tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 300 mg, 100 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 100 szt.
...tekturowym pude?ku. Wielko?? opakowania 100 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 18(19) FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMERY POZWOLENIA? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 12748 - 300 mg Absenor Pozwolenie nr: 12747 - 500 mg Absenor 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
Alfuzosin | ATC: G 04 CA 01
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
...?rodek poch?aniaj?cy wilgo?. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? si? znajdowa? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 7 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
Alprazolam | ATC: N 05 BA 12
tabl.; 0,25 mg, 30 szt. tabl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl.; 1 mg, 30 szt.
...i 100 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 0,25 mg: Pozwolenie nr: 18074 0,5 mg: Pozwolenie nr: 18075 1 mg: Pozwolenie nr...
tabl. powl.; 5 mg, 100 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...tabletek finasterydu ze wzgl?du na mo?liwo?? wch?oni?cia finasterydu oraz pó?niejsze potencjalne ryzyko dla p?odu p?ci m?skiej (patrz punkt 4.6). 8(9) 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14065 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 20 mg, 28 szt.
...w jamie ustnej. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 17154 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 28 szt.
...w jamie ustnej. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 17153 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 28 szt.
...w jamie ustnej. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 17152 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 28 szt.
...jamie ustnej. 17 Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 17151 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
aerozol do nosa; 50 µg, 200 dawek
...naci?ni?cie dozownika 1 lub 2 razy. Po u?yciu nale?y wytrze? dozownik do czysta. Dozownik i wieczko ochronne mog? by? p?ukane ciep?? wod?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12396 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 19.09.2006...
prosz. do inhal.; 100 µg/dawk?, 1 poj. 200 dawek (zestaw startowy)
...? 3 inhalatory po 200 dawek 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 11779 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10.08.2005...
prosz. do inhal.; 200 µg/dawk?, 1 poj. 200 dawek (zestaw startowy)
...? 3 inhalatory po 200 dawek 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11(12) Pozwolenie nr 11780 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10...
prosz. do inhal.; 400 µg/dawk?, 1 poj. 200 dawek (zestaw startowy)
...? 2 inhalatory po 100 dawek 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 11781 11(12) 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10...
prosz. do inhal.; 160+ 4,5 µg/dawk?, 1 inh. 120 dawek prosz. do inhal.; 160+ 4,5 µg/dawk?, 1 inh. 60 dawek
...po 120 dawek Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 21849 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
prosz. do inhal.; 320+ 9 µg/dawk?, 1 inh. 60 dawek
...dawek Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 11/12 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 21850 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
prosz. do inhal.; 200 µg/dawk?, 1 inh. prosz. 200 dawek (+ poj. ochronny)
prosz. do inhal.; 100 µg/dawk?, 1 inh. prosz. 200 dawek (+ poj. ochronny)
...Al/PE) oraz pojemnik plastikowy ochronny na inhalator, umieszczony w tekturowym pude?ku. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych zalece?. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 11069 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 29...
tabl. powl.; 12,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 25 mg, 30 szt. tabl. powl.; 6,25 mg, 30 szt.
...nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia 13(14) 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Carvedilol Orion 6,25 mg - Pozwolenie nr: Carvedilol Orion 12,5 mg - Pozwolenie nr: Carvedilol Orion 25 mg - Pozwolenie nr: 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 2 mg, 28 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 4 mg, 28 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 8 mg, 28 szt.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 2 mg - Pozwolenie nr: 4 mg - Pozwolenie nr: 8 mg - Pozwolenie nr: 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 12663 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 31...
tabl. powl.; 40 mg, 28 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 12661 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 31...
?el; 0,5 mg/0,5 g, 28 sasz. 0,5 g ?el; 1 mg/g, 28 sasz. 1 g
...w tekturowym pude?ku. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Divigel 0,1%, 0,5 mg/0,5 g ? pozwolenie nr: 4476 Divigel 0,1%, 1,0...
tabl.; 2 mg+ 10 mg, 21 szt.
...z PVC/PVDC/Al tekturowym w pudelku. 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymogów. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie l 02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/66l4 w m ?i 'miumny-.w ?~'. 9. DATA WYDANIA ?IERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...w blistrach po 14). Nie wszystkie opakowania musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 9 / 10 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 16657 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...w blistrach po 14). Nie wszystkie opakowania musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 9 / 10 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 16656 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Finamlox, 5 mg - Pozwolenie nr: 16941 Finamlox, 10 mg - Pozwolenie nr: 16942 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
tabl.; 100 mg, 30 szt. tabl.; 25 mg, 100 szt. tabl.; 25 mg, 30 szt. tabl.; 50 mg, 100 szt. tabl.; 50 mg, 30 szt.
...i 100 tabletek Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 25 mg ? 19982; 50 mg ? 19983; 100 mg ? 19971 8 9. DATA WYDANIA...
prosz. do inhal.; 12 µg/dawk?, 1 poj. 120 dawek + opak. ochronne
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11778 9 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 26.08...
Sumatriptan | ATC: N 02 CC 01
tabl. powl.; 100 mg, 2 szt. tabl. powl.; 100 mg, 6 szt. tabl. powl.; 50 mg, 2 szt. tabl. powl.; 50 mg, 6 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8/9 Frimig, 50 mg ? pozwolenie nr: 15088 Frimig, 100 mg ? pozwolenie nr: 15089...
Carvedilol | ATC: C 07 AG 02
tabl. powl.; 12,5 mg, 100 szt. tabl. powl.; 12,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 25 mg, 100 szt. tabl. powl.; 25 mg, 30 szt. tabl. powl.; 6,25 mg, 100 szt. tabl. powl.; 6,25 mg, 30 szt.
...rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 6,25 mg: 12872 12,5 mg: 12873 25 mg: 12874 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
tabl.; 1 mg+ 2,5 mg, 28 szt. tabl.; 1 mg+ 5 mg, 28 szt. tabl.; 2 mg+ 5 mg, 28 szt.
...szt. Blister z folii PVC/PVDC/Al, w tekturowym pude?ku. 12 (13) 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Indivina, 1 mg+2,5 mg: 10709 Indivina, 1 mg+5 mg: 10710 Indivina, 2 mg+5 mg...