Zoledronic acid | ATC: M 05 BA 08
inf. [roztw.]; 5 mg/100 ml, 1 but. 100 ml
...o. Novartis Pharma Services Inc. Tel: +420 225 775 111 Tel: +356 2298 3217 Danmark Nederland Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma B.V. Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +31 26 37 82 111 Deutschland Norge Novartis Pharma GmbH Novartis Norge AS Tel: +49 911 273 0 Tlf: +47 23 05 20 00 Eesti Österreich Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharma GmbH...
Everolimus | ATC: L 01 XE 10
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...o. Novartis Pharma Services Inc. Tel: +420 225 775 111 Tel: +356 2122 2872 Danmark Nederland Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma B.V. Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +31 26 37 82 111 Deutschland Norge Novartis Pharma GmbH Novartis Norge AS Tel: +49 911 273 0 Tlf: +47 23 05 20 00 Eesti Österreich Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharma GmbH...
inf. do?. [prosz.+ rozp.]; 60 mg, 1 fiol.+ rozp.
...9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy). Nale?y zwróci? uwag?, aby proszek zosta? dok?adnie rozpuszczony, zanim sporz?dzony roztwór b?dzie kolejno rozcie?czany. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Niemcy 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7961 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 23.10...
inf. do?. [prosz.+ rozp.]; 90 mg, 1 fiol.+ rozp.
...9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy). Nale?y zwróci? uwag?, aby proszek zosta? dok?adnie rozpuszczony, zanim sporz?dzony roztwór b?dzie kolejno rozcie?czany. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Niemcy 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7962 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 23.10...
Epoetin alfa | ATC: B 03 XA 01
inj. [roztw.]; 10000 j.m., 6 amp.-strzyk. 1 ml inj. [roztw.]; 1000 j.m., 6 amp.-strzyk. 0,5 ml inj. [roztw.]; 2000 j.m., 6 amp.-strzyk. 1 ml inj. [roztw.]; 3000 j.m., 6 amp.-strzyk. 0,3 ml inj. [roztw.]; 40000 j.m., 6 amp.-strzyk. 1 ml inj. [roztw.]; 4000 j.m., 6 amp.-strzyk. 0,4 ml inj. [roztw.]; 5000 j.m., 6 amp.-strzyk. 0,5 ml inj. [roztw.]; 6000 j.m., 6 amp.-strzyk. 0,6 ml inj. [roztw.]; 8000 j.m., 6 amp.-strzyk. 0,8 ml
...Sími/Tel: +45 63 95 10 00 Tel: +43 5338 2000 Deutschland Nederland Sandoz Pharmaceuticals GmbH Sandoz B.V. Tel: +49 8024 908 0 Tel: +31 36 52 41 600 Eesti Österreich Sandoz d.d. Eesti filiaal Sandoz GmbH Tel: +372 6652 400 Tel: +43 5338 2000 288 ?????? Polska Novartis (Hellas) A.E.B.E. Sandoz Polska Sp. z o.o. ???: +30...
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol.
...lokalnymi przepisami. Nale?y zachowa? szczególn? uwag? i stosowa? odpowiednie ?rodki ostro?no?ci podczas usuwania przedmiotów u?ytych do rekonstytucji i rozcie?czenia produktu leczniczego Cardioxane. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1699 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 50 mg, 10 szt.
...PVC/PE/PVCD w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3707 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Everolimus | ATC: L 04 AA 18
tabl.; 0,5 mg, 60 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D ? 90429 Nürnberg Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 0,25 mg: 11215 0,5 mg: 11214 0,75 mg: 11226 1 mg...
Everolimus | ATC: L 04 AA 18
tabl.; 0,25 mg, 60 szt. tabl.; 0,75 mg, 60 szt. tabl. do przyg. zaw. doust.; 0,25 mg, 60 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D ? 90429 Nürnberg Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 0,25 mg: 11215 0,5 mg: 11214 0,75 mg: 11226 1 mg...
tabl. powl.; 160/25 mg, 14 szt.
...14 tabletek) lub 2 blistry (28 tabletek). 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Niemcy 17 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10629 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 30...
