O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf. [roztw.]; 5 mg/100 ml, 1 but. 100 ml
...o. Novartis Pharma Services Inc. Tel: +420 225 775 111 Tel: +356 2298 3217 Danmark Nederland Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma B.V. Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +31 26 37 82 111 Deutschland Norge Novartis Pharma GmbH Novartis Norge AS Tel: +49 911 273 0 Tlf: +47 23 05 20 00 Eesti Österreich Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharma GmbH...
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...o. Novartis Pharma Services Inc. Tel: +420 225 775 111 Tel: +356 2122 2872 Danmark Nederland Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma B.V. Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +31 26 37 82 111 Deutschland Norge Novartis Pharma GmbH Novartis Norge AS Tel: +49 911 273 0 Tlf: +47 23 05 20 00 Eesti Österreich Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharma GmbH...
inj. [zaw.]; 7,5 µg/5 ml, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
...o. Novartis Pharma GmbH Tel: +420 225 775 111 Tel: +43 1 86 6570 Deutschland Polska Seqirus GmbH Novartis Poland Sp. z. o. o. Tel: +49 (800) 26201090 Tel: +48 22 550 8888 Espańa Portugal Novartis Farmacéutica S. A. Novartis Farma - Produtos Farmacźuticos, S.A. Tel: +34 93 306 42 00 Tel: +351 21 000 8600 31 France Slovenskį republika Novartis Pharma SAS Novartis...
krople do oczu [roztw.]; 5 mg/ml, 1 but. 15 ml
inf. do?. [prosz.+ rozp.]; 60 mg, 1 fiol.+ rozp.
...9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy). Nale?y zwróci? uwag?, aby proszek zosta? dok?adnie rozpuszczony, zanim sporz?dzony roztwór b?dzie kolejno rozcie?czany. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Niemcy 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7961 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 23.10...
inf. do?. [prosz.+ rozp.]; 90 mg, 1 fiol.+ rozp.
...9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy). Nale?y zwróci? uwag?, aby proszek zosta? dok?adnie rozpuszczony, zanim sporz?dzony roztwór b?dzie kolejno rozcie?czany. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Niemcy 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7962 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 23.10...
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 10 mg, 56 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...25 A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie serii Lek Pharmaceuticals d.d. Verov?kova 57 1526 Ljubljana S?owenia Lek S.A. ul. Domaniewska 50 C 02...2400 Danmark Info.ee@sandoz.com Tlf: + 45 6395 1000 variations.nordic@sandoz.com ?????? Österreich Novartis (Hellas) S.A.C.I. Sandoz GmbH ?????? ???? No 1 (12? km) Biochemiestr. 10...
krople do oczu; (10 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...Novartis Pharma Services Inc. Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +356 2122 2872 Deutschland Nederland Novartis Pharma GmbH Novartis Pharma B.V. Tel: +49 911 273 0 Tel: +31 26 37 82 111 Eesti Norge Novartis Pharma Services Inc. Novartis Norge AS Tel: +372 66 30 810 Tlf: +47 23 05 20 00 ?????? Österreich Novartis (Hellas) A.E.B.E. Novartis Pharma...
krople do oczu [zaw.]; 10 mg/ml, 1 but. 5 ml
...Novartis Pharma Services Inc. Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +356 2122 2872 Deutschland Nederland Novartis Pharma GmbH Novartis Pharma B.V. Tel: +49 911 273 0 Tel: +31 26 37 82 111 Eesti Norge Novartis Pharma Services Inc. Novartis Norge AS Tel: +372 66 30 810 Tlf: +47 23 05 20 00 ?????? Österreich Novartis (Hellas) A.E.B.E. Novartis Pharma...
krople do oczu; 2,5 mg/ml, 1 but. 10 ml krople do oczu; 2,5 mg/ml, 1 but. 5 ml
krople do oczu; 5 mg/ml, 1 but. 5 ml
Epoetin alfa | ATC: B 03 XA 01
inj. [roztw.]; 10000 j.m., 6 amp.-strzyk. 1 ml inj. [roztw.]; 1000 j.m., 6 amp.-strzyk. 0,5 ml inj. [roztw.]; 2000 j.m., 6 amp.-strzyk. 1 ml inj. [roztw.]; 3000 j.m., 6 amp.-strzyk. 0,3 ml inj. [roztw.]; 40000 j.m., 6 amp.-strzyk. 1 ml inj. [roztw.]; 4000 j.m., 6 amp.-strzyk. 0,4 ml inj. [roztw.]; 5000 j.m., 6 amp.-strzyk. 0,5 ml inj. [roztw.]; 6000 j.m., 6 amp.-strzyk. 0,6 ml inj. [roztw.]; 8000 j.m., 6 amp.-strzyk. 0,8 ml
...Sķmi/Tel: +45 63 95 10 00 Tel: +43 5338 2000 Deutschland Nederland Sandoz Pharmaceuticals GmbH Sandoz B.V. Tel: +49 8024 908 0 Tel: +31 36 52 41 600 Eesti Österreich Sandoz d.d. Eesti filiaal Sandoz GmbH Tel: +372 6652 400 Tel: +43 5338 2000 288 ?????? Polska Novartis (Hellas) A.E.B.E. Sandoz Polska Sp. z o.o. ???: +30...
