kaps. twarde; 100 mg, 28 szt.
...nieprzezroczysty. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Grzybice powierzchowne Itraconazole - Premier Research jest wskazany w leczeniu nast?puj?cych zaka?e? grzybiczych, je?li leczenie miejscowe jest nieskuteczne lub niew?a?ciwe: - grzybice skóry g?adkiej (np. grzybica tu?owia, grzybica podudzi, grzybica stóp i grzybica d?oni); - ?upie? pstry (Pityriasis versicolor). Grzybice uk?adowe Itraconazole - Premier Research jest wskazany w leczeniu grzybic uk?adowych, takich jak kandydoza, aspergiloza i histoplazmoza. Nale?y...
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...6.6 Instrukcja dotycz?ca Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania i usuni?cia jego pozosta?o?ci Nie ma specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Premier Research GmbH Birkenweg 14 D-64295 Darmstadt Germany 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17262 7 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 2010...