O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 1 but. 3 ml krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 3 but. 3 ml
...wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Synoptis Pharma Sp. z o.o.. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Numer...krople do oczu, roztwór przypadkowo przyj?tej przez dziecko o masie cia?a 10 kg. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne, analogi prostaglandyn; kod ATC: S01EE03 Mechanizm dzia?ania: Mechanizm...
krople do oczu; 3 mg/ml, 1 but. 5 ml
...oko (oczy) przegotowan? wod? o temperaturze pokojowej. Nie opisano przedawkowania po podaniu miejscowym. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne; leki stosowane w zaka?eniach; fluorochinolony; cyprofloksacyna, kod ATC...ogólnoustrojowa warto?? krytyczna wra?liwo?ci) przeciwko wi?kszo?ci (90%) szczepów nast?puj?cych patogenów ocznych: Tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Bacillus sp. Tlenowe bakterie Gram-ujemne: Acinetobacter calcoaceticus Enterobacter aerogenes Escherichia coli Haemophilus parainfluenzae Klebsiella pneumoniae Neisseria...
krople do oczu [roztw.]; 3 mg/ml, 1 but. 5 ml ma?? do oczu; 3 mg/ml, 1 tuba 3,5 g
...grupy o okre?lonej cz?sto?ci wyst?powania objawy niepo??dane s? wymienione zgodnie ze zmniejszaj?cym si? nasileniem. Wymienione poni?ej dzia?ania niepo??dane obserwowano w zwi?zku ze...leki oftalmologiczne; leki stosowane w zaka?eniach oczu, inne leki stosowane w zaka?eniach Kod ATC: S01A X13 Mechanizm dzia?ania Ciloxan zawiera antybiotyk z...wi?kszo?ci (90%) szczepów nast?puj?cych patogenów ocznych: Tlenowe bakterie Gram-dodatnie Bacillus sp. Tlenowe bakterie Gram-ujemne Acinetobacter calcoaceticus Enterobacter aerogenes Escherichia coli...
krople do oczu; 40 mg/ml, 1 but. 10 ml
...produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa...wyst?powania dzia?a? toksycznych zwi?zanych z przedawkowaniem tego produktu po podaniu do oka, ani z przypadkowym spo?yciem zawarto?ci jednej butelki. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Leki oftalmologiczne, przeciwalergiczne. Kod...
ma?? do oczu; 5 mg/g, 1 tuba 3,5 g
...produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa...wyst?powania dzia?a? toksycznych zwi?zanych z przedawkowaniem tego produktu po podaniu do oka, ani z przypadkowym spo?yciem zawarto?ci jednej tubki. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne, antybiotyki Kod...
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 500 mg, 30 szt.
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 500 mg, 30 szt.
...leczniczego do stosowania Brak specjalnych zalece? oprócz podanych w punkcie 4.2. 15 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00...miopati?, ataksj? mó?d?kow?, oftalmoplegi? lub powik?an? migren? z aur? w okolicy potylicznej. Badania mutacji POLG nale?y prowadzi? zgodnie z obowi?zuj?c? obecnie praktyk? kliniczn? dotycz?c? oceny diagnostycznej tego typu zaburze? (patrz punkt 4...
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 300 mg, 30 szt. tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 500 mg, 30 szt.
granulat o przed?. uwalnianiu; 1000 mg, 30 sasz. granulat o przed?. uwalnianiu; 100 mg, 30 sasz. granulat o przed?. uwalnianiu; 250 mg, 30 sasz. granulat o przed?. uwalnianiu; 500 mg, 30 sasz. granulat o przed?. uwalnianiu; 750 mg, 30 sasz.
...przewodzie pokarmowym; s? one wydalane z ka?em po ca?kowitym uwolnieniu substancji czynnych. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203...miopati?, ataksj? mó?d?kow?, oftalmoplegi? lub powik?an? migren? z aur? w okolicy potylicznej. Badania mutacji POLG nale?y prowadzi? zgodnie z obowi?zuj?c? obecnie praktyk? kliniczn? dotycz?c? oceny diagnostycznej tego typu zaburze? (patrz punkt 4...
krople do oczu; (40 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 2,5 ml
...1304-0 ? + 43 (0)1 596 69 70 ?????? Polska ?????? Alcon Polska Sp. z o.o. ????? ???????????? ????? ???? ? + 48 22 820 3450 ? + 30 210 68 78 300 (??????) Eesti Portugal Alcon Eesti Alcon Portugal ? Produtos e Equipamentos ? + 372 6 313 214 Oftalmológicos, Lda. ? + 351 214 400 300 Espańa România Alcon Cusí, S.A. S.C...
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 200 mg, 28 szt. tabl. powl.; 25 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul...topiramat zg?aszano wyst?pienie zespo?u sk?adaj?cego si? z nag?ej krótkowzroczno?ci i wtórnej jaskry z zamkni?tym k?tem przes?czania. Objawami zespo?u s?: nag?e zmniejszenie ostro?ci widzenia i (lub) ból ga?ki ocznej. W badaniach oftalmologicznych mo?na...
kaps.; 250 mg, 250 szt.
...leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113...ostro?no?ci dotycz?ce stosowania Przed rozpocz?ciem leczenia i w czasie leczenia etambutolem nale?y okresowo przeprowadza? badanie okulistyczne: oftalmoskopi?, badanie pola widzenia, ostro?ci wzroku i rozró?niania barw. Badanie kontrolne powinno obejmowa? ka?de oko oddzielnie...
EyleaRx-z
Aflibercept | ATC: S 01 LA 05
inj. [roztw.]; 40 mg/ml, 1 fiol. 100 µl
...85 65 Tel: +43-(0)1-711 460 ?????? Polska Bayer ????? ???? Bayer Sp. z o.o. ???: +30-210-618 75 00 Tel: +48-22-572 35 00 Espańa Portugal...farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Leki oftalmologiczne / ?rodki antyneowaskularyzacyjne kod ATC: S01LA05 Aflibercept jest rekombinowanym bia?kiem fuzyjnym sk?adaj?cym si? z fragmentów domen zewn?trzkomórkowych ludzkich receptorów VEGF 1 i 2, po??czonych z fragmentem Fc ludzkiej...
inj. [roztw.]; 100 mg/ml, 12 fiol. 5 ml
...przedosta? si? poza ?y??. W przypadkach stosowania urz?dze? obrazuj?cych du?ej o czu?o?ci, np. skaningowego oftalmoskopu laserowego, dawka produktu F luorescite powinna by? zmniejszona do 2 ml. Stosowanie dzieci i m?odzieg' u : Nie...mg/ml roztwór do w z wstrzykiwa?, je?eli _olka jest p?kni?ta lub wjakikolwiek sposób uszkodzona. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Alcon Polska Sp. z 0.0. uI. ?elazna...
krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 2,5 ml krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 3 but. 2,5 ml
...znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o...od zako?czenia wlewu. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne 7 Grupa farmakoterapeutyczna: Leki oftalmologiczne, leki blokuj?ce receptory ?-adrenergiczne - tymolol, produkty z?o?one. Kod ATC: S01E D51 Mechanizm dzia?ania Produkt Latacom zawiera...
Pegaptanib sodium | ATC: S 01 LA 03
inj. [roztw.]; 0,3 mg, 1 strzyk.
...43 (0)1 521 15-0 ?????? Polska Pfizer Hellas A.E. Pfizer Polska Sp. z o.o. ???: +30 210 678 5800 Tel.:+48 22 335 61 00 Espańa Portugal Pfizer...z w?a?ciwymi organami Pa?stw Cz?onkowskich, w których produkt leczniczy Macugen jest wprowadzany na rynek, zapewni ?e kliniki oftalmologiczne, w których produkt jest lub mo?e by? stosowany otrzymaj? zestaw informacji dla lekarzy zawieraj?cy...
Nepafenac | ATC: S 01 BC 10
krople do oczu [zaw.]; 1 mg/ml, 1 but. 5 ml
...1304-0 ? + 43 (0)1 596 69 70 ?????? Polska ?????? Alcon Polska Sp. z o.o. ????? ???????????? ????? ???? ? + 48 22 820 3450 ? + 30 210 68 78 300 (??????) Eesti Portugal Alcon Eesti Alcon Portugal ? Produtos e Equipamentos ? + 372 6 313 214 Oftalmológicos, Lda. ? + 351 214 400 300 Espańa România Alcon Cusí, S.A. S.C...
krople do oczu [roztw.]; 2 mg/ml, 1 but. 5 ml
...produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Synoptis Pharma Sp. z o. o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa...je?eli by?a wskazana. Zgodnie z doniesieniem objawy te ust?pi?y ca?kowicie w ci?gu 6-24 godzin u wszystkich pacjentów. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne, sympatykomimetyki stosowane w...
Ivabradine | ATC: C 01 EB 17
tabl. powl.; 5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 7,5 mg, 56 szt.
...Tel: +43 (1) 524 39 99 Espańa Polska Laboratorios Servier S.L. Servier Polska SP. Z O.O. Tel: +34 91 748 96 30 Tel.: + 48 (0) 22 594 90 00 France...pacjentów otrzymuj?cych placebo (p=0,001). W kontrolowanym placebo, randomizowanym badaniu z udzia?em 97 pacjentów, dane zebrane podczas szczegó?owych bada? oftalmologicznych maj?cych na celu dokumentowanie czynno?ci systemu czopków i pr?cików oraz wst?puj?cej...
Ivabradine | ATC: C 01 EB 17
tabl. powl.; 5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 7,5 mg, 56 szt.
...musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul...pacjentów otrzymuj?cych placebo (p=0,001). W kontrolowanym placebo, randomizowanym badaniu z udzia?em 97 pacjentów, dane zebrane podczas szczegó?owych bada? oftalmologicznych maj?cych na celu dokumentowanie czynno?ci systemu czopków i pr?cików oraz wst?puj?cej...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 3 but. 5 ml
...stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o. Pie?ków 149 05-152 Czosnów 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16298 9...kr?gów. Tymolol W badaniach na zwierz?tach nie wykazano dzia?ania teratogennego. Ponadto nie stwierdzono wyst?powania ?adnych dzia?a? niepo??danych w obr?bie oka u zwierz?t, którym podawano miejscowo roztwór oftalmiczny zawieraj?cy dorzolamidu chlorowodorek i tymololu...
?el do oczu; 8,3 mg/g, 1 tuba 5 g
...Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meda Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie...Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki oftalmologiczne, kod ATC: S01XA. 3 Substancj? czynn? produktu jest bezbia?kowy dializat, otrzymany z krwi ciel?cej w procesie dializy i ultrafiltracji, zawieraj?cy du?? liczb? sk?adników o niskiej masie cz?steczkowej...
krople do oczu; 5 mg/ml, 1 but. 10 ml
...Stosowanie zanieczyszczonych w ten sposób roztworów mo?e powodowa? powa?ne uszkodzenia oka, a w ich nast?pstwie utrat? wzroku. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU URSAPHARM Poland Sp. z o.o...wstrzykni?ciu do?ylnym), lub aminofilin? do?ylnie. W przypadku drgawek zaleca si? powolne do?ylne wstrzykni?cie diazepamu. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne ? leki beta-adrenolityczne, kod ATC: S...
krople do oczu [roztw.]; 40 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...1304-0 ? + 43 (0)1 596 69 70 ?????? Polska ?????? Alcon Polska Sp. z o.o. ????? ???????????? ????? ???? ? + 48 22 820 3450 ? + 30 210 68 78 300 (??????) Eesti Portugal Alcon Eesti Alcon Portugal ? Produtos e Equipamentos ? + 372 6 313 214 Oftalmológicos, Lda. ? + 351 214 400 300 Espańa România Alcon Cusí, S.A. S.C...
krople do oczu [roztw.]; 40 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci przy usuwaniu Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul...W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Leki oftalmologiczne-leki przeciwjaskrowe i zw??aj?ce ?renic?- pochodne prostaglandyny Kod ATC: S01E E04 Mechanizm dzia?ania Trawoprost, analog prostaglandyny F 2? , jest pe?nym agonist? o du?ej wybiórczo?ci i powinowactwie...
Bromfenac | ATC: S 01 BC 11
krople do oczu [roztw.]; 0,9 mg/ml, 1 but. 5 ml
...7407686 Tel: + 43 (0)2262 684680 GR PL Kite Hellas Ltd Croma-Pharma Polska SP.z o.o. ???: + 30 21 02014 Tel.: + 48 22 853 02 34 ES PT Croma-Pharma...W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Leki oftalmologiczne, Niesteroidowe leki przeciwzapalne, kod ATC: S01BC11 Mechanizm dzia?ania Bromfenak jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), wykazuj?cym dzia?anie przeciwzapalne, prawdopodobnie z powodu zdolno?ci do hamowania syntezy prostaglandyn przez...