O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 84 szt.
...niepo??dane (zgodnie z terminologi? Placebo Lewocetyryzyna 5 mg dzia?a? niepo??danych (n=771) (n=935) WHO ? ang. WHOART) Ból g?owy 25 (3...w ci?gu pierwszych 12 godzin i utrzymywa?o si? przez 24 godziny (p<0,001) w porównaniu z placebo i desloratadyn?. W badaniach...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2b 140 78 Praga 4...
Olopatadine | ATC: S 01 GX 09
krople do oczu [roztw.]; 1 mg/ml, 1 but. 5 ml
...udzia?em izoenzymów 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4 cytochromu P- 450. Wyniki te wskazuj?, ?e nie jest prawdopodobne, aby olopatadyna...moczu wykryto w ma?ych st??eniach dwa metabolity, pochodn? mono-demetylowan? i N-tlenek olopatadyny. Poniewa? olopatadyna jest wydzielana w moczu g?ównie w...specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eskį republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c, 170 00...
Insulin glargine | ATC: A 10 AE 04
inj. [roztw.]; 100 j.m. /ml, 10 wk?. 3 ml
...uczestników). Uczestników badania randomizowano (1:1) do grupy przyjmuj?cej insulin? glargine (n=6264) w dawce modyfikowanej tak, by uzyska? st??enie glukozy na...273 2222 Tel: + 31-(0) 30 60 25 800 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tel: +49 (0) 800 77 90 900...421 220 663 111 Italia Suomi/Finland Eli Lilly Italia S.p.A. Oy Eli Lilly Finland Ab Tel: + 39- 055 42571...
inj. [roztw.]; 7,5 mg, 1 fiol. 1,3 ml
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt.
tabl.; 15 mg, 28 szt.
...Pharmaceutical Europe Ltd. Gallions, Wexham Springs, Framewood Road, Wexham, SL3 6PJ - Wielka Brytania Wytwórca Bristol-Myers Squibb S.r.l. Contrada Fontana del Ceraso I-03012 Anagni-Frosinone - W?ochy Zambon S.p...6 13,4 (n = 25) (n = 30) Placebo Placebo 9,4 9,7 9,9 10,0 (n = 18) (n = 25) a n = 51 w Tygodniu 4. b n = 46 w Tygodniu...
inf. [roztw.]; 5 mg/100 ml, 1 but. 100 ml
...Luxemburg Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma GmbH Tél/Tel: +32 2 246 16 11 Tél/Tel: +49 911 273 0 ???????? Magyarorszįg Novartis Pharma Services Inc. Novartis Hungįria Kft. Pharma ???...lata) ** p <0,0001 U pacjentów w wieku 75 lat i starszych, którzy leczeni byli produktem Aclasta wykazano zmniejszenie ryzyka z?ama? kr?gów o 60% w stosunku do pacjentów otrzymuj?cych placebo (p<0...
?el; (10 mg+ 0,25 mg)/g, 1 tuba 30 g
...02 G2HP_07_02 MP1501_02 Wszystkie (n=1252) (n=1288) (n=2010) badania 1 (n=4550) Zapalne Acnatac 52,6 61...graniczne (ang. break-point) klindamycyny wynosi 4 mg/ml dla bakterii P. acnes wybranych jako reprezentatywne dla grupy beztlenowych bakterii Gram-dodatnich...12 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MEDA Pharma GmbH & Co. KG 1 61352 Bad Homburg Niemcy 8. NUMER...
tabl.; 80/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 80/25 mg, 28 szt.
...otrzymuj?cej telmisartan w dawce 80 mg (n=8542), grupy otrzymuj?cej ramipryl w dawce 10 mg (n=8576) lub grupy otrzymuj?cej jednocze?nie telmisartan...22 30 00 Tel: +35621693533 Deutschland Nederland PUREN Pharma GmbH & Co. KG Aurobindo Pharma B.V. Tel.: +49-89-558-9090 Tel...dzia?a? niepo??danych Dzia?ania niepo??dane odnotowane we wszystkich badaniach klinicznych, wyst?puj?ce cz??ciej (p ?0,05) w przypadku po??czenia telmisartanu i hydrochlorotiazydu ni? w...
kaps. o przed?. uwalnianiu; 100 mg, 50 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 50 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 50 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 50 szt.
...Leki blokuj?ce izoenzym CYP3A4 (np. ketokonazol, erytromycyna) mog? hamowa? metabolizm tramadolu (N-demetylacj?) i jego aktywnego metabolitu O-demetylowanego. Pochodne kumaryny Nale?y...np. leki stosowane w leczeniu zaburze? psychicznych, patrz punkt 4.5), .p arestezja i dr?enie. Bardzo rzadko: zawroty g?owy (uczucie wirowania). Zaburzenia...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MEDA Pharma GmbH & Co.KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy 10...
tabl. powl.; 120 mg, 28 szt. tabl. powl.; 80 mg, 28 szt.
...n=10: ze st??eniem kreatyniny w surowicy >1,5 i ?2,0 mg/dl) lub 300 mg/ dob? (n=509) zosta?y zsumowane do analiz. * p<0,001 w porównaniu z allopurynolem, p...4545 Eesti Norge OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti Pharmaprim AB Tel: +372 667 5001 Tlf: +468355933 ?????? Österreich MENARINI HELLAS AE A. Menarini Pharma GmbH. ???: +30 210 8316111-13 Tel: +43...
Tacrolimus | ATC: L 04 AD 02
kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 0,5 mg, 30 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 1 mg, 30 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 3 mg, 30 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 5 mg, 30 szt.
...2157 Italia Suomi/Finland Astellas Pharma S.p.A. Astellas Pharma Tel: + 39 (0)2 921381 Puh/Tel: + 358 9 85606000 ?????? Sverige Astellas Pharmaceuticals AEBE Astellas Pharma AB ?????? Tel: + 46...otrzymuj?cych cyklosporyn? (p = 0,025). U istotnie wi?kszej liczby pacjentów leczonych cyklosporyn? (n = 13) by?a konieczna zmiana na takrolimus ni? u pacjentów leczonych takrolimusem zmiana na cyklosporyn? (n = 2) (p = 0,02...
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml tabl. powl.; 5 mg, 10 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...tucznych i granulocytów zasadoch?onnych, jak równie? hamowanie ekspresji adhezyjnej cz?steczki selektyny P na powierzchni komórek ?ródb?onka. Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie zosta?o...i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii tabletek powlekanych SP Labo N.V. Industriepark 30 2220 Heist-op-den-Berg Belgia Nazwa...com ?eskį republika Magyarorszįg Merck Sharp & Dohme s.r.o. MSD Pharma Hungary Kft. Tel: +420 233 010 111 Tel.: +36 1...
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11 Tél/Tel: +32 2 246 16 11 ???????? Magyarorszįg Novartis Pharma Services Inc. Novartis Hungįria Kft. Pharma...4 Badanie RADIANT-3 - Wyniki prze?ywalno?ci bez progresji choroby Populacja n Afinitor Placebo Wspó?czynnik Warto?? n=207 n=203 ryzyka (95% p CI) 410 Mediana prze?ycia wolnego od progresji (miesi?ce) (95% CI...
prosz. do inhal.; 50 µg+ 500 µg, 1 inhal. 60 dawek
...Pharma Belgium N.V./S.A./AG UAB ?Sicor Biotech? Tel/Tél: +32 3 820 73 73 Tel: +370 5 266 02 03 ???????? Luxembourg/Luxemburg ???? ????????????? ???????? ???? Teva Pharma...p<0,001) w porównaniu do placebo, 12% w porównaniu do salmeterolu (95% CI: 5% do 19%, p=0,002) i 9% w porównaniu do FP (95% CI: 1% do 16%, p...
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, but. 2,5 ml
...wyj?ciowych ? po 12 tyg. (OS) warto?? p vs. tymolol 0,2056 PCG Nie-PCG PCG Nie-PCG N=28 N=25 N=26 N=28 ?rednia wyj?ciowa (OS) 26,5 (0...produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pharmaselect International Beteiligungs GmbH Ernst-Melchior-Gasse 20 1020 Vienna Austria 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
kaps. twarde; 300 mg+ 0,5 mg, 1 szt.
...wykazuj?cych odpowied? na leczenie wed?ug grupy i fazy Palonosetron Akynzeo 0,5 mg N=135 N=136 % % warto?? p Pierwszorz?dowy punkt ko?cowy Odpowied? ca?kowita Ca?y okres § 89,6 76,5 0...zgodnie z lokalnymi przepisami. 17 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd Damastown Mulhuddart Dublin 15 Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1...
Laronidase | ATC: A 16 AB 05
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 5 ml
...0,9 wska?nika Z-Score (n=17). Kilku pacjentów wykaza?o zwi?kszenie wzrostu (n=7) i masy (n=3) w porównaniu z t?...opisanym poni?ej. Faza 3, 26 tygodni leczenia porównanie z placebo Warto?? p Przedzia? ufno?ci (95%) Przewidywana warto?? nale?na ?rednia 5,6 - FVC...ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy biologicznej substancji czynnej BioMarin Pharmaceutical Inc, Galli Drive Facility, 46 Galli Drive, Novato, CA 94949...
tabl.; 70 mg, 4 szt.
