O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
prosz. do inhal.; 50 µg+ 500 µg, 1 inhal. 60 dawek
...lekach dost?pnych bez recepty. Aerivio Spiromax mo?e nie by? odpowiedni do stosowania z niektórymi innymi lekami. Przed rozpocz?ciem stosowania leku Aerivio Spiromax nale?y powiedzie? lekarzowi, je?li pacjent przyjmuje nast?puj?ce leki: ? Leki...Road, Waterford, Irlandia Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandia (Tylko dla Polski) Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polska W...
Amisulpride | ATC: N 05 AL 05
tabl. powl.; 400 mg, 30 szt. tabl. powl.; 400 mg, 60 szt.
...ropinirolu). Skojarzenia leków nie zalecane Amisulpryd mo?e nasila? o?rodkowe dzia?anie alkoholu. Skojarzenia leków wymagaj?ce rozwa?enia Leki o hamuj?cym dzia?aniu na o?rodkowy uk?ad nerwowy, w tym leki nasenne, przeciwbólowe, znieczulaj?ce, leki przeciwhistaminowe H...× 60) tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Opakowania przeznaczone na rynek polski: 12 i 60 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego...
Amisulpride | ATC: N 05 AL 05
tabl.; 200 mg, 30 szt. tabl.; 200 mg, 60 szt. tabl.; 50 mg, 60 szt.
...ropinirolu). Skojarzenia leków nie zalecane Amisulpryd mo?e nasila? o?rodkowe dzia?anie alkoholu. Skojarzenia leków wymagaj?ce rozwa?enia Leki o hamuj?cym dzia?aniu na o?rodkowy uk?ad nerwowy, w tym leki nasenne, przeciwbólowe, znieczulaj?ce, leki przeciwhistaminowe H...60) tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 8 Opakowania przeznaczone na rynek polski: 12 i 60 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego...
Moxifloxacin | ATC: J 01 MA 14
tabl. powl.; 400 mg, 5 szt. tabl. powl.; 400 mg, 7 szt.
...dyzopiramid) - leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid) - leki przeciwpsychotyczne (np. fenotiazyny, pimozyd, sertindol, haloperydol, sultopryd) - trójcykliczne leki przeciwdepresyjne - niektóre leki przeciwbakteryjne (np. sakwinawir, sparfloksacyna, erytromycyna i.v., pentamidyna, leki...jednej tabletce powlekanej. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Opakowania przeznaczone na rynek polski: 5, 7 lub 10 tabletek powlekanych. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...powoduj?cymi wyd?u?enie odst?pu QT, takimi jak: leki przeciwarytmiczne klasy IA (chinidyna i prokainamid) oraz klasy III (dofetylid, amiodaron i sotalol), cyzapryd, terfenadyna, leki przeciwpsychotyczne (np. pimozyd), leki przeciwdepresyjne (np. cytalopram) oraz fluorochinolony...30 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Opakowanie przeznaczone na rynek polski: 3 tabletki w blistrze umieszczonym w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
tabl. dojelitowe; 100 mg, 30 szt.
...skutek synergistycznego dzia?ania tych leków. - Leki zwi?kszaj?ce wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probenecyd. Kwas acetylosalicylowy stosowany jednocze?nie z lekami zwi?kszaj?cymi wydalanie kwasu moczowego powoduje os?abienie dzia?ania leków przeciw dnie (konkurencja...7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne ?COLFARM? S.A. ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12926 9...
Folic acid | ATC: B 03 BB
tabl.; 0,4 mg, 30 szt.
...leków. Kwas foliowy mo?e obni?a? st??enie witaminy B w wynikach analizy krwi. 12 4.6. Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj?. Ci??a Lek mo?e by? bezpiecznie stosowany w ci??y. Karmienie piersi? Lek...si? tzw. cewy nerwowej w okresie p?odowym mog? prowadzi? do tzw. bezmózgowia i przepuklin oponowo rdzeniowych. Polski Narodowy Program Ochrony Zdrowia (na lata 1996 ? 2005) opracowany przez zespó? ekspertów zaleca w...
inj. [roztw.]; (100 mg+ 100 mg+ 1 mg)/2 ml, 5 amp. 2 ml
...Fast nie powinno trwa? d?u?ej ni? to konieczne. W zale?no?ci od nat??enia choroby i stanu pacjenta, lekarz zaleci zmian? na produkt leczniczy zawieraj?cy witaminy z grupy B podawany doustnie. Najpó?niej po 4...PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU TAK Pharma Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 27/14, 01-515 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 22835...
Denosumab | ATC: M 05 BX 04
inj. [roztw.]; 60 mg/ml, 1 amp.-strzyk. z aut. zabezp. ig?y
...przeczytani a strony pierwszej POLSKI Uchwyci? palcami i NACISKA? na t?ok ZWOLNI? Wyrzuci? zu?yt? przytrzyma? fa?d powoli i kciuk. ampu?kostrzyka skóry. równomiernie, a? Nast?pnie wk? i pozosta?e WPROWADZI? poczuje si? lub us?yszy WYJ?? materia?y do ig?? w skór?. ?pstrykni?cie?. ampu?kostrzyk pojemnika na Naciska? jednostajnym awk? ze skóry. ostre odpady. ruchem bez przerwy, a? do pstrykni?cia. 44 Instrukcja dotycz?ca wstrzykiwania leku Prolia za pomoc? ampu?kostrzykawki...
tabl. powl.; 600 mg, 30 szt. tabl. powl.; 600 mg, 60 szt.
...leczniczy Thiogamma stosowany jednocze?nie z cisplatyn? obni?a jej skuteczno??. Insulina i inne doustne leki przeciwcukrzycowe: Dzia?anie insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych obni?aj?ce st??enie glukozy we krwi mo?e zosta? nasilone. Z tego powodu...PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU TAK Pharma Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 27 lok. 14 01-515 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie numer...
inf. do?. [roztw.]; 600 mg/50 ml, 10 fiol. 50 ml inf. do?. [roztw.]; 600 mg/50 ml, 1 fiol. 50 ml
...Turbo-Set stosowany jednocze?nie z cisplatyn? obni?a jej skuteczno??. Insulina i inne doustne leki przeciwcukrzycowe: Dzia?anie insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych obni?aj?ce st??enie glukozy we krwi mo?e zosta? nasilone. Z tego powodu...PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU TAK Pharma Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 27 lok. 14 01-515 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie...
Ziprasidone | ATC: N 05 AE 04
kaps. twarde; 80 mg, 56 szt.
...sercowego. Niewyrównana niewydolno?? serca. Zaburzenia rytmu serca leczone lekami przeciwarytmicznymi z grupy IA i III. Jednoczesne stosowanie leków wyd?u?aj?cych odst?p QT, takimi jak: leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójtlenek arsenu, halofantryna...100 kapsu?ek twardych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Opakowania przeznaczone na rynek polski: blistry po 7, 10 lub 14 kapsu?ek; pojemnik zawieraj?cy 100 kapsu?ek. 6.6 Szczególne ?rodki...
inj. [zaw.]; 5 j.m., 5 amp. 0,5 ml
...stosowania Szczepienie powinno by? poprzedzone przeprowadzeniem dok?adnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzgl?dnieniem poprzednich szczepie? i dzia?a? niepo??danych, które mog?y by? nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim. Tak jak w przypadku innych szczepionek podawanych...Akcyjna Al. Sosnowa 8 30-224 Kraków 4    Tel.: + 48 12 37 69 200 Sformatowano: Polski Fax:+ 48 12 37 69 205 e-mail: marketing@biomed.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA...