inj. [rozp.] ; , 100 poj. 10 ml inj. [rozp.] ; , 100 poj. 5 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aqua pro injectione Polpharma, rozpuszczalnik do sporz?dzania leków parenteralnych 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da ampu?ka zawiera 5 ml lub 10 ml wody do wstrzykiwa? (Aqua ad iniectabile). 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Rozpuszczalnik do sporz?dzania leków parenteralnych Bezbarwny, przezroczysty p?yn 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Woda do wstrzykiwa? stosowana jest do rozpuszczania i rozcie?czania...
Rasagiline | ATC: N 04 BD 02
tabl.; 1 mg, 28 szt.
...si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 23385 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
prosz. do inhal.; 500/50 µg/dawk?, 1 poj. 60 dawek
...wdychany do p?uc. Aparat do inhalacji zaopatrzony jest w ustnik i licznik dawek. Szczegó?owa instrukcja dotycz?ca stosowania - patrz Ulotka dla pacjenta. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20803 - Asaris (100 ?g + 50 ?g)/dawk? inhalacyjn? 20804 - Asaris (250 ?g + 50 ?g)/dawk? inhalacyjn?...
tabl.; 400 mg+ 8 mg, 10 szt.
...leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1348 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. do rozgr. i ?ucia; 4 mg, 28 szt. tabl. do rozgr. i ?ucia; 5 mg, 28 szt.
Tianeptine sodium | ATC: N 06 AX 14
tabl. powl.; 12,5 mg, 30 szt.
...tekturowym pude?ku. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 100 szt. tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 100 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 100 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Atorvasterol, 10 mg: Pozwolenie nr 14155 Atorvasterol, 20 mg: Pozwolenie nr 14156 Atorvasterol, 40 mg: Pozwolenie...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
...tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 20931 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Ipratropium bromide | ATC: R 03 BB 01
aerozol inhal. [roztw.]; 20 µg/dawk?, 10 ml (200 dawek)
...odpowiada oko?o 200 dawkom. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Patrz punkt 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA 9 ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Carvedilol | ATC: C 07 AG 02
tabl. powl.; 12,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 25 mg, 30 szt. tabl. powl.; 6,25 mg, 30 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19 83-200 Starogard Gda?ski Polska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 6,25 mg: Pozwolenie Nr 14124 12,5 mg: Pozwolenie Nr 14123 25 mg: Pozwolenie...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 28 szt.
Baclofen | ATC: M 03 BX 01
tabl.; 10 mg, 50 szt. tabl.; 25 mg, 50 szt.
SPRAWDZONO POD WZGL?DEM MERYTORYCZNYM CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO lODU -01- 2 2· ~. l. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO Baclofen Polpharma 10 mg tabletki Baclofen Polpharrna 25 mg tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY l tabletka zawiera 10 mg lub 25 mg baklofenu (Baclofenum). Substancja pomocnicza: laktoza, odpowiednio 60 mg lub 50 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki. Baclofen Polpharrna...
Budesonide | ATC: R 03 BA 02
zaw. do nebulizacji; 0,125 mg/ml, 20 amp. 2 ml zaw. do nebulizacji; 0,25 mg/ml, 20 amp. 2 ml zaw. do nebulizacji; 0,5 mg/ml, 20 amp. 2 ml
...z roztworem chlorku sodu do wstrzykiwa? 9 mg/ml (0,9%). Okres wa?no?ci po rozcie?czeniu produktu leczniczego, patrz punkt 6.3. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Benodil 0,125 mg/ml: Pozwolenie nr 23293 Benodil 0,25 mg/ml: Pozwolenie nr 23294...
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bicalutamide Polpharma 50 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 50 mg bikalutamidu (Bicalutamidum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu Ka?da tabletka zawiera 60,44 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Bia?a, okr?g?a, obustronnie wypuk?a tabletka powlekana, z wyt?oczeniem BCM 50 po jednej stronie...
