekane: 21320 Capecitalox, 500 mg, tabletki powlekane...
inj./inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 5 amp. 2,5 ml inj./inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...4.1 Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Cisatracurium Mylan jest lekiem o po?rednim czasie dzia?ania, do podawania do?ylnego, wywo?uj?cym niedepolaryzacyjny blok nerwowo ? mi??niowy. Produkt leczniczy Cisatracurium Mylan jest wskazany do stosowania w zabiegach chirurgicznych i innych rodzajach zabiegów oraz intensywnej terapii u doros?ych i dzieci w wieku powy?ej 1 miesi?ca ?ycia. Produkt leczniczy Cisatracurium Mylan mo?e by? stosowany w terapii uzupe?niaj?cej podczas znieczulenia...
kaps. twarde; 150 mg, 100 szt. kaps. twarde; 50 mg, 100 szt.
...50 mg: bia?e, nieprzezroczyste kapsu?ki twarde z oznaczeniem CYSTA 50 na dolnej cz??ci i MYLAN na górnej cz??ci kapsu?ki. Butelki zawieraj?ce 100 lub 500 kapsu?ek twardych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. - Cystagon 150 mg: bia?e, nieprzezroczyste kapsu?ki twarde z oznaczeniem CYSTAGON 150 na dolnej cz??ci i MYLAN na górnej cz??ci kapsu?ki. Butelki zawieraj?ce 100 lub 500 kapsu?ek twardych. Nie wszystkie...
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
...1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Desloratadine Mylan, 0,5 mg/ml, roztwór doustny 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: Produkt leczniczy zawiera sorbitol (E 420) w ilo?ci 103 mg/ml. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór doustny Desloratadine Mylan jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem niezawieraj?cym cz?stek...
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Desloratadine Mylan, 5 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 5 mg desloratadyny. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu Ka?da tabletka zawiera 4,4 mikrogramy ?ó?cieni pomara?czowej (E 110), laku. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Niebieskie, powlekane, okr?g?e, obustronnie wypuk?e tabletki powlekane o ?ci?tych brzegach...
Oxybutynin | ATC: G 04 BD 04
tabl.; 5 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 60 szt.
tabl. powl.; 1 mg+ 5 mg, 28 szt.
Fluvoxamine maleate | ATC: N 06 AB 08
tabl. powl.; 50 mg, 60 szt.
Fluvoxamine maleate | ATC: N 06 AB 08
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt.
kaps.; 0,5 mg, 28 szt.
kaps.; 2 mg, 28 szt.
kaps. twarde; 4 mg, 28 szt.
Omeprazole | ATC: A 02 BC 01
kaps. dojelitowe, twarde; 20 mg, 28 szt.
...w butelkach) Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Mylan S.A.S. 117 allče des Parcs 69 800 Saint Priest Francja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18530 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Omeprazole | ATC: A 02 BC 01
kaps. dojelitowe, twarde; 40 mg, 28 szt.
...w butelkach) Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Mylan S.A.S. 117 allče des Parcs 69 800 Saint Priest Francja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18531 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. powl.; 150 mg, 1 szt.
...Mylan nale?y przyjmowa? po ca?onocnym okresie niejedzenia (co najmniej 6 godzin od ostatniego posi?ku), na 1 godzin? przed pierwszym posi?kiem lub napojem (innym ni? woda) w danym dniu (patrz punkt 4.5) lub za?yciem jakiegokolwiek innego doustnego produktu leczniczego lub preparatu uzupe?niaj?cego (w??czaj?c wap?). W przypadku, gdy nast?pi pomini?cie dawki produktu leczniczego, pacjentów nale?y poinstruowa?, aby przyj?? jedn? tabletk? produktu leczniczego Ibandronic Acid Mylan...
Indapamide | ATC: C 03 BA 11
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 1,5 mg, 30 szt.
...opakowanie zewn?trzne kartonowe. Wielko?? opakowania: 30 sztuk. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Mylan S.A.S. 117 allče des Parcs 69 800 Saint Priest Francja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14581 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. powl.; 40 mg, 40 szt. tabl. powl.; 80 mg, 40 szt.
tabl. o przed?. uwalnianiu; 120 mg, 40 szt.
tabl. o przed?. uwalnianiu; 240 mg, 20 szt.
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol.
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 op. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 op. 60 ml granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 op. 100 ml
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 op. 60 ml
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 14 szt.
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
tabl. powl.; 500 mg, 14 szt.
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 5 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 7 szt.
Pancreatin | ATC: A 09 AA 02
kaps.; 25000 j. Ph. Eur. lipazy, 20 szt. kaps.; 25000 j. Ph. Eur. lipazy, 50 szt.
Lamivudine | ATC: J 05 AF 05
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
Clozapine | ATC: N 05 AH 02
tabl.; 25 mg, 50 szt.