O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...stosowania produktu leczniczego. Osoby nale??ce do fachowego personelu medycznego powinny zg?asza? wszelkie podejrzewane dzia?ania niepo??dane za po?rednictwem Departamentu Monitorowania Niepo??danych Dzia?a? Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych...i sulfonamidów. Chlorodiazepoksyd, disulfiram, gryzeofulwina i izoniazyd mog? zwi?ksza? skuteczno?? 5-fluorouracylu. Szczepionki: 5-fluorouracyl os?abia naturalny mechanizm odporno?ci i odpowied? immunologiczn? organizmu. Stosowanie szczepionek zawieraj?cych ?ywe drobnoustroje mo?e prowadzi? do nasilonego...
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1750 j.m., 1 fiol.
...wykonywano bada? dotycz?cych zgodno?ci, produktu leczniczego nie wolno miesza? z innymi lekami. 6.3 Okres trwa?o?ci Fiolki nieotwarte: 18 miesi?cy. Zaleca si? odtworzenie produktu bezpo?rednio przed u?yciem. Produkt odtworzony nale?y zu?y? natychmiast...kDa, z?o?ona z 432 aminokwasów, nale?y do nadrodziny serpin (inhibitorów proteazy serynowej). Jest jednym z najwa?niejszych naturalnych inhibitorów krzepni?cia krwi. Do najsilniej hamowanych czynników nale?? trombina i czynnik Xa, oraz czynniki aktywacji...
Pefloxacin | ATC: J 01 MA 03
tabl. powl.; 400 mg, 10 szt.
...stosowania produktu leczniczego. Osoby nale??ce do fachowego personelu medycznego powinny zg?asza? wszelkie podejrzewane dzia?ania niepo??dane za po?rednictwem Departamentu Monitorowania Niepo??danych Dzia?a? Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych...MIC <4 µg/ml) Serratia spp. Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter spp. Mycoplasma spp. Chlamydia trachomatis Drobnoustroje z naturaln? oporno?ci? na pefloksacyn? (MIC >4 µg/ml) Gram-ujemne bakterie beztlenowe Streptococcus spp. Dwoinki zapalenia...
Pefloxacin | ATC: J 01 MA 03
inf. [roztw.]; 400 mg/5 ml, 10 amp. 5 ml
...Monitorowania 6 UR.DZL.ZLN.4020.04457-04458.2014 Niepo??danych Dzia?a? Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49...MIC <4 µg/ml) Serratia spp. Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter spp. Mycoplasma spp. Chlamydia trachomatis Drobnoustroje z naturaln? oporno?ci? na pefloksacyn? (MIC >4 µg/ml) Gram-ujemne bakterie beztlenowe Streptococcus spp. Dwoinki zapalenia...
inj. [roztw.]; 7,5 mg, 1 fiol. 1,3 ml
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt.
tabl.; 15 mg, 28 szt.
...Sodu wodorotlenek Sacharoza Woda oczyszczona Naturalny krem pomara?czowy z innymi naturalnymi aromatami 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Roztworu doustnego nie nale?y rozcie?cza? innymi p?ynami b?d? miesza? z jakimkolwiek pokarmem przed jego podaniem. 62 6.3 Okres wa?no?ci 3 lata Po pierwszym otwarciu: 6 miesi?cy. 6.4 Specjalne ?rodki ostro?no?ci podczas przechowywania Brak szczególnych ?rodków ostro?no?ci dotycz?cych przechowywania. Warunki przechowywania produktu leczniczego po pierwszym otwarciu, patrz...
Paclitaxel albuminate | ATC: L 01 CD 01
inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg
...log-rank U dwustu dwudziestu dziewi?ciu pacjentów leczonych produktem Abraxane w randomizowanym, kontrolowanym badaniu klinicznym przeprowadzono ocen? bezpiecze?stwa stosowania leku. Neurotoksyczno?? paklitakselu oceniano na podstawie poprawy o jeden stopie? u pacjentów z objawami neuropatii obwodowej 3. stopnia w dowolnym momencie terapii. Naturalny przebieg neuropatii obwodowej do powrotu do warto?ci wyj?ciowych ze wzgl?du na toksyczno?? kumulacyjn? produktu Abraxane po >6 kursach terapii nie zosta? oceniony...
