Brinzolamide + Timolol | ATC: S 01 ED 51
krople do oczu; (10 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...761 1304-0 ? + 43 (0)1 596 69 70 ?????? Polska ?????? Alcon Polska Sp. z o.o. ????? ???????????? ????? ???? ? + 48 22 820 3450 ? + 30 210 68 78 300 (??????) Eesti Portugal Alcon Eesti Alcon Portugal-Produtos e Equipamentos ? + 372 6 313 214 Oftalmológicos, Lda. ? + 351 214 400 300 Espańa România Alcon Cusí, S.A. S.C...
Brinzolamide | ATC: S 01 EC 04
krople do oczu [zaw.]; 10 mg/ml, 1 but. 5 ml
...49 (0)761 1304-0 + 43 (0)1 596 69 70 ?????? Polska ?????? Alcon Polska Sp. z o.o. ????? ???????????? ????? ???? + 48 22 820 3450 + 30 210 68 78 300 (??????) Eesti Portugal Alcon Eesti Alcon Portugal ? Produtos e Equipamentos + 372 6 313 214 Oftalmológicos, Lda. + 351 214 400 300 Espańa România Alcon Cusí, S.A. S.C. Alcon Romania...
krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 1 but. 3 ml krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 3 but. 3 ml
...wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Numer...krople do oczu, roztwór przypadkowo przyj?tej przez dziecko o masie cia?a 10 kg. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne, analogi prostaglandyn; kod ATC: S01EE03 Mechanizm dzia?ania 7...
krople do oczu; 3 mg/ml, 1 but. 5 ml
...oko (oczy) przegotowan? wod? o temperaturze pokojowej. Nie opisano przedawkowania po podaniu miejscowym. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne; leki stosowane w zaka?eniach; fluorochinolony; cyprofloksacyna, kod ATC...ogólnoustrojowa warto?? krytyczna wra?liwo?ci) przeciwko wi?kszo?ci (90%) szczepów nast?puj?cych patogenów ocznych: Tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Bacillus sp. Tlenowe bakterie Gram-ujemne: Acinetobacter calcoaceticus Enterobacter aerogenes Escherichia coli Haemophilus parainfluenzae Klebsiella pneumoniae Neisseria...
Ciprofloxacin | ATC: S 01 AX 13
krople do oczu [roztw.]; 3 mg/ml, 1 but. 5 ml ma?? do oczu; 3 mg/ml, 1 tuba 3,5 g
...zakraplaczem (LDPE) i zabezpieczon? zakr?tk? z polipropylenu (PP). Dost?pne jest opakowanie nast?puj?cej wielko?ci: tekturowe pude?ko zawieraj?ce jedn? butelk? pojemno?ci 5 ml. o...leki oftalmologiczne; leki stosowane w zaka?eniach oczu, inne leki stosowane w zaka?eniach Kod ATC: S01A X13 Mechanizm dzia?ania Cyprofloksacyna Ciloxan zawiera antybiotyk...wi?kszo?ci (90%) szczepów nast?puj?cych patogenów ocznych: Tlenowe mikroorganizmy Gram-dodatnie: Bacillus sp. Tlenowe mikroorganizmy Gram-ujemne: Acinetabacter calcoaceticus Enterobacter aerogenes Escherichia coli...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...ml). Nie nale?y wi?c usi?owa? wycisn?? nadmiaru leku z butelki. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o., ul. Ch?odna 51, 00-867 Warszawa 8...S01E D51. (Leki oftalmologiczne - leki _-adrenolityczne - tymolol w po??czeniach) Mechanizm dzia?ania Cosopt zawiera dwie substancje czynne: chlorowodorek dorzolamidu i maleinian tymololu. Ka?da z nich zmniejsza podwy?szone ci?nienie wewn?trzga?kowe poprzez zmniejszenie wydzielania cieczy...
Travoprost + Timolol | ATC: S 01 ED 51
krople do oczu; (40 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 2,5 ml
...1304-0 ? + 43 (0)1 596 69 70 ?????? Polska ?????? Alcon Polska Sp. z o.o. ????? ???????????? ????? ???? ? + 48 22 820 3450 ? + 30 210 68 78 300 (??????) Eesti Portugal Alcon Eesti Alcon Portugal ? Produtos e Equipamentos ? + 372 6 313 214 Oftalmológicos, Lda. ? + 351 214 400 300 Espańa România Alcon Cusí, S.A. S.C...
kaps.; 250 mg, 250 szt.
...leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 6 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00...ostro?no?ci dotycz?ce stosowania Przed rozpocz?ciem leczenia i w czasie leczenia etambutolem nale?y okresowo przeprowadza? badanie okulistyczne: oftalmoskopi?, badanie pola widzenia, ostro?ci wzroku i rozró?niania barw. Badanie kontrolne powinno obejmowa? ka?de oko oddzielnie...
EyleaRx-z
Aflibercept | ATC: S 01 LA 05
inj. [roztw.]; 40 mg/ml, 1 fiol. 100 µl
...85 65 Tel: +43-(0)1-711 460 ?????? Polska Bayer ????? ???? Bayer Sp. z o.o. ???: +30-210-618 75 00 Tel: +48-22-572 35 00 Espańa Portugal...farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Leki oftalmologiczne / ?rodki antyneowaskularyzacyjne kod ATC: S01LA05 Aflibercept jest rekombinowanym bia?kiem fuzyjnym sk?adaj?cym si? z fragmentów domen zewn?trzkomórkowych ludzkich receptorów VEGF 1 i 2, po??czonych z fragmentem Fc ludzkiej...
inj. [roztw.]; 100 mg/ml, 12 fiol. 5 ml
...przedosta? si? poza ?y??. W przypadkach stosowania urz?dze? obrazuj?cych du?ej o czu?o?ci, np. skaningowego oftalmoskopu laserowego, dawka produktu F luorescite powinna by? zmniejszona do 2 ml. Stosowanie dzieci i m?odzieg' u : Nie...mg/ml roztwór do w z wstrzykiwa?, je?eli _olka jest p?kni?ta lub wjakikolwiek sposób uszkodzona. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Alcon Polska Sp. z 0.0. uI. ?elazna...
krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 2,5 ml krople do oczu [roztw.]; (50 µg+ 5 mg)/ml, 3 but. 2,5 ml
...znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o...od zako?czenia wlewu. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne 7 Grupa farmakoterapeutyczna: Leki oftalmologiczne, leki blokuj?ce receptory ?-adrenergiczne - tymolol, produkty z?o?one. Kod ATC: S01E D51 Mechanizm dzia?ania Produkt Latacom zawiera...
Pegaptanib sodium | ATC: S 01 LA 03
inj. [roztw.]; 0,3 mg, 1 strzyk.
...43 (0)1 521 15-0 ?????? Polska Pfizer Hellas A.E. Pfizer Polska Sp. z o.o. ???: +30 210 678 5800 Tel.:+48 22 335 61 00 Espańa Portugal Pfizer...z w?a?ciwymi organami Pa?stw Cz?onkowskich, w których produkt leczniczy Macugen jest wprowadzany na rynek, zapewni ?e kliniki oftalmologiczne, w których produkt jest lub mo?e by? stosowany otrzymaj? zestaw informacji dla lekarzy zawieraj?cy...
Nepafenac | ATC: S 01 BC 10
krople do oczu [zaw.]; 1 mg/ml, 1 but. 5 ml
...1304-0 ? + 43 (0)1 596 69 70 ?????? Polska ?????? Alcon Polska Sp. z o.o. ????? ???????????? ????? ???? ? + 48 22 820 3450 ? + 30 210 68 78 300 (??????) Eesti Portugal Alcon Eesti Alcon Portugal ? Produtos e Equipamentos ? + 372 6 313 214 Oftalmológicos, Lda. ? + 351 214 400 300 Espańa România Alcon Cusí, S.A. S.C...
Ivabradine | ATC: C 01 EB 17
tabl. powl.; 5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 7,5 mg, 56 szt.
...musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul...pacjentów otrzymuj?cych placebo (p=0,001). W kontrolowanym placebo, randomizowanym badaniu z udzia?em 97 pacjentów, dane zebrane podczas szczegó?owych bada? oftalmologicznych maj?cych na celu dokumentowanie czynno?ci systemu czopków i pr?cików oraz wst?puj?cej...
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 3 but. 5 ml
...stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adamed Sp. z o.o. Pie?ków 149 05-152 Czosnów 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16298 9...kr?gów. Tymolol W badaniach na zwierz?tach nie wykazano dzia?ania teratogennego. Ponadto nie stwierdzono wyst?powania ?adnych dzia?a? niepo??danych w obr?bie oka u zwierz?t, którym podawano miejscowo roztwór oftalmiczny zawieraj?cy dorzolamidu chlorowodorek i tymololu...
krople do oczu; 5 mg/ml, 1 but. 10 ml
...Stosowanie zanieczyszczonych w ten sposób roztworów mo?e powodowa? powa?ne uszkodzenia oka, a w ich nast?pstwie utrat? wzroku. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU URSAPHARM Poland Sp. z o.o...wstrzykni?ciu do?ylnym), lub aminofilin? do?ylnie. W przypadku drgawek zaleca si? powolne do?ylne wstrzykni?cie diazepamu. 5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne ? leki beta-adrenolityczne, kod ATC: S...
Travoprost | ATC: S 01 EE 04
krople do oczu [roztw.]; 40 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...1304-0 ? + 43 (0)1 596 69 70 ?????? Polska ?????? Alcon Polska Sp. z o.o. ????? ???????????? ????? ???? ? + 48 22 820 3450 ? + 30 210 68 78 300 (??????) Eesti Portugal Alcon Eesti Alcon Portugal ? Produtos e Equipamentos ? + 372 6 313 214 Oftalmológicos, Lda. ? + 351 214 400 300 Espańa România Alcon Cusí, S.A. S.C...
krople do oczu [roztw.]; 40 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci przy usuwaniu Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul...W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Leki oftalmologiczne-leki przeciwjaskrowe i zw??aj?ce ?renic?- pochodne prostaglandyny Kod ATC: S01E E04 Mechanizm dzia?ania Trawoprost, analog prostaglandyny F 2? , jest pe?nym agonist? o du?ej wybiórczo?ci i powinowactwie...
Bromfenac | ATC: S 01 BC 11
krople do oczu [roztw.]; 0,9 mg/ml, 1 but. 5 ml
...7407686 Tel: + 43 (0)2262 684680 GR PL Kite Hellas Ltd Croma-Pharma Polska SP.z o.o. ???: + 30 21 02014 Tel.: + 48 22 853 02 34 ES PT Croma-Pharma...W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Leki oftalmologiczne, Niesteroidowe leki przeciwzapalne, kod ATC: S01BC11 Mechanizm dzia?ania Bromfenak jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), wykazuj?cym dzia?anie przeciwzapalne, prawdopodobnie z powodu zdolno?ci do hamowania syntezy prostaglandyn przez...