Methotrexate | ATC: L 01 BA 01
inj. [roztw.]; 7,5 mg, 1 wstrzyk. pólaut.+ ig?a
...u?ycia. Niewykorzystany roztwór nale?y wyrzuci?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami dla leków cytotoksycznych 15 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Nordic Group BV Siriusdreef 22 2132 WT Hoofddorp Holandia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/16/1124/001 EU/1/16/1124/002 EU/1/16/1124/003 EU/1...