...do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bluefish Pharmaceuticals AB, P.O. Box 49013, 10028, Stockholm, Szwecja. 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO...Alendronian Placebo 70 mg raz na 10 mg/dob?. 10 mg/dob?. tydzie? (n = 519) (n = 370) (n = 196) (n = 397) % % % % Zaburzenia ?o??dka i jelit ból brzucha 3,7 3,0 6...
Palonosetron | ATC: A 04 AA 05
inj. [roztw.]; 250 µg/5 ml, 1 fiol.
...lat lat <17 lat µg/kg N=3 N=5 N=7 N=10 N=6 N=5 AUC , h·µg/L 69...?e palonosetron w st??eniach istotnych klinicznie nie hamuje aktywno?ci izoenzymu cytochromu P-450. Chemioterapeutyki W badaniach nieklinicznych wykazano, ?e palonosetron nie hamowa?...7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. Damastown Mulhuddart Dublin 15 Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA...
Palonosetron | ATC: A 04 AA 05
kaps. mi?kkie; 500 µg, 1 szt.
Retapamulin | ATC: D 06 AX 13
ma??; 10 mg/g, 1 tuba 5 g
...do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00 Belgique/Belgien...L3, le?y ono w regionie rybosomalnego miejsca P i o?rodka transferazy peptydylowej. Przy??czaj?c si? do tego miejsca, pleuromutyliny hamuj? transferaz? peptydylow?, cz??ciowo blokuj? interakcje miejsca P, i zapobiegaj? prawid?owemu powstawaniu aktywnych, rybosomalnych...
| ATC: J 07 BC 20
inj. [zaw.]; 0,02 mg/ml, 10 amp.-strzyk. 1 ml
...Pharmaceuticals s.a./n.v. GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tél/Tel: + 32 10 85 52 00 Tel. +370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com ???????? Luxembourg/Luxemburg ??????????????? ???? GlaxoSmithKline Pharmaceuticals...421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com Italia Suomi/Finland GlaxoSmithKline S.p.A. GlaxoSmithKline Oy Tel:+ 39 04 59 21 81 11 Puh/Tel: + 358 10 30...
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...anastrozol tamoksyfen ~ - (n=1297) ` ` (n=1282) 3 - ~ Prze?ygie _j wolne od choroby 65 (5,0) 9317,3) Wgaó?czynnigyzä 0,67 I DwustronnL95% przedzia? ufno?ci 0,49 do 0,92 Warto?? p 0...leku do stosowania. Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Lek Pharmaceuticals d.d. Verov?kova 5 7 SI-1526 Ljubljana, S?owenia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA...
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...Okre?lone dzia?ania niepo??dane w badaniu ATAC Dzia?ania niepo??dane Anastrozol (N=3092) Tamoksyfen (N=3094) Uderzenia gor?ca 1104 (35,7%) 1264 (40,9...1 i 5,6 miesi?cy dla anastrozolu i dla tamoksyfenu odpowiednio, p=0,006), odsetek obiektywnych odpowiedzi guza by? podobny dla anastrozolu...11 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Szwecja. 8. NUMER POZWOLENIA...
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...tamoksyfen (N=1 297) (N=1 282) Prze?ycie wolne od choroby 65 (5,0) 93 (7,3) Wspó?czynnik ryzyka 0,67 Dwustronny 95% przedzia? ufno?ci 0,49 do 0,92 Warto?? p...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 8 NUMER POZWOLENIA...
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt. tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 1 mg+ 2 mg, 28 szt.
...substancji pobudzaj?cych dzia?anie enzymów metabolizuj?cych produkty lecznicze, w szczególno?ci enzymów cytochromu P-450. Do takich substancji nale?? produkty lecznicze przeciwdrgawkowe (np. barbiturany...klinicznych. Dzia?ania niepo??dane zosta?y zarejestrowane w 7 badaniach klinicznych Fazy III (n = 2424 kobiet), których zwi?zek z terapi? produktem leczniczym Angeliq (1...przepisami. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Pharma AG 13342 Berlin Niemcy 17 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Bivalirudin | ATC: B 01 AE 06
inf./inj. [prosz. do przyg. konc.]; 250 mg, 10 fiol. inf./inj. [prosz. do przyg. konc.]; 250 mg, 2 fiol.
...dla populacji ca?kowitej - ITT ) Punkt ko?cowy heparyna ryzyko warto?? p* biwalirudyn niefrakcjonowana wzgl?dne a (%) + inhibitor GP [95% CI] IIb/IIIa (%) N = 1800 N = 1802 Z?o?ony punkt ko?cowy po 30 dniach Zdarzenia MACE...22 A. WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii. Hälsa Pharma GmbH, Nikolaus Dürkopp-Str. 4A, 33602 Bielefeld, Niemcy B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...