O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...za po?rednictwem Departamentu Monitorowania Niepo??danych Dzia?a? Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222...i izoniazyd mog? zwi?ksza? skuteczno?? 5-fluorouracylu. Szczepionki: 5-fluorouracyl os?abia naturalny mechanizm odporno?ci i odpowied? immunologiczn? organizmu. Stosowanie szczepionek zawieraj?cych ?ywe...cytostatyków. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11 A-4866...
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1750 j.m., 1 fiol.
ANEKS 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ATryn 1750 j.m. proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji. 2. SK?AD...nale?y do nadrodziny serpin (inhibitorów proteazy serynowej). Jest jednym z najwa?niejszych naturalnych inhibitorów krzepni?cia krwi. Do najsilniej hamowanych czynników nale?? trombina i...MA USA Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Medimmune Pharma B.V. Lagelandseweg 78 NL-6545 CG Nijmegen Holandia B...
inj. [roztw.]; 7,5 mg, 1 fiol. 1,3 ml
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt.
tabl.; 15 mg, 28 szt.
...dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Gallions, Wexham Springs...E 218) Glikol propylenowy Propylu parahydroksybenzoesan (E 216) Sodu wodorotlenek Sacharoza Woda oczyszczona Naturalny krem pomara?czowy z innymi naturalnymi aromatami 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Roztworu doustnego nie nale?y rozcie?cza? innymi p?ynami b?d?...
?el; (10 mg+ 0,25 mg)/g, 1 tuba 30 g
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 12 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MEDA Pharma GmbH...powinni stosowa? tego produktu do czasu wygojenia si? oparze?. Pacjenci, którzy ze wzgl?du na wykonywany zawód mog? by? zmuszeni do znacz?cej ekspozycji na ?wiat?o s?oneczne oraz pacjenci z natury wra?liwi na s?o?ce...
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml tabl. powl.; 5 mg, 10 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aerius 5 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka...pomocniczych sorbitol, glikol propylenowy, sukraloza E955, hypromeloza 2910, sodu cytrynian dwuwodny, naturalne i sztuczne substancje smakowe, kwas cytrynowy bezwodny, disodu edetynian, woda...com ?eskį republika Magyarorszįg Merck Sharp & Dohme s.r.o. MSD Pharma Hungary Kft. Tel: +420 233 010 111 Tel.: +36 1...
?el; (20 mg+ 50 mg+ 50 j.m.)/g, 40 g
...jest naturalnym polianionowym polisacharydem. Dzia?a hamuj?co na wszystkie fazy krzepni?cia krwi. Stosowana miejscowo dzia?a przeciwzakrzepowo i przeciwzapalnie. Salicylan dietyloaminy stosowany miejscowo dzia?a przeciwbólowo i przeciwzapalnie. 2 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Produkt leczniczy...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska 3 8...
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, but. 2,5 ml
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pharmaselect International Beteiligungs GmbH Ernst-Melchior-Gasse 20...W badaniach limfocytów ludzkich in vitro obserwowano aberracje chromosomowe. Podobne dzia?ania widoczne by?y równie? po stosowaniu naturalnej prostaglandyny F , co ?wiadczy o tym, ?e s? one 2? charakterystyczne dla ca?ej grupy prostaglandyn...
Policresulen | ATC: G 01 AX 03
globulki; 90 mg, 6 szt.
...powierzchni globulek wynikaj? z naturalnego wygl?du pod?o?a globulek i nie wp?ywaj? na skuteczno?? i bezpiecze?stwo stosowania produktu. 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Produkt jest przeznaczony do stosowania...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 A, 02-305 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA...
Laronidase | ATC: A 16 AB 05
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 5 ml
...w Rejestrze tym gromadzone b?d? dane, uzyskane od pacjentów leczonych produktem Aldurazyme dotycz?ce d?ugoterminowego bezpiecze?stwa i skuteczno?ci, a tak?e informacje dotycz?ce naturalnego post?pu choroby u pacjentów nie otrzymuj?cych leczenia. W czasie ocen...SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy biologicznej substancji czynnej BioMarin Pharmaceutical Inc, Galli Drive Facility, 46 Galli Drive, Novato, CA 94949, USA Nazwa i adres wytwórcy...
Cytarabine | ATC: L 01 BC 01
inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...karmi?cych, a cytarabina mo?e powodowa? powa?ne dzia?ania niepo??dane u noworodków karmionych piersi?, podczas leczenia produktem Alexan karmienie naturalne nale?y przerwa?. 4.7. Wp?yw na zdolno?? prowadzenia pojazdów mechanicznych i obs?ugiwania urz?dze? mechanicznych...nale?y nast?pnie usun??, jak wspomniano wy?ej. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11 A-4866 Unterach Austria UR.DZL.ZLN...
Cytarabine | ATC: L 01 BC 01
inf. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 40 ml
...karmi?cych, a cytarabina mo?e powodowa? powa?ne dzia?ania niepo??dane u noworodków karmionych piersi?, podczas leczenia produktem Alexan karmienie naturalne nale?y przerwa?. 4.7. Wp?yw na zdolno?? prowadzenia pojazdów mechanicznych i obs?ugiwania urz?dze? mechanicznych...nale?y nast?pnie usun??, jak wspomniano wy?ej. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11 A-4866 Unterach Austria 8. NUMER(-Y...
Retapamulin | ATC: D 06 AX 13
ma??; 10 mg/g, 1 tuba 5 g
...89 36044 8701 Tlf: + 47 22 70 20 00 produkt.info@gsk.com firmapost@gsk.no Eesti Österreich GlaxoSmithKline Eesti OÜ GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 372 6676 900 Tel: + 43 (0)1...niektórych rodzajach infekcji jest w?tpliwa. Gatunki zwykle wra?liwe Staphylococcus aureus* $ Streptococcus pyogenes* Streptococcus agalactiae Organizmy z natury oporne Enterobacteriaceae Pseudomonas aeruginosa Enterococcus faecalis $ In vitro, retapamulina jest w tym samym stopniu aktywna...
inf. [liof. do przyg. roztw.]; 100 mg, 10 fiol.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZE GO i l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amphocil, 100 rng, proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I...W produkcie Amphocil tworzy stabilny kompleks z sol? sodow? siarczanu cholesterylu naturalnie 'wyst?puj?cego metabolitu cholesterolu w stosunku molar-nym - - wynosz?cym prawie 1...z cz??ciowo zu?ytym roztworem nale?y wyrzuci?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Torrex Chiesi Pharma GmbH Gonzagagassc 16/16, A 1010 Wiede?, Austria - tel: +43...
inf. [liof. do przyg. roztw.]; 50 mg, 10 fiol.
LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO mg, Amphocil, 50 proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna...w produkcie Amphocil tworzy stabilny kompleks z sol? sodow? siarczanu cholesterylu naturalnie wyst?puj?cego metabolitu cholesterolu w stosunku molamym - - wynosz?cym prawie lzl. Oba...z cz??ciowo zu?ytym roztworem nale?y wyrzuci?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Torrex Chiesi Pharma GmbH Gonzagagasse 16/16, A 1010 Wiede?, Austria - teI:+431407...
Paracetamol | ATC: N 02 BE 01
granulat; 250 mg, 10 sasz.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z o.o. ul...gum? arabsk? , aromaty naturalne i identyczne z naturalnymi, glikol propylenowy, triacetyn?, 3 -hydroksy-2-metylo-4H-piran-4-on . Aromat waniliowy (zawiera maltodekstryn?, aromaty naturalne i identyczne z naturalnymi, glikol propylenowy, sacharoz?...
Letrozole | ATC: L 02 BG 04
tabl. powl.; 2,5 mg, 30 szt.
...PÓ? OBROTU Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Celon Pharma S.A. ul. Ogrodowa 2A...piersi posiadaj?cego receptory dla hormonów, u kobiet po menopauzie. Leczenie zaawansowanego nowotworu piersi u kobiet z naturaln? lub sztucznie wywo?an? menopauz?, które wcze?niej leczone by?y lekami blokuj?cymi receptory estrogenowe i u których...
Glucosamine | ATC: M 01 AX 05
prosz. do przyg. roztw. doust.; 1500 mg, 20 sasz.
...M01AX05 Substancja czynna produktu leczniczego, siarczan glukozaminy, jest sol? aminomonosacharydu glukozaminy wyst?puj?cego fizjologicznie w ustroju. Mechanizm dzia?ania siarczanu glukozaminy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów jest nieznany. Glukozamina jest naturalnym sk?adnikiem ?a?cuchów polisacharydowych...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce przygotowania produktu leczniczego do stosowania Nie dotyczy. 6 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 50 ml
...89 36044 8701 Tlf: + 47 22 70 20 00 produkt.info@gsk.com firmapost@gsk.no Eesti Österreich GlaxoSmithKline Eesti OÜ GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 372 6676 900 Tel: + 43 (0)1...ma?ej jak i du?ej ekspresji CD20 oraz komórek opornych na rytuksymab. Ponadto wi?zanie ofatumumabu umo?liwia rekrutacj? naturalnych komórek cytotoksycznych (komórek NK) i tym samym indukcj? ?mierci komórki poprzez mechanizm cytotoksyczno?ci komórkowej zale?nej...
Moxifloxacin | ATC: J 01 MA 14
inf. [roztw.]; 400 mg/250 ml, 1 but. 250 ml
...za po?rednictwem Departamentu Monitorowania Niepo??danych Dzia?a? Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02...Klebsiella pneumoniae* Proteus mirabilis* Bakterie beztlenowe Bacteroides fragilis* Gatunki o oporno?ci naturalnej Tlenowe bakterie Gram-ujemne Pseudomonas aeruginosa * Skuteczno?? zosta?a dowiedziona w...15°C. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
guma do ?ucia; 20 mg, 10 szt. guma do ?ucia; 20 mg, 5 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aviomarin, 20 mg, guma do ?ucia, lecznicza 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna guma do...do ?ucia Sorbitol Sacharoza Talk T?uszcz sta?y Dekstryna Aromat mi?ty pieprzowej naturalny Magnezu stearynian Wosk bia?y Krzemionka koloidalna bezwodna Lewomentol Magnezu tlenek...5 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...
AvonexRx-z
Interferon beta-1a | ATC: L 03 AB 07
inj. [roztw.]; 30 µg /0,5ml, 4 amp.-strzyk. inj. [roztw.]; 30 µg /0,5ml, 4 wstrz.
...Interferon beta wytwarzany jest przez ró?ne rodzaje komórek, mi?dzy innymi przez fibroblasty i makrofagi. Naturalny interferon beta oraz produkt AVONEX (interferon beta-1a) s? glikozylowane i maj? pojedyncz? cz?steczk? sprz??on? z azotem...12 00 +36 1 899 9883 ?eskį republika Malta Biogen Idec Czech Republic s.r.o. Pharma. MT Ltd. +420 255 706 200 +356 21337008 Danmark Nederland Biogen Idec Denmark A/S...
roztw. doust.; 0,05 mg/ml, 1 op. 210 ml tabl. powl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 1 mg, 30 szt.
...usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG Uxbridge Business Park...pomara?czowym (akacja i naturalne substancje smakowe) Sodu wodorotlenek w celu osi?gni?cia pH oko?o 6 Kwas solny w celu osi?gni?cia pH oko?o 6 Woda oczyszczona 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Produktu leczniczego nie wolno...
Interferon beta-1b | ATC: L 03 AB 08
inj. [prosz.+ rozp.]; 0,25 mg/ml [8 mln j.m.], 15 zest.
...zmieni? zabarwienie. - Usuwanie produktu Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Pharma AG D...nale?y przerwa? leczenie produktem Betaferon. 4.3 Przeciwwskazania ? Rozpocz?cie leczenia w ci??y (patrz punkt 4.6 Ci??a i laktacja). ? Pacjenci ze stwierdzon? w wywiadzie nadwra?liwo?ci? na naturalny lub rekombinowany interferon...
inj. [zaw.]; 0,5 ml, 1 amp.-strzyk.
ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy b?dzie dodatkowo monitorowany. Umo?liwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpiecze?stwie. Osoby nale??ce...wynikaj?ce ze szczepienia tej grupy niemowl?t. Nasadka strzykawki mo?e zawiera? kauczuk naturalny (lateks). Cho? ryzyko wyst?pienia reakcji alergicznej jest bardzo ma?e, fachowy...si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Lietuva GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tél/Tel: + 32...
Epoetin beta | ATC: B 03 XA 01
inj. [roztw.]; 1000 j.m./0,5 ml, 6 amp.-strzyk. 0,5 ml inj. [roztw.]; 1000 j.m./0,5 ml, 6 amp.-strzyk. 0,5 ml (z os?onk?)
ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Biopoin 1000 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwa? w ampu?kostrzykawce...odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Teva Pharma Belgium N.V./S.A. Teva Pharma Belgium N.V./S.A., Tél/Tel...zawiera substancj? czynn?, epoetyn? teta, która jest niemal identyczna z erytropoetyn?, naturalnym hormonem wytwarzanym przez organizm cz?owieka. Epoetyna teta jest bia?kiem produkowanym...
czopki; 10 mg, 5 szt.
...04443.2016 5 Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spó?ka Akcyjna ul. Grunwaldzka 189...kr??eniu jelitowo-w?trobowemu, przed?u?aj?cemu dzia?anie bisakodylu. Jako lek przeczyszczaj?cy dzia?aj?cy w jelicie grubym, bisakodyl swoi?cie pobudza naturalny proces wypró?nienia w dolnym odcinku przewodu pokarmowego. Z tego wzgl?du bisakodyl nie wykazuje wp?ywu na...
prosz. do sporz. roztw. do wstrzykiwa?; 4 j. LD50/0,1ml, 1 fiol.
...wstrzykni?tej dawki. Nale?y ?ci?le przestrzega? instrukcji dotycz?cych przygotowywania i usuwania produktu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstrasse 100 60318 Frankfurt/Main Niemcy Telefon: +49...ma?ych ilo?ciach (piktogramy na wstrzykni?cie) i wi??e si? bardzo szybko i nieodwracalnie z cholinergicznymi zako?czeniami nerwowymi. Naturalna toksyna botulinowa, to kompleks o du?ej masie cz?steczkowej, zawieraj?cy oprócz samej toksyny (150 kD) inne...
Clodronic disodium | ATC: M 05 BA 02
inj. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 60 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...za po?rednictwem Departamentu Monitorowania Niepo??danych Dzia?a? Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222...kwas klodronowy Kod ATC: M05B A02 Chemicznie klodronian jest bisfosfonianem, analogiem naturalnych pirofosforanów. Bisfosfoniany wykazuj? du?e powinowactwo do tkanek zmineralizowanych, takich jak...8°C. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?...