Desogestrel | ATC: G 03 AC 09
tabl. powl.; 75 µg, 28 szt.
...wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane. Tabletka jest bia?a, okr?g?a, obustronnie wypuk?a o ?rednicy 5 mm oznaczona kodem 2 poni?ej KV z jednej strony i napisem Organon i gwiazdk? z drugiej. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Antykoncepcja 4.2. Dawkowanie i sposób podawania 4.2.1. Sposób przyjmowania produktu leczniczego Cerazette Tabletki produktu Cerazette...
system terapeutyczny dopochwowy; (120 µg+ 15 µg)/24 h, 3 sasz.
...nara?enia innych osób. Nie nale?y wyrzuca? systemu terapeutycznego dopochwowego Circlet do toalety. Nieu?ywane (przeterminowane) systemy nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU N.V. Organon Kloosterstraat 6 5349 AB Oss Holandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17444 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 amp. 1 ml
...usuwania i przygotowania leku do stosowania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU N. V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0405 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 21.05.1993/ 12...
inj. [roztw.]; 100 µg, 1 amp.-strzyk. inj. [roztw.]; 150 µg, 1 amp.-strzyk.
...WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy biologicznej substancji czynnej N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie serii w Europejskim Obszarze Gospodarczym N.V. Organon, Kloosterstraat 6 5349 AB Oss P.O. Box 20 5340 BH Oss, Holandia Organon (Ireland) Ltd. Drynam Road, Swords, Co. Dublin Irlandia Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawiera?...
inj. [roztw.]; 100 mg/10 ml, 10 fiol. 10 ml
...w ci?gu 24 godzin. Niewykorzystane roztwory nale?y zniszczy?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Esmeron 100 mg/10 ml ? pozwolenie nr 7845 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Etonogestrel | ATC: G 03 AC 08
implant; 68 mg, 1 implant
...Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Patrz punkt 4.2. Aplikator jest przeznaczony do jednorazowego u?ycia. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU N.V Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11644 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORAZ DATA JEGO PRZED?U?ENIA 30.04.2004/ 15...
Mianserin | ATC: N 06 AX 03
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale_y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU N. V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia. 5 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1577 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 27.01.1987...
Mianserin | ATC: N 06 AX 03
tabl. powl.; 30 mg, 30 szt.
...leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU N. V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia. 5 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1578 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 18.08.1989...
Mianserin | ATC: N 06 AX 03
tabl. powl.; 60 mg, 30 szt.
...leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU N. V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia. 5 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1579 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 15.01.1993...
Tibolone | ATC: G 03 CX 01
tabl.; 2,5 mg, 28 szt.
...w blistrze PVC/Al, W tekturowym pude?ku. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/l580 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 19.12.1990/ 20...
tabl.; 0,15 mg+ 0,03 mg, 21 szt. tabl.; 0,15 mg+ 0,03 mg, 63 szt.
...mg). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki. Tabletki s? okr?g?e, obustronnie wypuk?e o ?rednicy 6 mm oznaczone kodem 5 poni?ej TR z jednej strony i napisem Organon* z drugiej. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE. 4.1 Wskazania do stosowania Doustna antykoncepcja hormonalna 4.2 Dawkowanie i sposób podawania 4.2.1 Sposób przyjmowania produktu Marvelon Tabletki produktu Marvelon przyjmuje...
tabl.; 0,15 mg+ 0,02 mg, 21 szt. tabl.; 0,15 mg+ 0,02 mg, 63 szt.
...mg). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki. Tabletki s? okr?g?e, obustronnie wypuk?e o ?rednicy 6 mm oznaczone kodem 4 poni?ej TR z jednej strony i napisem Organon* z drugiej. 4 SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Doustna antykoncepcja hormonalna. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania 4.2.1 Sposób przyjmowania produktu Mercilon Tabletki produktu Mercilon przyjmuje...
Vecuronium | ATC: M 03 AC 03
inj. do?. [subst. do przyg. roztw.]; 10 mg, 4 fiol.
...masa erytrocytarna) 12 ? 5% Dekstran-40 w 0,9% roztworze chlorku sodu Nie prowadzono bada? zgodno?ci z innymi p?ynami infuzyjnymi. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Norcuron 10 mg - R/0887 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA...
Vecuronium | ATC: M 03 AC 03
inj. do?. [prosz.+ rozp.]; 4 mg, 10 amp.+ rozp.
...masa erytrocytarna) ? 5% Dekstran-40 w 0,9% roztworze chlorku sodu Nie prowadzono bada? zgodno?ci z innymi p?ynami infuzyjnymi. 12 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Norcuron 4 mg - R/0886 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA...
terapeutyczny system dopochwowy; (120 µg+ 15 µg)/24 h, 1 szt. terapeutyczny system dopochwowy; (120 µg+ 15 µg)/24 h, 3 szt.
...i wyrzuci? z innymi odpadkami domowymi w taki sposób, aby unikn?? nara?enia innych osób. Nie nale?y wyrzuca? pier?cienia NuvaRing do toalety. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU N.V. Organon Kloosterstraat 6 5349 AB Oss Holandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14121 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 02.10.2007 r. 10...
BCG vaccine | ATC: L 03 AX 03
prosz. do przyg. zaw. do podaw. do p?cherza mocz.; 500 mln CFU, 1 amp.
...wynosz?cej 50 ml. Uzyskan? zawiesin? nalezy ostroznie wymiesza?. Zawiesina jest juz gotowa do uzycia 108 i zawiera 2-8 x CFU. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/67l1 9. DATA WYDANIA PIERW?ZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA 03.06.1996/ 10...
Ganirelix | ATC: H 01 CC 01
inj. [roztw.]; 0,25 mg/0,5 ml, 1 amp.-strzyk.
...ampu?ko-strzykawek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny N.V. Organon, Kloosterstraat 6, Postbus 20, 5340 BH Oss, Holandia Wytwórca Organon (Irlandia) Ltd., P.O. Box 2857, Drynam Road, Swords, Co. Dublin, Irlandia N.V. Organon, Kloosterstraat 6, Postbus 20, 5340 BH Oss, Holandia W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego...
Lynestrenol | ATC: G 03 DC 03
tabl.; 5 mg, 30 szt.
...SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 5 mg linestrenolu (Lynestrenolum). Produkt zawiera laktoz?. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki. Bia?e, okr?g?e tabletki z naci?ciem, napisem Organon z jednej strony, kodem TT powy?ej i ?4? poni?ej dziel?cej linii z drugiej strony tabletki. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania ? Cz?ste miesi?czkowanie. ? Obfite krwawienie miesi?czkowe...
globulki dopochwowe; 0,5 mg, 15 szt.
...przygotowania leku do stosowania Nie dotyczy. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0407 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 19.04.1993; 26...
krem dopochwowy; 1 mg/g, 1 tuba 15 g
...i przygotowania leku do stosowania Nie dotyczy. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 11 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Organon Irlandia Ltd., Drynam Road Swords, P.O. Box 2857 Co. Dublin, Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0408 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA...
tabl.; 2 mg, 30 szt.
...6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci Nie dotyczy. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0406 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 21.05.1996; 26...
Estriol | ATC: G 03 CA 04
globulki dopochwowe; 0,5 mg, 15 szt.
Estriol | ATC: G 03 CA 04
globulki dopochwowe; 0,5 mg, 15 szt.
Estriol | ATC: G 03 CA 04
krem dopochwowy; 1 mg/g, 1 tuba 15 g
Gonadotropin chorionic | ATC: G 03 GA 01
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 5000 j.m., 1 amp.+ rozp. 1 ml
...zamkn?? aby zagwarantowa? sterylno?? je] zawarto?ci, Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU N.V. Organon. Kloosterslraat 6, 5349 AB Oss, Holandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/l 5 83 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDLUZENIA POZWOLENIA 23/02...
inj. dom./podsk. [liof. do przyg. roztw.]; 300 j.m./0,36 ml, 1 zest.+ 6 igie?
...N.V. Organon Kloosterstraat 6 NL-5349 AB Oss Holandia Organon (Ireland) LTD. P.O. Box 2857 Swords, Co. Dublin Irlandia SP Usine Saint Charles 60590 Eragny sur Epte Francja Puregon roztwór do wstrzykiwa? we wk?adach 150 j.m./0,18 ml, 300 j.m./0,36 ml, 600 j.m./0,72 ml, 900 j.m. /1,08 ml: N.V. Organon Kloosterstraat...
Mirtazapine | ATC: N 06 AX 11
tabl. powl.; 30 mg, 30 szt.
...musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8130 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 05.02.1999...
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 100 j., 1 fiol. 25 ml
...ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórców biologicznej substancji czynnej Pharming Technologies B.V. Darwinweg 24 2333 CR Leiden Holandia Broekman Institute B.V. Schoolstraat 21 5711 CP Someren Holandia N.V. Organon Veersemeer 4 5347 JN Oss Holandia Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Pharming Technologies B.V. Darwinweg 24 2333 CR Leiden Holandia B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Asenapine | ATC: N 05 AH 05
tabl. podj?zykowe; 10 mg, 60 szt.
kaps.; 40 mg, 60 szt.
...Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 5 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/ 2344 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 20.07.1984/26...