Secukinumab | ATC: L 04 AC 10
inj. [roztw.]; 150 mg, 1 wstrzyk. inj. [roztw.]; 150 mg, 2 amp.-strzyk.
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 10 fiol.
Valsartan | ATC: C 09 CA 03
tabl. powl.; 160 mg, 14 szt. tabl. powl.; 160 mg, 28 szt.
...280x1 tabletka powlekana. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429, Nürnberg Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9292 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 16 04...
prosz. do inhal. [kaps.]; 44 µg, 6 szt.
...o. Novartis Pharma Services Inc. Tel: +420 225 775 111 Tel: +356 2122 2872 Danmark Nederland Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma B.V. Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +31 26 37 82 111 35 Deutschland Norge Novartis Pharma GmbH Novartis Norge AS Tel: +49 911 273 0 Tlf: +47 23 05 20 00 Eesti Österreich Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharma...
system transdermalny; 50 µg+ 250 µg, 8 szt.
...2 ?Dawkowanie i sposób podawania?. Zu?yty system transdermalny nale?y z?o?y? klej?cymi powierzchniami do siebie i wyrzuci? tak, aby by? niedost?pny dla dzieci. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Estalis, system transdermalny, 0,5 mg; 50 µg/24 h + 4,8 mg; 250 µg/24...
system transdermalny; 50 µg+ 140 µg, 8 szt.
...2 ?Dawkowanie i sposób podawania?. Zu?yty system transdermalny nale?y z?o?y? klej?cymi powierzchniami do siebie i wyrzuci? tak, aby by? niedost?pny dla dzieci. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Estalis, system transdermalny, 0,5 mg; 50 µg/24 h + 4,8 mg; 250 µg/24...
system transdermalny; 100 µg/24 h, 6 szt. system transdermalny; 25 µg/24 h, 6 szt. system transdermalny; 50 µg/24 h, 6 szt.
...stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Patrz punkt 4.2. Zu?yty system transdermalny ESTRADERM MX nale?y wyrzuci? tak, aby by? niedost?pny dla dzieci. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ESTRADERM MX 25: Pozwolenie nr 7028 ESTRADERM MX 50: Pozwolenie nr 7029 ESTRADERM MX 100: Pozwolenie...
system transdermalny; 25 µg/24 h, 6 szt.
...usuwania jego pozosta?o?ci Patrz punkt 4.2 Zu?yty system transdermalny ESTRADERM TTS nale?y wyrzuci? tak, aby by? niedost?pny dla dzieci. 15 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADA.] ACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ESTRADERM TTS 25: Pozwolenie nr R/1184 ESTRADERM TTS 50: Pozwolenie nr R/1185 ESTRADERM TTS...
system transdermalny; 100 µg/24 h, 8 szt. system transdermalny; 37,5 µg/24 h, 8 szt. system transdermalny; 50 µg/24 h, 8 szt. system transdermalny; 75 µg/24 h, 8 szt.
...Po u?yciu system transdermalny Estradot nale?y z?o?y? (powierzchni? przylepn? do siebie), a nast?pnie wyrzuci? w miejsce niedost?pne i niewidoczne dla dzieci. 11 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ESTRADOT 37,5; Pozwolenie nr 9392 ESTRADOT 50; Pozwolenie nr 9393 ESTRADOT 75; Pozwolenie nr 9394...
tabl. powl.; 850/50 mg, 60 szt.
...o. Novartis Pharma Services Inc. Tel: +420 225 775 111 Tel: +356 2298 3217 Danmark Nederland Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma B.V. 51 Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +31 26 37 82 111 Deutschland Norge Novartis Pharma GmbH Novartis Norge AS Tel: +49 911 273 0 Tlf: +47 23 05 20 00 Eesti Österreich Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharma...
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
kaps.; 3 mg, 28 szt. kaps.; 3 mg, 56 szt. kaps.; 4,5 mg, 28 szt. kaps.; 4,5 mg, 56 szt. kaps.; 6 mg, 28 szt. kaps.; 6 mg, 56 szt. roztw. doust.; 2 mg/ml, 1 but. 120 ml
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
kaps.; 1,5 mg, 28 szt.
