O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Flumazenil | ATC: V 03 AB 25
inj. [roztw.]; 500 µg/ml, 5 amp. 5 ml
...przygotowania. Nie nale?y miesza? produktu Anexate z ?adnym innym p?ynem infuzyjnym, ni? zalecone powy?ej; do roztworu nie nale?y równie? dodawa? ?adnych innych substancji. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp z o.o. Ul. Domaniewska 39 B 02-672 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0962 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Bevacizumab | ATC: L 01 XC 07
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 400 mg/16 ml, 1 fiol.
...Nederland Roche a/s Roche Nederland B.V. Tlf: +45 - 36 39 99 99 Tel: +31 (0) 348 438050 Deutschland Norge Roche Pharma AG Roche Norge AS Tel: +49 (0) 7624 140 Tlf: +47 - 22 78 90 00 Eesti Österreich Roche Eesti OÜ Roche Austria GmbH Tel: + 372 - 6 177 380 Tel: +43 (0) 1 27739 ?????? Polska Roche (Hellas) A.E. Roche Polska...
Co-trimoxazole | ATC: J 01 EE 01
tabl.; 960 mg, 10 szt.
...z folii Aluminium/PVC w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 B, 02- 672 Warszawa, Polska 14 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr R/3127 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Co-trimoxazole | ATC: J 01 EE 01
tabl.; 480 mg, 20 szt.
...z folii Aluminium/PVC w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 B, 02- 672 Warszawa, Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr R/2762 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Co-trimoxazole | ATC: J 01 EE 01
syrop; 240 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Przed u?yciem nale?y wstrz?sn?? butelk? w celu równomiernego wymieszania syropu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 B, 02- 672 Warszawa, Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr R/3126 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
roztw. doust.; 0,05 mg/ml, 1 op. 210 ml tabl. powl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 1 mg, 30 szt.
...warto?? p w porównaniu z lamiwudyn? < 0,05 a pacjenci, u których wykonano pocz?tkow? ocen? histologiczn? (pocz?tkowa ocena zmian martwiczo-zapalnych wg skali Knodella ? 2) b pierwszorz?dowy punkt ko?cowy badania c Roche Cobas Amplicor PCR assay (LLOQ = 300 kopii/ml) Do?wiadczenia u pacjentów nie odpowiadaj?cych na leczenie lamiwudyn?, z wyrównan? czynno?ci? w?troby W tabeli przedstawiono wyniki bada? przeprowadzonych metod? podwójnie ?lepej próby, z...
tabl. powl.; 150 mg, 1 szt.
...??? ???????? ???? Roche (Magyarorszįg) Kft. ???: +359 2 818 44 44 Tel: +36 - 23 446 800 47 ?eskį republika Malta Roche s. r. o. GlaxoSmithKline Malta Tel: +420 - 2 20382111 Tel: + 356 21 238131 Danmark Nederland Roche a/s Roche Nederland B.V. Tlf: +45 - 36 39 99 99 Tel: +31 (0) 348 438050 Deutschland Norge Roche Pharma AG Roche Norge AS Tel...
Ibandronic acid | ATC: M 05 BA 06
inj. [roztw.]; 3 mg/3 ml, 1 amp.-strzyk. (+ ig?a)
...Nederland Roche Pharma AG Roche Nederland B.V. Tel: +49 (0) 7624 140 Tel: +31 (0) 348 438050 Eesti Norge Roche Eesti OÜ Roche Norge AS Tel: + 372 - 6 177380 Tlf: +47 - 22 78 90 00 ?????? Österreich Roche (Hellas) A.E. Roche Austria GmbH ???: +30 210 61 66 100 Tel: +43 (0) 1 27739 Espańa Polska Roche Farma S.A. Roche Polska...
kaps.; 250 mg, 100 szt. prosz. do przyg. zaw. doust.; 1 g/5 ml, 1 but. 110 g tabl. powl.; 500 mg, 50 szt.