p?yn forte na skór?; , 1 but. 30 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO W' 2mm `09' 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO 3 U ACIFUNGIN FORTE (4,024 g + 0,966 g +1,61 g + 2 g + 4,4 g +1 g)/100...w Ze wzgl?du na to, ?e Acifungin forte jest preparatem z?o?onym, zawieraj?cym mi?dzy innymi substancje pochodzenia naturalnego, mo?liwe jest powstawanie drobnego osadu. 5.2. W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Preparat po zastosowaniu na wa?y oko?opaznokciowe...
?el; (10 mg+ 0,25 mg)/g, 1 tuba 30 g
...pacjenci z natury wra?liwi na s?o?ce powinni zachowa? szczególn? ostro?no??. Je?li dojdzie do oparze? s?onecznych, nale?y przerwa? leczenie produktem Acnatac do czasu ust?pienia silnego rumienia i z?uszczania skóry. Zg?aszano sporadyczne przypadki rozwoju zapalenia mieszków w?osowych wywo?anego przez bakterie Gram-ujemne w trakcie leczenia produktami do stosowania miejscowego zawieraj?cymi klindamycyn? o st??eniu 1%. W razie pojawienia si? takich zmian nale?y przerwa? leczenie produktem Acnatac i...
inf. [prosz.+ rozp.]; 10 mg, 1 fiol.+ rozp.
...tkankowego aktywatora plazminogenu. Nie uzyskano usystematyzowanych do?wiadcze? z ponownym podawaniem produktu Actilyse. Reakcje rzekomoanafilaktyczne zwi?zane ze stosowaniem tego leku wyst?puj? rzadko i mog? by? powodowane przez nadwra?liwo?? na substancj? czynn? alteplaz?, na gentamycyn? (?ladow? pozosta?o?? z procesu wytwarzania) lub na dowoln? z substancji pomocniczych. Korek fiolki szklanej z produktem Actilyse w proszku zawiera naturaln? gum? (pochodn? kauczuku), która mo?e powodowa? reakcje alergiczne. W przypadku...
inf. [prosz.+ rozp.]; 20 mg, 1 fiol.+ rozp.
...tkankowego aktywatora plazminogenu. Nie uzyskano usystematyzowanych do?wiadcze? z ponownym podawaniem produktu Actilyse. Reakcje rzekomoanafilaktyczne zwi?zane ze stosowaniem tego leku wyst?puj? rzadko i mog? by? powodowane przez nadwra?liwo?? na substancj? czynn? alteplaz?, na gentamycyn? (?ladow? pozosta?o?? z procesu wytwarzania) lub na dowoln? z substancji pomocniczych. Korek fiolki szklanej z produktem Actilyse w proszku zawiera naturaln? gum? (pochodn? kauczuku), która mo?e powodowa? reakcje alergiczne. W przypadku...
inf. [prosz.+ rozp.]; 50 mg, 1 fiol.+ rozp.
...uzyskano usystematyzowanych do?wiadcze? z ponownym podawaniem preparatu Actilyse. Reakcje rzekomoanafilaktyczne zwi?zane ze stosowaniem tego produktu wyst?puj? rzadko i mog? by? powodowane przez nadwra?liwo?? na substancj? czynn? alteplaz?, na gentamycyn? (?ladow? pozosta?o?? z procesu wytwarzania) lub na dowoln? z substancji pomocniczych. Korek fiolki szklanej z produktem Actilyse w proszku zawiera naturaln? gum? (pochodn? kauczuku), która mo?e powodowa? reakcje alergiczne. W przypadku wyst?pienia reakcji rzekomoanafilaktycznej nale?y...
tabl. powl.; 1 mg+ 0,5 mg, 28 szt.
