krem; 10 mg/g, 1 tuba 15 g
...w tekturowym pude?ku wraz z ulotk? dla pacjenta. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU OCEANIC Spó?ka Akcyjna ul. ?okietka 58 81-736 Sopot 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA...