inf. [roztw.]; 50 g/l, 1 but. 100 ml
...zosta? zanieczyszczony. Po otwarciu opakowania roztwór poda? natychmiast. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 6/7 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Octapharma (IP) Ltd. The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIA DO OBROTU 15840 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
inf. [roztw.]; 200 g/l, 1 but. 50 ml
...lub roztwór zosta? zanieczyszczony. Po otwarciu opakowania roztwór zu?y? natychmiast. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Octapharma (IP) Ltd. The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15841 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Antithrombin III | ATC: B 01 AB 02
inf. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 50 j.m./ml, 1 zest.+ 1 fiol. prosz.
...najszybciej i nie pó?niej ni? w ci?gu 12 godzin. Niewykorzystany roztwór nale?y wyrzuci?. Produkty niewykorzystane lub odpady nale?y wyrzuca? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14708 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
inj. [roztw.]; 165 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inj. [roztw.]; 165 mg/ml, 1 fiol. 20 ml
...nale?y u?ywa? roztworu niejednorodnego lub zawieraj?cego osad. Nie zu?yty produkt lub jego resztki nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 8/9 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania 8 NUMER POZWOLENIA (NUMERY POZWOLE?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12274 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
NuwiqRx-z
Coagulation factor VIII | ATC: B 02 BD 02
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1000 j.m., 1 fiol. + 1 amp.-strz. 2,5 ml inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 2000 j.m., 1 fiol. + 1 amp.-strz. 2,5 ml inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 j.m., 1 fiol. + 1 amp.-strz. 2,5 ml inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 500 j.m., 1 fiol. + 1 amp.-strz. 2,5 ml
...Danmark ?????? Portugal Octapharma Nordic AB Octapharma Limited Octapharma Produtos Farmacêuticos (Szwecja) (Zjednoczone Królestwo) Tel: +351 21 8160820 Tlf: +46 8 56643000 ???: +44 161 8373770 Deutschland Latvija România Octapharma GmbH Octapharma Nordic AB Octapharma Nordic AB (Szwecja) Tel: +49 2173 9170 (Szwecja) Tel: +46 8 56643000 Tel: +46 8 56643000 Eesti Lietuva Slovenija Octapharma Nordic AB Octapharma Nordic AB Octapharma Nordic AB (Szwecja...
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 100 ml inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 50 ml inf. [roztw.]; 10 g/200 ml, 1 but. 200 ml inf. [roztw.]; 2,5 g/50 ml, 1 but. 50 ml inf. [roztw.]; 5 g/100 ml, 1 but. 100 ml
...produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Ze wzgl?du na ryzyko ska?enia bakteryjnego jakiekolwiek pozosta?o?ci produktu nale?y wyrzuci?. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania 8 NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7625-7627 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 200 ml inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 20 ml
...produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Ze wzgl?du na ryzyko ska?enia bakteryjnego jakiekolwiek pozosta?o?ci produktu nale?y wyrzuci?. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania 8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16423 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Factor VIII | ATC: B 02 BD 02
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 1000 j.m., 1 amp.
...strzykawki. Zestaw Mix2Vial? jest przeznaczony wy??cznie do jednorazowego u?ycia. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Octapharma (IP) Ltd. The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania 10/11 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 17549 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Factor VIII | ATC: B 02 BD 02
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 250 j.m., 1 amp. inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 j.m., 1 amp.
...strzykawki. Zestaw Mix2Vial? jest przeznaczony wy??cznie do jednorazowego u?ycia. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Octapharma (IP) Ltd. The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania 10/11 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 17548 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
inj. do?. [prosz.]; 500 j.m., 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. rozp. inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1000 j.m., 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. rozp.
...strzykawki. Zestaw Mix2Vial? jest przeznaczony wy??cznie do jednorazowego u?ycia. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Octapharma (IP) Ltd. The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10/11 Octanine F 500 - 17757 Octanine F 1000 - 17756...
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 500 j.m., 1 fiol. prosz.+ fiol. z rozp. 20 ml+ ig?a dwust.+ ig?a z filt.
...Do strzykawki nie powinna dosta? si? krew ze wzgl?du na ryzyko tworzenia skrzepów z fibryny. Zestaw Mix2Vial? jest przeznaczony wy??cznie do jednorazowego u?ycia. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania 10/11 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Octaplex 500 j.m. 12767 Octaplex 1000 j.m...
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 100 ml inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 200 ml inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 300 ml inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 50 ml inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 60 ml inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 25 ml
...lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. Z uwagi na mo?liwo?? ska?enia przez bakterie, wszelka niewykorzystana obj?to?? produktu musi by? usuni?ta. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...