Bimatoprost | ATC: S 01 EE 03
krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 1 but. 3 ml krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 3 but. 3 ml
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8 Pozwolenie nr 21628 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Amikacin | ATC: J 01 GB 06
inj. dom./inf. do?. [roztw.]; 125 mg/ml, 1 amp. 2 ml inj. dom./inf. do?. [roztw.]; 250 mg/ml, 1 amp. 2 ml inj. dom./inf. do?. [roztw.]; 250 mg/ml, 1 amp. 4 ml
...pacjenta. Przygotowane roztwory do infuzji, niezawieraj?ce ?rodka konserwuj?cego, mo?na przechowa? w temperaturze od 2°C do 8°C nie d?u?ej ni? 24 godziny. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 125 mg/ml Pozwolenie nr R/0614 250 mg/ml Pozwolenie nr R/0613 9. DATA...
Cladribine | ATC: L 01 BB 04
inf. do?. [roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
Cefazolin | ATC: J 01 DB 04
inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
...Dawka Zalecane rozpuszczalniki Obj?to?? Obj?to?? St??enie rozpuszczalnika roztworu roztworu 1 g woda do wstrzykiwa? 2,5 ml 3 ml 330 mymi 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 4719 9. DATA WYDANL? PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU IDATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Cefuroxime | ATC: J 01 DC 02
inj. dom./do?. [prosz. do przyg. zaw.]; 250 mg, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. zaw.]; 500 mg, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. zaw.]; 750 mg, 1 fiol.
...0,9% roztworze chlorku sodu do wstrzykiwa?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12 Biofuroksym 250 mg: 8068 Biofuroksym 500 mg: 8069 Biofuroksym 750 mg: R/0594 9. DATA...
Cefuroxime | ATC: J 01 DC 02
inj. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1,5 g, 1 fiol.
...9% roztworze chlorku sodu do wstrzykiwa?. 12 Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU nr R/0595 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Cefuroxime axetil | ATC: J 01 DC 02
tabl. powl.; 125 mg, 10 szt. tabl. powl.; 125 mg, 14 szt. tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt.
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych zalece? oprócz opisanych w p. 4.2. Dawkowanie i sposób podawania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Dawka 125 mg R/3605 Dawka 250 mg R/3606 Dawka 500 mg R/3607 9...
Cefotaxime | ATC: J 01 DD 01
inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 1 fiol.
...sodu do wstrzykiwa? (M/6). Nie zaleca si? stosowania p?ynów infuzyjnych zawieraj?cych wodorow?glan sodu, gdy? cefotaksym jest niestabilny w tych roztworach. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biotaksym, 250 mg: Pozwolenie Nr 4134 Biotaksym, 500 mg: Pozwolenie Nr 4135 Biotaksym, 1 g: Pozwolenie...
Ceftriaxone | ATC: J 01 DD 04
inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 1 fiol.
...zawieraj?ce wap? mo?na podawa? kolejno jeden po drugim, je?eli linie 18 infuzyjne zostan? starannie przep?ukane pomi?dzy infuzjami odpowiednim, zgodnym farmaceutycznie roztworem. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biotrakson, 1 g: Pozwolenie nr R/0796 Biotrakson, 2 g: Pozwolenie nr 10101 9. DATA WYDANIA...
Ceftazidime | ATC: J 01 DD 02
inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol.
...odbarczaj?cej przez korek fiolki przed ca?kowitym rozpuszczeniem leku. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lubjego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biotum 500 mg: pozwolenie R/3609 nr Biotum l g: pozwolenie nr R/0592 Biotum 2...
krople do oczu; 2 mg/ml, 1 op. 5 ml
...5 ml. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 20094 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
?elki; , 1 op. 240 g
Ciprofloxacin | ATC: J 01 MA 02
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
...z ulotk? w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Tabletki powlekane 250 mg: pozwolenie nr R/3085 Tabletki powlekane 500 mg: pozwolenie nr R/3086...
Ciprofloxacin | ATC: J 01 MA 02
inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 poj. 100 ml inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 poj. 200 ml inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 poj. 50 ml
...z opakowania dopiero tu? przed u?yciem. Gwarantuje si? ca?kowit? skuteczno?? w ?wietle dziennym przez okres trzech dni. Niezu?yty roztwór nale?y wyrzuci?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9488 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl.; 40 mg, 20 szt. tabl.; 40 mg, 40 szt.
...znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9269 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Escitalopram | ATC: N 06 AB 10
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...Blistry z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium zawieraj?ce 28 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 15 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 16170 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...