...Nederland Roche a/s Roche Nederland B.V. Tlf: +45 - 36 39 99 99 Tel: +31 (0) 348 438050 Deutschland Norge Roche Pharma AG Roche Norge AS Tel: +49 (0) 7624 140 Tlf: +47 - 22 78 90 00 Eesti Österreich Roche Eesti OÜ Roche Austria GmbH Tel: + 372 - 6 177 380 Tel: +43 (0) 1 27739 83 ?????? Polska Roche (Hellas) A.E. Roche...
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 4 fiol.
...Nederland Roche a/s Roche Nederland B.V. Tlf: +45 - 36 39 99 99 Tel: +31 (0) 348 438050 Deutschland Norge Roche Pharma AG Roche Norge AS Tel: +49 (0) 7624 140 Tlf: +47 - 22 78 90 00 Eesti Österreich Roche Eesti OÜ Roche Austria GmbH Tel: + 372 - 6 177 380 Tel: +43 (0) 1 27739 ?????? Polska Roche (Hellas) A.E. Roche Polska...
Ribavirin | ATC: J 05 AB 04
tabl. powl.; 400 mg, 14 szt. tabl. powl.; 400 mg, 56 szt.
...powlekana zawiera 400 mg rybawiryny (Ribavirinum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Czerwonobr?zowa p?aska owalna tabletka powlekana (z napisem RIB 400 po jednej stronie i ROCHE po drugiej). 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Copegus, w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi, jest wskazany w leczeniu przewlek?ego wirusowego zapalenia w?troby typu C. 4.2 Dawkowanie...
Ribavirin | ATC: J 05 AB 04
tabl. powl.; 200 mg, 168 szt. tabl. powl.; 200 mg, 28 szt.
...powlekana zawiera 200 mg rybawiryny (Ribavirinum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Bladoró?owa, p?aska owalna tabletka powlekana (z napisem RIB 200 po jednej stronie i ROCHE po drugiej). 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Copegus, w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi, jest wskazany w leczeniu przewlek?ego wirusowego zapalenia w?troby typu C. 4.2 Dawkowanie...
Cobimetinib | ATC: L 01 XE 38
tabl. powl.; 20 mg, 63 szt.
...Nederland Roche Pharma AG Roche Nederland B.V. Tel: +49 (0) 7624 140 Tel: +31 (0) 348 438050 Eesti Norge Roche Eesti OÜ Roche Norge AS Tel: + 372 - 6 177 380 Tlf: +47 - 22 78 90 00 ?????? Österreich Roche (Hellas) A.E. Roche Austria GmbH ???: +30 210 61 66 100 Tel: +43 (0) 1 27739 Espańa Polska Roche Farma S.A. Roche...
Ganciclovir | ATC: S 01 AD 09
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol.
...do infuzji nale?y przechowywa? lodówce. Nie W zamra?a?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp. z 0.0. ul. Domaniewska 39 B 02-672 Warszawa, Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?wiadectwo Rejestracji Nr 6459; ?wiadectwo Rejestracji Nr R/l898; Pozwolenie...
tabl.; 6,25 mg, 30 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02- 672, Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/7161 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
tabl.; 12,5 mg, 30 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02- 672, Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/7162 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
tabl.; 25 mg, 30 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02- 672, Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/7176 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Midazolam | ATC: N 05 CD 08
tabl. powl.; 15 mg, 100 szt.
...PVDC/Al w tekturowym pude?ku. 100 szt. ? 10 blistrów po 10 szt. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 B 02-672 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/0943 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Midazolam | ATC: N 05 CD 08
tabl. powl.; 7,5 mg, 10 szt.
...6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 B 02-672 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/0942 9 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Entecavir | ATC: J 05 AF 10
tabl. powl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 1 mg, 30 szt.
...warto?? p w porównaniu z lamiwudyn? < 0,05 a. pacjenci, u których wykonano pocz?tkow? ocen? histologiczn? (pocz?tkowa ocena zmian martwiczo-zapalnych wg skali Knodella ? 2) b. g?ówny punkt ko?cowy badania c. Roche Cobas Amplicor PCR assay (LLOQ = 300 kopii/ml) Do?wiadczenie u pacjentów nie odpowiadaj?cych na leczenie lamiwudyn?, z wyrównan? czynno?ci? w?troby W tabeli przedstawiono wyniki bada? przeprowadzonych metod? podwójnie ?lepej próby, z...