...progestageny i estrogeny, produkty z?o?one, kod ATC: G03FA01. Mechanizm dzia?ania Estradiol: substancja czynna, syntetyczny 17?-estradiol, jest identyczny pod wzgl?dem chemicznym i biologicznym z ludzkim endogennym estradiolem. Uzupe?nia niedobór estrogenów u kobiet po menopauzie i ?agodzi dolegliwo?ci zwi?zane z okresem menopauzy. Estrogeny zapobiegaj? utracie masy kostnej w okresie menopauzy lub po usuni?ciu jajników. Noretysteronu octan: syntetyczny progestagen dzia?aj?cy podobnie do progesteronu, naturalnego ?e?skiego hormonu...
inj. [zaw.]; 0,5 ml, 1 fiol. 0,5 ml
...stosowania produktu leczniczego. Osoby nale??ce do fachowego personelu medycznego powinny zg?asza? wszelkie podejrzewane dzia?ania niepo??dane za po?rednictwem Departamentu Monitorowania Niepo??danych Dzia?a? Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych...wcale. Jednak odpowied? na dawk? przypominaj?c? wyst?pi wy??cznie u osób, które by?y poprzednio szczepione lub przeby?y naturalne zaka?enie. W celu wzmocnienia odporno?ci przeciw b?onicy, t??cowi i krztu?cowi podawanie szczepionki ADACEL mo?na powtarza?...
Nicergoline | ATC: C 04 AE 02
dra?.; 10 mg, 30 szt. dra?.; 10 mg, 50 szt.
...stosowania produktu leczniczego. Osoby nale??ce do fachowego personelu medycznego powinny zg?asza? wszelkie podejrzewane dzia?ania niepo??dane za po?rednictwem Departamentu Monitorowania Niepo??danych Dzia?a? Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych...farmakoterapeutyczna: leki rozszerzaj?ce naczynia obwodowe; alkaloidy sporyszu. Kod ATC: C04AE02 Nicergolina jest pó?syntetyczn? pochodn? ergoliny, która naturalnie wyst?puje w alkaloidach sporyszu. Nicergolina najskuteczniej dzia?a na centralny uk?ad nerwowy, uk?ad sercowo-naczyniowy i...
Desmopressin acetate | ATC: H 01 BA 02
liof. doustny; 240 µg, 100 szt.
...H01BA02 Adin zawiera desmopresyn?, strukturalny analog naturalnego hormonu wydzielanego przez tylny p?at przysadki mózgowej - argininowazopresyny. Zmiany w budowie chemicznej cz?steczki desmopresyny w porównaniu do argininowazopresyny polegaj? na dezaminacji cysteiny oraz zast?pieniu L-argininy D-arginin?. Wynikiem tego jest znacz?ce wyd?u?enie dzia?ania przeciwdiuretycznego i ca?kowity brak dzia?ania naczynioskurczowego w dawkach stosowanych klinicznie. Badania kliniczne dotycz?ce leczenia nokturii analogicznym produktem MINIRIN tabletki da?y nast?puj?ce wyniki: ?...
inj. [roztw.]; 0,3 mg/0,3 ml, 1 amp.-strzyk. 1 ml
...stosowania produktu leczniczego. Osoby nale??ce do fachowego personelu medycznego powinny zg?asza? wszelkie podejrzewane dzia?ania niepo??dane za po?rednictwem Departamentu Monitorowania Niepo??danych Dzia?a? Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych...5 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki adrenergiczne i dopaminergiczne, kod ATC: C01CA24 Adrenalina to naturalnie wyst?puj?ca katecholamina wydzielana przez rdze? nadnerczy w odpowiedzi na wysi?ek lub stres. Jest to sympatykomimetyczna...
inj. [roztw.]; 1 mg/ml, 10 amp. 1 ml
...które mo?na leczy? preparatami blokuj?cymi receptory ?-adrenergiczne. Przed ich podaniem lub jednocze?nie z nimi nale?y poda? produkt blokuj?cy receptory ?-adrenergiczne, aby zapewni? kontrol? kr??enia obwodowego. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki adrenergiczne i dopaminergiczne, kod ATC: C01 CA24 Adrenalina to naturalnie wyst?puj?ca katecholamina, wydzielana przez rdze? nadnerczy w odpowiedzi na wysi?ek lub stres. Jest to sympatykomimetyczna amina, która...
