kaps. twarde; 100 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Itraconazole - Premier Research, 100 mg, kapsu?ki twarde 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna kapsu?ka zawiera 100 mg itrakonazolu (Itraconazolum). Substancja pomocnicza: sacharoza (192 mg). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ka twarda. Kapsu?ki ?elatynowe twarde (wielko?? 0), wype?nione bia?ymi lub prawie bia?ymi peletkami. Wieczko kapsu?ki: bia?e, nieprzezroczyste. Korpus kapsu?ki: bia?y, nieprzezroczysty. 4...
krople do oczu; 50 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...6.6 Instrukcja dotycz?ca Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania i usuni?cia jego pozosta?o?ci Nie ma specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Premier Research GmbH Birkenweg 14 D-64295 Darmstadt Germany 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17262 7 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 2010...