O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Amisulpride | ATC: N 05 AL 05
tabl. powl.; 400 mg, 30 szt. tabl. powl.; 400 mg, 60 szt.
...leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRO.MED.CS. Praha a.s., Tel?ská 1, 140 00 Praga 4, Republika Czeska 8. NUMERY POZWOLE?...u chorych otrzymuj?cych placebo. Podczas typowego 10-tygodniowego badania z grup? kontroln?, stwierdzono zgony u oko?o 4,5% chorych otrzymuj?cych lek, w porównaniu do oko?o 2,6% w grupie placebo. Chocia? przyczyny...
Amisulpride | ATC: N 05 AL 05
tabl.; 200 mg, 30 szt. tabl.; 200 mg, 60 szt. tabl.; 50 mg, 60 szt.
...leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRO.MED.CS. Praha a.s., Tel?ská 1, 140 00 Praga 4, Republika Czeska 8. NUMERY POZWOLE?...u chorych otrzymuj?cych placebo. Podczas typowego 10-tygodniowego badania z grup? kontroln?, stwierdzono zgony u oko?o 4,5% chorych otrzymuj?cych lek, w porównaniu do oko?o 2,6% w grupie placebo. Chocia? przyczyny...
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 15 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 60 szt.
...nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRO.MED.CS Praha a.s. Tel?ská 377/1, Michle 140 00 Praha 4 Republika Czeska 8...W d?ugookresowym, 26tygodniowym, kontrolowanym placebo badaniu w leczeniu podtrzymuj?cym, przypadki EPS stwierdzano u 18,2 % pacjentów leczonych arypiprazolem i u 15,7 % pacjentów otrzymuj?cych placebo. Akatyzja: W kontrolowanych placebo badaniach przypadki akatyzji...
tabl.; 20 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRO.MED.CS Praha a.s. Tel?ská 1 140 00 Praha 4 Republika Czeska 8. NUMERY POZWOLE?...grupie otrzymuj?cej placebo. W trzecim badaniu, wspó?czynnik ?miertelno?ci wyniós? 11/648 (1,7 %) w grupie otrzymuj?cej chlorowodorek donepezylu w dawce 5 mg i 0/326 (0 %) w grupie otrzymuj?cej placebo. ?redni wska?nik...
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
kaps. twarde; 20 mg, 30 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRO.MED. CS. Praha a.s., Tel?ská 1, 140 00 Praha 4, Republika Czeska 8. NUMER(-Y...w trakcie leczenia. 4 Meta-analiza kontrolowanych placebo bada? klinicznych dotycz?cych leków przeciwdepresyjnych stosowanych u doros?ych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykaza?a zwi?kszone (w porównaniu z placebo) ryzyko zachowa? samobójczych u pacjentów w...
Indapamide | ATC: C 03 BA 11
kaps. twarde; 2,5 mg, 30 szt.
...usuwania produktu leczniczego Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRO.MED.CS Praha a.s., Tel?ská 1, 140 00 Praha 4, Republika Czeska 8 8. NUMER...dotycz?ce skóry, u pacjentów sk?onnych do alergii oraz reakcji astmatycznych: Cz?sto ? grudkowo-plamiste wysypki. Niezbyt cz?sto ? plamica. Bardzo rzadko ? obrz?k naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, martwica toksyczno-rozp?ywna naskórka, zespó?...
Omeprazole | ATC: A 02 BC 01
kaps. dojelitowe, twarde; 20 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 50 mg, 100 szt. tabl. powl.; 50 mg, 40 szt.
...leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRO.MED.CS Praha a.s., Tel?ská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Republika Czeska 8...rumie?, ?wi?d Zaburzenia mi??niowo-szkieletowe i tkanki ??cznej Niezbyt cz?sto: Ból w klatce piersiowej lub ból pleców Zaburzenia nerek i dróg moczowych Nie znana: Zwi?kszenie st??enia azotu mocznikowego (BUN) i kreatyniny Zaburzenia...
kaps.; 250 mg, 100 szt. kaps.; 250 mg, 50 szt. kaps.; 250 mg, 90 szt.
...nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRO.MED.CS Praha a.s. Tel?ská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Republika Czeska 8...Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, PL 02-222 Warszawa, Tel. +48 22 49 21 301, Faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl 4.9 Przedawkowanie W przypadku...
Riluzole | ATC: N 07 XX 02
tabl. powl.; 50 mg, 56 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania. Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRO.MED.CS Praha a.s., Tel?ská 1, 140 00 Praha 4, Republika Czeska 8. NUMER(-Y...lub placebo i obserwowano ich przez 12 do 21 miesi?cy. Czas prze?ycia, zdefiniowany w punkcie 4.1, ulega? znacznemu wyd?u?eniu u pacjentów, którym podawano ryluzol w porównaniu z pacjentami, którym podawano placebo...
Tiapride | ATC: N 05 AL 03
tabl.; 100 mg, 20 szt. tabl.; 100 mg, 50 szt.
...leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRO.MED.CS Praha a.s., Tel?ská 1, 140 00 Praha 4, Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA...podesz?ym wieku z demencj?. Zaburzenia zachowania podczas odstawiania alkoholu: - ostry zespó? majaczeniowy - zespó? odstawienny Ci??ka posta? pl?sawicy Huntingtona. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Nale?y rozwa?y? zastosowanie najmniejszej skutecznej dawki. Leczenie...