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml tabl. powl.; 5 mg, 10 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...sorbitol, glikol propylenowy, sukraloza E955, hypromeloza 2910, sodu cytrynian dwuwodny, naturalne i sztuczne substancje smakowe, kwas cytrynowy bezwodny, disodu edetynian, woda oczyszczona 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Nie dotyczy. 6.3 Okres wa?no?ci 2 lata 6.4 Specjalne ?rodki ostro?no?ci podczas przechowywania Nie zamra?a?. Przechowywa? w oryginalnym opakowaniu. 35 6.5 Rodzaj i zawarto?? opakowania Produkt leczniczy Aerius w postaci roztworu doustnego dost?pny jest w...
?el; (20 mg+ 50 mg+ 50 j.m.)/g, 40 g
...przeciwobrz?kowe i przeciwzapalne. Normalizuje przepuszczalno?? b?on naczy? w?osowatych, uszczelnia ?ródb?onek kapilar i zmniejsza przesi?k ch?onki. Heparyna jest naturalnym polianionowym polisacharydem. Dzia?a hamuj?co na wszystkie fazy krzepni?cia krwi. Stosowana miejscowo dzia?a przeciwzakrzepowo i przeciwzapalnie. Salicylan dietyloaminy stosowany miejscowo dzia?a przeciwbólowo i przeciwzapalnie. 2 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Produkt leczniczy po podaniu miejscowym wch?ania si? dobrze. Po podaniu miejscowym stwierdzono du?e st??enie alfa-escyny w skórze...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 21 szt.
...nast?pnego opakowania. Jak rozpocz?? stosowanie produktu leczniczego Aidee ? Brak antykoncepcji hormonalnej w poprzednim miesi?cu Przyjmowanie tabletek nale?y rozpocz?? w 1. dniu naturalnego cyklu miesi?czkowego (tzn. w pierwszym dniu krwawienia miesi?czkowego). ES/H/0161/001/R/001 1 ? Zmiana z innego z?o?onego ?rodka antykoncepcyjnego (z?o?ony doustny ?rodek antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy, system transdermalny) Pacjentka powinna rozpocz?? przyjmowanie produktu leczniczego Aidee nast?pnego dnia po...
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, but. 2,5 ml
...stosowania produktu leczniczego. Osoby nale??ce do fachowego personelu medycznego powinny zg?asza? wszelkie podejrzewane dzia?ania niepo??dane za po?rednictwem Departamentu Monitorowania Niepo??danych Dzia?a? Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych...W badaniach limfocytów ludzkich in vitro obserwowano aberracje chromosomowe. Podobne dzia?ania widoczne by?y równie? po stosowaniu naturalnej prostaglandyny F , co ?wiadczy o tym, ?e s? one 2? charakterystyczne dla ca?ej grupy prostaglandyn...
Policresulen | ATC: G 01 AX 03
globulki; 90 mg, 6 szt.
...widoczne na powierzchni globulek wynikaj? z naturalnego wygl?du pod?o?a globulek i nie wp?ywaj? na skuteczno?? i bezpiecze?stwo stosowania produktu. 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Produkt jest przeznaczony do stosowania miejscowego. Poniewa? nie mo?na wykluczy? ryzyka interakcji, nale?y unika? stosowania dopochwowo innych leków w czasie leczenia produktem Albothyl. 4.6 Ci??a lub laktacja Produkt mo?na zastosowa? w okresie ci??y lub...
inf. [roztw.]; 50 g/l, 1 but. 100 ml
...p?odno??, ci??? i laktacj? Bezpiecze?stwo stosowania produktu Albunorm 5% u kobiet w ci??y nie zosta?o ustalone w kontrolowanych badaniach klinicznych. Niemniej jednak, kliniczne do?wiadczenie z albuminami sugeruje, ?e nie nale?y spodziewa? si? szkodliwego wp?ywu na przebieg ci??y, na p?ód lub noworodka. Badania rozrodczo?ci na zwierz?tach z zastosowaniem Albunorm 5% nie zosta?y przeprowadzone. Niemniej jednak albumina ludzka jest naturalnym sk?adnikiem krwi ludzkiej. 4.7. Wp?yw...
inf. [roztw.]; 200 g/l, 1 but. 50 ml
...ka?dym razem podawania pacjentowi produktu Albunorm 20% zapisywa? nazw? i numer serii produktu w celu zachowania ??czno?ci pomi?dzy danym pacjentem a seri? produktu. 4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne...Badania rozrodczo?ci na zwierz?tach z zastosowaniem Albunorm 20% nie zosta?y przeprowadzone. Niemniej jednak albumina ludzka jest naturalnym sk?adnikiem ludzkiej krwi. 4.7. Wp?yw na zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn Nie obserwowano...
Laronidase | ATC: A 16 AB 05
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 5 ml
...uzyskane od pacjentów leczonych produktem Aldurazyme dotycz?ce d?ugoterminowego bezpiecze?stwa i skuteczno?ci, a tak?e informacje dotycz?ce naturalnego post?pu choroby u pacjentów nie otrzymuj?cych leczenia. W czasie ocen rocznych dostarczana b?dzie roczna aktualizacja. 13 ANEKS III OZNAKOWANIE OPAKOWA? I ULOTKA DLA PACJENTA 14 A. OZNAKOWANIE OPAKOWA? 15 INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWN?TRZNYCH KARTON ZEWN?TRZNY (1 FIOLKA, 10 FIOLEK, 25 FIOLEK) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aldurazyme 100...
Cytarabine | ATC: L 01 BC 01
inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...jest jasne, czy cytarabina jest wydzielana z mlekiem kobiecym. Poniewa? wiele leków przenika do mleka kobiet karmi?cych, a cytarabina mo?e powodowa? powa?ne dzia?ania niepo??dane u noworodków karmionych piersi?, podczas leczenia produktem Alexan karmienie naturalne nale?y przerwa?. 4.7. Wp?yw na zdolno?? prowadzenia pojazdów mechanicznych i obs?ugiwania urz?dze? mechanicznych w ruchu Cytarabina nie ma wp?ywu na sprawno?? psychoruchow?. Jednak pacjenci otrzymuj?cy chemioterapi? maj? ograniczon? zdolno??...
Cytarabine | ATC: L 01 BC 01
inf. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 40 ml
...jest jasne, czy cytarabina jest wydzielana z mlekiem kobiecym. Poniewa? wiele leków przenika do mleka kobiet karmi?cych, a cytarabina mo?e powodowa? powa?ne dzia?ania niepo??dane u noworodków karmionych piersi?, podczas leczenia produktem Alexan karmienie naturalne nale?y przerwa?. 4.7. Wp?yw na zdolno?? prowadzenia pojazdów mechanicznych i obs?ugiwania urz?dze? mechanicznych w ruchu Cytarabina nie ma wp?ywu na sprawno?? psychoruchow?. Jednak pacjenci otrzymuj?cy chemioterapi? maj? ograniczon? zdolno??...
inj. dom. zaw. [(st??.AiB) pocz?t. trawy100%]; , 2 fiol. 3 ml inj. dom. zaw. [(st??.AiB) pocz?t. trawy20%bylica20%?yto60%]; , 2 fiol. 3 ml inj. dom. zaw. [(st??.AiB) pocz?t. trawy30%bylica30%?yto40%]; , 2 fiol. 3 ml inj. dom. zaw. [(st??.AiB) pocz?t. trawy40%brzoza30%?yto30%]; , 2 fiol. 3 ml inj. dom. zaw. [(st??.AiB) pocz?t. trawy40%bylica40%brzoza20%]; , 2 fiol. 3 ml inj. dom. zaw. [(st??.AiB) pocz?t. trawy80%?yto20%]; , 2 fiol. 3 ml inj. dom. zaw. [(st??.AiB) pocz?t. trawy/zbo?a20%olcha40%leszczyna40%]; , 2 fiol. 3 ml inj. dom. zaw. [(st??.AiB) pocz?t. trawy/zbo?a40%babka30%bylica30%]; , 2 fiol. 3 ml inj. dom. zaw. [(st??.AiB) pocz?t. trawy/zbo?a40%bylica40%brzoza20%]; , 2 fiol. 3 ml inj. dom. zaw. [(st??.AiB) pocz?t. trawy/zbo?a50%babka50%]; , 2 fiol. 3 ml