O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...OBROTU D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 24 A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie serii Pharmathen S.A. 6, Dervenakion Pallini 15351 Attiki, Grecja lub Pharmathen International S.A Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grecja Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawiera? nazw? i adres wytwórcy odpowiedzialnego za...
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...OBROTU D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 20 A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie serii Pharmathen S.A. 6, Dervenakion 15351 Pallini Attiki Grecja Pharmathen International S.A Industrial Park Sapes Rodopi Prefecture, Block No 5 Rodopi 69300 Grecja Apotex Nederland B.V. Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Holandia Wydrukowana ulotka informacyjna...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...zwróci? si? do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Pharmathen S.A. Portfarma ehf. Tél/Tel: +30 210 66 65 067 Tel: +354 534 4030 ???????? Magyarorszįg Pharmathen S.A. Pharmathen S.A. Te?.: +30 210 66 65 067 Tel.: +30 210 66 65 067 ?eskį republika Malta Pharmathen S.A. Pharmathen S.A. Puh/Tel: +30 210 66 65 067 Tel...
Memantine hydrochloride | ATC: N 06 DX 01
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 56 szt. tabl. powl.; 20 mg, 28 szt. tabl. powl.; 20 mg, 56 szt.
...0)89 558909 0 Tlf: +47 815 22 099 Eesti Österreich UAB ?Actavis Baltics? Eesti Filiaal Actavis GmbH Tel: +372 6100 565 Tel: + 43 (0)662 435 235 00 84 ?????? Polska Pharmathen SA Actavis Export Int. Ltd., Malta. ?el: +30 210 66 04 300. Kontakt w Polsce: Tel: (+48 22) 512 29 00. Espańa Portugal Actavis Spain, S.A. Actavis A/S Sucursal...
Irbesartan | ATC: C 09 CA 04
tabl. powl.; 150 mg, 28 szt. tabl. powl.; 300 mg, 28 szt. tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...Pharmathen S.A. Pharmathen S.A. Te?.: +30 210 66 65 067 Tel.: +30 210 66 65 067 ?eskį republika Malta Pharmathen S.A. Pharmathen S.A. Tel: +30 210 66 65 067 Tel: +30 210 66 65 067 Danmark Nederland Pharmathen S.A. Glenmark Generics B.V. Tlf: +30 210 66 65 067 Tel: 0031 20 5226030 Deutschland Norge Pharmathen S.A. Pharmathen...
Enoxaparin sodium | ATC: B 01 AB 05
inj. [roztw.]; 20 mg/0,2 ml, 10 amp.-strzyk.
Tolterodine tartrate | ATC: G 04 BD 07
kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 2 mg, 28 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 4 mg, 28 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pharmathen S.A, 6, Dervenakion St., 15351 Pallini , Attiki, Grecja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10...
tabl. powl.; 200 mg, 20 szt.
...w trakcie leczenia produktem leczniczym Voriconazole Pharmathen. Leczenie d?ugotrwa?e D?ugotrwa?a ekspozycja (leczenie lub stosowanie profilaktyczne) przekraczaj?ca 180 dni (6 miesi?cy) wymaga przeprowadzenia dok?adnej oceny stosunku korzy?ci do ryzyka, dlatego lekarze powinni rozwa?y? konieczno?? ograniczenia ekspozycji na Voriconazole Genoptim (patrz punkty 4.2 i 5.1). Przedstawione poni?ej ci??kie dzia?ania niepo??dane zaobserwowano w trakcie d?ugotrwa?ego leczenia produktem Voriconazole Pharmathen: Rak kolczystokomórkowy skór y (SCC, ang...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 4 mg/5 ml, 4 fiol. 5 ml inj. [konc. do przyg. roztw.]; 4 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml
...AS Telefon: +89 558909 0 Tlf: +47 815 22 099 Eesti Österreich UAB ?Actavis Baltics? Eesti Filiaal Actavis GmbH Tel: +372 6100 565 Tel: + 43 (0)662 435 235 00 ?????? Polska PHARMATHEN SA Actavis Export International Ltd., Malta ?el: + 30 210 60 30 400 Kontakt w Polsce: tel.: (+ 48 22) 512 29 00 Espańa Portugal Actavis Spain, S.A. Actavis A/S Sucursal...