inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 100 j., 1 fiol. 25 ml
...stosowa? roztworu, który zawiera cz?stki lub zmieni? barw?. Produkt leczniczy nale?y niezw?ocznie u?y? (patrz punkt 6.3). Bez szczególnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pharming Group N.V., Darwinweg 24, NL-2333 CR LEIDEN, 8 Holandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...