O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Alendronic acid | ATC: M 05 BA 04
tabl.; 70 mg, 4 szt.
...6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa Polska Tel: (22) 642 07 75 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 14091 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
Alfuzosin | ATC: G 04 CA 01
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
Alfuzosin | ATC: G 04 CA 01
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
...NL/H/1327/01/IB/011 RMS approval date: 03.11.2014 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Nie ma szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16162 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 200 mg, 30 szt.
...pokrytej lakierem. Pude?ka tekturowe zawieraj? 30 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9582 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA OSTATNIEGO...
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt.
...lakierem. Pude?ka tekturowe zawieraj? 30 tabletek powlekanych. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9581 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA OSTATNIEGO...
Cefuroxime axetil | ATC: J 01 DC 02
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 250 mg, 20 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 20 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Cefuroxime axetil | ATC: J 01 DC 02
tabl.; 250 mg, 10 szt. tabl.; 250 mg, 20 szt. tabl.; 500 mg, 10 szt. tabl.; 500 mg, 20 szt.
...1 blister po 10 szt.) 20 szt. (2 blistry po 10 szt.) 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Nie ma szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ceroxim 250 mg: pozwolenie nr 10106 Ceroxim 500 mg: pozwolenie nr 10125 9...
Cefuroxime axetil | ATC: J 01 DC 02
prosz. do przyg. zaw. doust.; 125 mg/5 ml, 1 op. 100 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 125 mg/5 ml, 1 op. 50 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 250 mg/5 ml, 1 op. 100 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 250 mg/5 ml, 1 op. 50 ml
...lodówce. Przed zastosowaniem pozostawi? w temperaturze pokojowej na oko?o 5 minut, a nast?pnie silnie wstrz?sa? a? do up?ynnienia zawiesiny. Wstrz?sn?? przed ka?dym u?yciem. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa 13 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 125 mg/5 ml: 10092 250 mg/5 ml: 10091 9. DATA...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 20 mg, 28 szt. tabl. powl.; 40 mg, 28 szt.
...14, 28 lub 56 tabletek powlekanych. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Nie ma szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Tabletki powlekane 10 mg: Pozwolenie nr 10915 Tabletki powlekane 20 mg: Pozwolenie nr...
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...toksykologicznych dotycz?cych zwierz?t stwierdzono przenikanie klopidogrelu/metabolitów do mleka (szczegó?y patrz punkt 5.3). Podczas leczenia produktem Clopidogrel Ranbaxy nale?y przerwa? karmienie piersi?. P?odno?? Badania na zwierz?tach nie wykaza?y wp?ywu klopidogrelu na p?odno??. 4.7 Wp?yw na zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn Produkt leczniczy Clopidogrel Ranbaxy nie ma wp?ywu lub wywiera nieistotny wp?yw na zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn. 4.8 Dzia?ania...
Finasteride | ATC: G 04 CB 01
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...rozkruszonych ani prze?amanych tabletek finasterydu ze wzgl?du na mo?liwo?? wch?oni?cia finasterydu oraz pó?niejsze potencjalne ryzyko dla p?odu p?ci m?skiej (patrz punkt 4.6). 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o., ul. Kubickiego 11, 02 ? 954 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Nr pozwolenia: 14242 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIANA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 20 szt.
...H/0825/001-002/IB/032 RMS approval date 07.06.2016 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Nie ma szczególnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02 - 954 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 250 mg: Pozwolenie nr 12812 500 mg: Pozwolenie nr 12811 9. DATA WYDANIA...
granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 60 ml
...ml 55 ml 18 UK/H/800/001-002/IB/0 13 RMS approval date 18.10.2012 Butelka 140 ml 80 ml 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02 ? 954 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12404 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 but. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 but. 60 ml granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
...ml 28 ml Butelka 60 ml 34 ml Butelka 70 ml 40 ml Butelka 100 ml 55 ml Butelka 140 ml 80 ml 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02 ? 954 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Klabax, 125 mg/5 ml: Pozwolenie nr 12405 Klabax, 250 mg/5...
Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
tabl.; 15 mg, 10 szt. tabl.; 15 mg, 20 szt. tabl.; 15 mg, 30 szt.
...leku do stosowania Nie ma szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o., ul. Kubickiego 11, 02-954 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12269 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
kaps. twarde; 100 mg, 100 szt. kaps. twarde; 300 mg, 100 szt. kaps. twarde; 400 mg, 100 szt.
...i 200 kapsu?ek twardych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa Polska 14 UK/H/5628/001-003/IB/20 RMS approval date: 27.05.2015 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Omeprazole | ATC: A 02 BC 01
kaps. dojelitowe, twarde; 20 mg, 28 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14 DE/H/4299/01-03/IAin/015 approved 27...
Gliclazide | ATC: A 10 BB 09
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 60 mg, 30 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 60 mg, 60 szt.
...o zmodyfikowanym uwalnianiu. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 9 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 22511 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Pravastatin | ATC: C 10 AA 03
tabl.; 20 mg, 30 szt. tabl.; 40 mg, 30 szt.
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20 mg: Pozwolenie nr 14148 40 mg: Pozwolenie nr 14149 13...
Ramipril | ATC: C 09 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...30, 90, 100 tabletek Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych zalece?. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa 8 NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21566, 21567, 21568 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
tabl.; 2,5/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 5/25 mg, 28 szt.
...100 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych zalece? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21946, 21947 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl. powl.; 1 g, 14 szt. tabl. powl.; 1 g, 21 szt.
...30, 60 lub 100 tabletek powlekanych. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Nie ma szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY ZEZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa Polska PT/H/0727/IB/001/G zatwierdzona 18.08.2015 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Candesartan | ATC: C 09 CA 06
tabl.; 16 mg, 28 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02 ? 954 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 17090 16 DE/H/2067/01-04/IB/007 RMS...
Candesartan | ATC: C 09 CA 06
tabl.; 8 mg, 28 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02 ? 954 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 17089 16 DE/H/2067/01-04/IB/007 RMS...
Pantoprazole | ATC: A 02 BC 02
tabl. dojelitowe; 40 mg, 28 szt.
...500 tabletek dojelitowych. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Nie ma szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15946 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Pantoprazole | ATC: A 02 BC 02
tabl. dojelitowe; 20 mg, 28 szt.
...500 tabletek dojelitowych. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Nie ma szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15945 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Lisinopril | ATC: C 09 AA 03
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 20 mg, 28 szt. tabl.; 5 mg, 28 szt.
...opakowania Blistry PVC/Al/PVDC w tekturowym pude?ku. Jedno opakowanie zawiera 28 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa Polska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranopril, 5 mg, tabletki - Pozwolenie Nr 11329 Ranopril, 10 mg, tabletki - Pozwolenie...
Risperidone | ATC: N 05 AX 08
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 1 mg, 30 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 2 mg, 30 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 3 mg, 30 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 4 mg, 30 szt.
...rozpadowi w jamie ustnej. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranperidon, 1 mg ? 14105 Ranperidon, 2 mg ? 14106 Ranperidon, 3...
Rosuvastatin | ATC: C 10 AA 07
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 20 mg, 28 szt. tabl.; 40 mg, 28 szt. tabl.; 5 mg, 28 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02?954 Warszawa 18 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 5 mg: 20499 10 mg: 20500 20 mg: 20501...
Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. do rozgr. i ?ucia; 4 mg, 28 szt.
...rozgryzania i ?ucia. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02?954 Warszawa Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 20544 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...