...o. Novartis Pharma Services Inc. Tel: +420 225 775 111 Tel: +356 2298 3217 Danmark Nederland Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma B.V. Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +31 26 37 82 111 Deutschland Norge Novartis Pharma GmbH Novartis Norge AS Tel: +49 911 273 0 Tlf: +47 23 05 20 00 Eesti Österreich Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharma GmbH...
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
system transdermalny; 4,6 mg/24 h, 30 sasz. system transdermalny; 9,5 mg/24 h, 30 sasz.
...o. Novartis Pharma Services Inc. Tel: +420 225 775 111 Tel: +356 2122 2872 Danmark Nederland Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma B.V. Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +31 26 37 82 111 Deutschland Norge Novartis Pharma GmbH Novartis Norge AS Tel: +49 911 273 0 Tlf: +47 23 05 20 00 Eesti Österreich Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharma GmbH...
tabl. powl.; 10/160/25 mg, 14 szt. tabl. powl.; 5/160/25 mg, 14 szt.
...o. Novartis Pharma Services Inc. Tel: +420 225 775 111 Tel: +356 2298 3217 Danmark Nederland Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma B.V. Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +31 26 37 82 111 153 Deutschland Norge Novartis Pharma GmbH Novartis Norge AS Tel: +49 911 273 0 Tlf: +47 23 05 20 00 Eesti Österreich Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharma...
ExjadeRx-z
Deferasirox | ATC: V 03 AC 03
tabl. do przyg. zaw. doust.; 125 mg, 28 szt. tabl. do przyg. zaw. doust.; 250 mg, 28 szt. tabl. do przyg. zaw. doust.; 500 mg, 28 szt.
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 µg/ml, 15 fiol.+ 15 amp.-strzyk. inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 µg/ml, 5 fiol.+ 5 amp.-strzyk.
...o. Novartis Pharma Services Inc. Tel: +420 225 775 111 Tel: +356 2298 3217 Danmark Nederland Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma B.V. Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +31 26 37 82 111 Deutschland Norge Novartis Pharma GmbH Novartis Norge AS Tel: +49 911 273 0 Tlf: +47 23 05 20 00 Eesti Österreich Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharma GmbH...
Letrozole | ATC: L 02 BG 04
tabl. powl.; 2,5 mg, 30 szt.
...okr?g?e. S? oznaczone ?FV? po jednej stronie i ?CG? po drugiej. _ Ka?de opakowanie zawiera 30 tabletek. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D ? 90429 Nürnberg Niemcy W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel.: + 48 22 37 54 888 Ten produkt leczniczy...
Formoterol | ATC: R 03 AC 13
prosz. do inhal. [kaps.]; 12 µg, 60 szt.
...i przegródk? na kapsu?k? SUCH? ?ciereczk?. Mo?na równie? u?y? w tym celu czystej mi?kkiej szczoteczki. NIE NALE?Y U?YWA? WODY DO CZYSZCZENIA INHALATORA. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 7929 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Vildagliptin | ATC: A 10 BH 02
tabl.; 50 mg, 28 szt. tabl.; 50 mg, 56 szt.
...o. Novartis Pharma Services Inc. Tel: +420 225 775 111 Tel: +356 2298 3217 Danmark Nederland Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma B.V. Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +31 26 37 82 111 Deutschland Norge Novartis Pharma GmbH Novartis Norge AS Tel: +49 911 273 0 Tlf: +47 23 05 20 00 32 Eesti Österreich Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharma...
Fingolimod | ATC: L 04 AA 27
kaps. twarde; 0,5 mg, 28 szt.
...o. Novartis Pharma Services Inc. Tel: +420 225 775 111 Tel: +356 2298 3217 Danmark Nederland Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma B.V. Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +31 26 37 82 111 Deutschland Norge Novartis Pharma GmbH Novartis Norge AS Tel: +49 911 273 0 Tlf: +47 23 05 20 00 Eesti Österreich Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharma GmbH...