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol.
...lokalnymi przepisami. Nale?y zachowa? szczególn? uwag? i stosowa? odpowiednie ?rodki ostro?no?ci podczas usuwania przedmiotów u?ytych do rekonstytucji i rozcie?czenia produktu leczniczego Cardioxane. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1699 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 50 mg, 10 szt.
Everolimus | ATC: L 04 AA 18
tabl. do przyg. zaw. doust.; 0,25 mg, 60 szt.
Everolimus | ATC: L 04 AA 18
tabl.; 0,25 mg, 60 szt. tabl.; 0,5 mg, 60 szt. tabl.; 0,75 mg, 60 szt.
krople do oczu [roztw.]; 3 mg/ml, 1 but. 5 ml ma?? do oczu; 3 mg/ml, 1 tuba 3,5 g
tabl. powl.; 160/25 mg, 14 szt.
Entacapone | ATC: N 04 BX 02
tabl. powl.; 200 mg, 100 szt. tabl. powl.; 200 mg, 30 szt. tabl. powl.; 200 mg, 60 szt.
...Magyarorszįg Novartis s.r.o. Novartis Hungįria Kft. Pharma Tel: +420 225 775 111 Tel.: +36 1 457 65 00 Danmark Malta Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma Services Inc. Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +356 2122 2872 Deutschland Nederland Novartis Pharma GmbH Novartis Pharma B.V. Tel: +49 911 273 0 Tel: +31 26 37 82 111 Eesti Norge Novartis Pharma...
Secukinumab | ATC: L 04 AC 10
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 150 mg, 1 fiol. inj. [roztw.]; 150 mg, 1 wstrzyk. inj. [roztw.]; 150 mg, 2 amp.-strzyk.
...Magyarorszįg Novartis s.r.o. Novartis Hungįria Kft. Pharma Tel: +420 225 775 111 Tel.: +36 1 457 65 00 Danmark Malta Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma Services Inc. Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +356 2122 2872 Deutschland Nederland Novartis Pharma GmbH Novartis Pharma B.V. Tel: +49 911 273 0 Tel: +31 26 37 82 111 Eesti Norge Novartis Pharma...
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 350 mg, 1 fiol. 7 ml inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol. 10 ml
...dawkami nie by?y oceniane w kontrolowanych badaniach klinicznych, a zalecenia oparte s? na danych farmakokinetycznych (ang. pharmacokinetic - PK), w tym wynikach z bada? i modeli farmakokinetycznych (patrz te? punkty 4.4 i...odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Wielka Brytania 8. NUMERY POZWOLE? NA...
krople do oczu; 40 mg/ml, 1 but. 10 ml
krople do oczu; 5 mg/ml, 1 but. 5 ml
ma?? do oczu; 5 mg/g, 1 tuba 3,5 g
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 10 fiol.
Valsartan | ATC: C 09 CA 03
tabl. powl.; 160 mg, 14 szt. tabl. powl.; 160 mg, 28 szt. tabl. powl.; 80 mg, 28 szt.
prosz. do inhal. [kaps.]; 44 µg, 6 szt.
...o. Novartis Pharma Services Inc. Tel: +420 225 775 111 Tel: +356 2122 2872 Danmark Nederland Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma B.V. Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +31 26 37 82 111 35 Deutschland Norge Novartis Pharma GmbH Novartis Norge AS Tel: +49 911 273 0 Tlf: +47 23 05 20 00 Eesti Österreich Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharma...
system transdermalny; 50 µg+ 140 µg, 8 szt. system transdermalny; 50 µg+ 250 µg, 8 szt.
system transdermalny; 100 µg/24 h, 8 szt. system transdermalny; 37,5 µg/24 h, 8 szt. system transdermalny; 50 µg/24 h, 8 szt. system transdermalny; 75 µg/24 h, 8 szt.
tabl. powl.; 850/50 mg, 60 szt.
...o. Novartis Pharma Services Inc. Tel: +420 225 775 111 Tel: +356 2298 3217 Danmark Nederland Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma B.V. 51 Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +31 26 37 82 111 Deutschland Norge Novartis Pharma GmbH Novartis Norge AS Tel: +49 911 273 0 Tlf: +47 23 05 20 00 Eesti Österreich Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharma...