O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...pude?ku zawieraj?cym: 28 lub 56 tabletek powlekanych 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ACCUPRO 5: Pozwolenie nr: R/7069 ACCUPRO 10: Pozwolenie nr: R/7070 ACCUPRO...
inj. do?. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inj. do?. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inj. do?. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inj. do?. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...ilo?ci? wody przez co najmniej 15 minut. Przep?uka? roztworem dwuw?glanu sodu. Nast?pnie nale?y poradzi? si? lekarza. _ Po zdj?ciu r?kawiczek nale?y zawsze my? r?ce. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich, Kent CT13 9NJ Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4710 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
inj. [liof.+ rozp. do przyg. roztw.]; 10 mg, 1 fiol.+ rozp. 5 ml
...oczy du?? ilo?ci? wody, przez co najmniej 15 minut. Przep?uka? roztworem dwuw?glanu sodu. Nast?pnie nale?y poradzi? si? lekarza. _ Po zdj?ciu r?kawiczek nale?y zawsze my? r?ce. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA 11 Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2356 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA...
inj. [liof. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.
...oczy du?? ilo?ci? wody, przez co najmniej 15 minut. Przep?uka? roztworem dwuw?glanu sodu. Nast?pnie nale?y poradzi? si? lekarza. _ Po zdj?ciu r?kawiczek nale?y zawsze my? r?ce. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA 11 Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2357 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 10/10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5/10 mg, 28 szt.
...Amlodipine/Atorvastatin Pfizer w najmniejszej dawce i pod warunkiem ?cis?ego monitorowania leczenia. - Leczenie produktem Amlodipine/Atorvastatin Pfizer musi by? przerwane, je?li wyst?pi istotne zwi?kszenie aktywno?ci CK (> 10 razy GGN) lub gdy wyst?pi, b?d? podejrzewa si? rabdomioliz?. Amlodypina nie wp?ywa na wyniki bada? laboratoryjnych. Jednoczesne podawanie innych produktów leczniczych Podobnie jak w przypadku innych leków z grupy statyn, jednoczesne stosowanie produktu Amlodipine/Atorvastatin Pfizer z...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...z folii Aluminium/PVC zawieraj?ce 28 tabletek powlekanych (2 blistry po 14 szt.). 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aricept, 5 mg: pozwolenie nr: 7528 Aricept, 10 mg: pozwolenie nr: 7529 9...
tabl.; 75 mg+ 0,2 mg, 10 szt. tabl.; 75 mg+ 0,2 mg, 20 szt.
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie 14 z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4221 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 50 mg+ 0,2 mg, 20 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7964 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Bosutinib | ATC: L 01 XE 14
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...Malta Pfizer s.r.o. V.J. Salomone Pharma Ltd. Tel.: +420-283-004-111 Tel. +356 21220174 Danmark Nederland Pfizer ApS Pfizer BV Tlf: +45 44 20 11 00 Tel: +31 (0)10 406 43 01 Deutschland Norge Pfizer Pharma GmbH Pfizer AS Tel: +49 (0)30 550055 51000 Tlf: +47 67 52 61 00 Eesti Österreich Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Pfizer...
inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 15 ml (propyl.) inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 2 ml inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 2 ml (propyl.) inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...Wszystkie materia?y i sprz?t u?ywane do przygotowania i podania leku nale?y zniszczy? zgodnie ze standardowymi procedurami post?powania dotycz?cymi usuwania odpadów po ?rodkach cytotoksycznych. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Enterprises SARL 51, Av JF Kennedy- Rond Point du Kirchberg L-1855 Luksemburg 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 7521- 7522 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml (propyl.)
...Wszystkie materia?y i sprz?t u?ywane do przygotowania i podania leku nale?y zniszczy? zgodnie ze standardowymi procedurami post?powania dotycz?cymi usuwania odpadów po ?rodkach cytotoksycznych. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Enterprises SARL 51, Av JF Kennedy- Rond Point du Kirchberg L-1855 Luksemburg 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 7521-7522 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Carboplatin | ATC: L 01 XA 02
inj. [roztw.]; 150 mg/15 ml, 1 fiol. 15 ml inj. [roztw.]; 450 mg/45 ml, 1 fiol. 45 ml inj. [roztw.]; 50 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carboplatin Pfizer, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu zawiera 10 mg karboplatyny (Carboplatinum). Fiolka 5 ml zawiera 50 mg karboplatyny. Fiolka 15 ml zawiera 150 mg karboplatyny. Fiolka 45 ml zawiera 450 mg karboplatyny. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwa?. Przezroczysty...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
...folii Al/PVC/PVDC zawieraj?ce 30 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ, Wielka Brytania 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CARDURA, 1 mg: Pozwolenie nr R/3568 CARDURA, 2 mg: Pozwolenie nr R...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 4 mg, 30 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 8 mg, 30 szt.
...w tekturowym pude?ku. 30 lub 100 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road Sandwich, Kent CT13 9 NJ, Wielka Brytania 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CARDURA XL, 4 mg: Pozwolenie nr 4314 CARDURA XL, 8 mg: Pozwolenie...
Cefoperazone | ATC: J 01 DD 12
inj. do?./dom./inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
...chlorku sodu 5% roztwór glukozy z 0,2% roztxvorem Chlorki! sodu IOC/o roztwór glukozy mleczanowy p?yn Ringera 0,9% roztwór chlorku sodu 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandvuich. Kent CTl3 9NJ Wielka Brytania 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 959/2 R/0650 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Celecoxib | ATC: M 01 AH 01
kaps.; 100 mg, 10 szt. kaps.; 100 mg, 30 szt. kaps.; 200 mg, 10 szt. kaps.; 200 mg, 30 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga? 17 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich, Kent CT13 9NJ Wielka Brytania 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENI E DO OBROTU Celebrex, 100 mg, kapsu?ki 4703 Celebrex, 200 mg, kapsu?ki 4704 9. DATA...
Maraviroc | ATC: J 05 AX 09
tabl. powl.; 150 mg, 30 szt. tabl. powl.; 300 mg, 30 szt.
...eu/. 43 ANEKS II A. WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 44 A. WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Betriebsst?tte Freiburg Mooswaldallee 1 79090 Freiburg Niemcy B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ? WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZACE DYSTRYBUCJI I STOSOWANIA NA?O?ONE NA PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Produkt leczniczy...
Varenicline tartrate | ATC: N 07 BA 03
tabl. powl.; 0,5 mg+ 1 mg, 25 szt. (11+14) tabl. powl.; 0,5 mg+ 1 mg, 53 szt. (11+42) tabl. powl.; 1 mg, 112 szt. tabl. powl.; 1 mg, 28 szt. tabl. powl.; 1 mg, 56 szt.
...Malta Pfizer ApS V.J. Salomone Pharma Ltd. Tlf: + 45 44 20 11 00 Tel : +356 21220174 Deutschland Nederland Pfizer Pharma GmbH Pfizer bv Tel: +49 (0)30 550055-51000 Tel: +31 (0)10 406 43 01 Eesti Norge Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Pfizer Norge AS Tel: +372 666 7500 Tlf: +47 67 52 61 00 ?????? Österreich PFIZER ????? ?.?., Pfizer...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...i zawarto?? opakowania Produkt leczniczy Clopidogrel Pfizer, 75 mg, tabletki powlekane jest dost?pny w blistrach PVC/Aclar/Aluminium zawieraj?cych 14, 28, 30, 50, 84, 90 lub 100 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich...
Cytarabine | ATC: L 01 BC 01
inj. do?./podsk. [liof. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3146 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Cytarabine | ATC: L 01 BC 01
inj. [liof. do przyg. roztw.]; 100 mg, 1 amp.+ rozp.
...zaleca si? zastosowanie 0,9% chlorku sodowego bez konserwantów. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1547 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Cytarabine | ATC: L 01 BC 01
inj. do?./podsk. [liof. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol.+ rozp.
...bezbarwnego szk?a z rozpuszczalnikiem, w tekturowym pude?ku. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania Wytwórca: Actavis Italy S.p.A. Viale Pasteur 10 20014 Nerviano (Mediolan) W?ochy W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Pfizer Polska Sp. z o.o., ul. Post?pu 17B, 02-676 Warszawa, tel...
Misoprostol | ATC: A 02 BB 01
tabl.; 200 µg, 30 szt.
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7 Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/ 2716 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Clindamycin | ATC: G 01 AA 10
krem dopochwowy; 20 mg/g, 1 tuba 40 g+ 7 aplik.
...kremu (100 mg klindamycyny). 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania. Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/7131 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Clindamycin | ATC: J 01 FF 01
inj. dom./inf. do?. [roztw.]; 150 mg/ml, 1 amp. 2 ml inj. dom./inf. do?. [roztw.]; 150 mg/ml, 1 amp. 4 ml inj. dom./inf. do?. [roztw.]; 150 mg/ml, 1 amp. 6 ml
...nast?puj?cych roztworach do infuzji do?ylnych: ? 5% roztwór glukozy, ? 0,9% roztwór sodu chlorku, ? roztwór Ringera z mleczanami do infuzji (Hartmanna). 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0713 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Clindamycin | ATC: J 01 FF 01
kaps.; 300 mg, 16 szt.
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?, oprócz podanych w punkcie 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3064 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Clindamycin | ATC: J 01 FF 01
kaps.; 150 mg, 16 szt.
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?, oprócz podanych w punkcie 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0712 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Clindamycin | ATC: J 01 FF 01
kaps.; 75 mg, 16 szt.
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?, oprócz podanych w punkcie 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0711 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Clindamycin | ATC: D 10 AF 01
?el; 10 mg/g, 1 tuba 30 g
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7491 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Clindamycin | ATC: D 10 AF 01
p?yn na skór?; 10 mg/ml, 1 but. 30 ml
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1464 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...