Vismodegib | ATC: L 01 XX 43
kaps. twarde; 150 mg, 28 szt.
...Roche Pharma AG Roche Nederland B.V. Tel: +49 (0) 7624 140 Tel: +31 (0) 348 438050 38 Eesti Norge Roche Eesti OÜ Roche Norge AS Tel: + 372 - 6 177 380 Tlf: +47 - 22 78 90 00 ?????? Österreich Roche (Hellas) A.E. Roche Austria GmbH ???: +30 210 61 66 100 Tel: +43 (0) 1 27739 Espańa Polska Roche Farma S.A. Roche...
Pirfenidone | ATC: L 04 AX 05
kaps. twarde; 267 mg, 63 szt.
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...pacjentów o znormalizowanej aktywno?ci AlAT (48 i 72% w porównaniu z 16 i 29%) lub wy?szym odsetkiem pacjentów o mianie DNA HBV w surowicy poni?ej granicy oznaczalno?ci (< 400 kopii/ml, oznaczanie metod? Roche Amplicor Monitor PCR) (21 i 51% w porównaniu z 0%). W badaniu z udzia?em pacjentów z dodatnim wynikiem oznaczenia HBeAg po 48 tygodniach leczenia, serokonwersj? HBeAg (12%) oraz zanik HBeAg (24...
inf. [roztw.]; 600 mg, 1 fiol.
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 150 mg, 1 fiol. 15 ml
...Nederland Roche a/s Roche Nederland B.V. Tlf: +45 - 36 39 99 99 Tel: +31 (0) 348 438050 44 Deutschland Norge Roche Pharma AG Roche Norge AS Tel: +49 (0) 7624 140 Tlf: +47 - 22 78 90 00 Eesti Österreich Roche Eesti OÜ Roche Austria GmbH Tel: + 372 - 6 177 380 Tel: +43 (0) 1 27739 ?????? Polska Roche (Hellas) A.E. Roche...
Cilazapril | ATC: C 09 AA 08
tabl. powl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 1 mg, 30 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...Czerwonawobr?zowe, owalne, dwuwypuk?e tabletki powlekane z lini? podzia?u po jednej stronie oraz nadrukiem ?CIL 5? na drugiej stronie. Podmiot odpowiedzialny Roche Polska Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 39 B 02-672 Warszawa, Polska Tel: 022 345 1888 Fax: 022 345 1874 Wytwórca Roche Pharma AG Emil-Barell-Strasse 1 D-79639 Grenzach-Wyhlen Niemcy Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach...
tabl. powl.; 5/12,5 mg, 28 szt.
...lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 B 02-672 Warszawa, Polska Tel: 022 345 1888, Fax: 022 345 1874 www.roche.pl 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8207 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Saquinavir | ATC: J 05 AE 01
tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
...republika Malta Roche s. r. o. Roche Products Ltd. Tel: +420 - 2 20382111 Tel: +44 (0) 1707 366000 Danmark Nederland Roche a/s Roche Nederland B.V. Tlf: +45 - 36 39 99 99 Tel: +31 (0) 348 438050 Deutschland Norge Roche Pharma AG Roche Norge AS Tel: +49 (0) 7624 140 Tlf: +47 - 22 78 90 00 Eesti Österreich Roche Eesti OÜ Roche Austria...
Bromazepam | ATC: N 05 BA 08
tabl.; 3 mg, 30 szt. tabl.; 6 mg, 30 szt.
...zawarto?? opakowania 30 sztuk w blistrach z folii Al/PVC, w tekturowym pude?ku 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 B 02-672 Warszawa, Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Lexotan, 3 mg, tabletki: Pozwolenie nr R/1836 Lexotan, 6 mg...
Rituximab | ATC: L 01 XC 02
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 100 mg/10 ml, 2 fiol. 10 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 500 mg/50 ml, 1 fiol. 50 ml
...Nederland Roche a/s Roche Nederland B.V. Tlf: +45 - 36 39 99 99 Tel: +31 (0) 348 438050 Deutschland Norge Roche Pharma AG Roche Norge AS Tel: +49 (0) 7624 140 Tlf: +47 - 22 78 90 00 Eesti Österreich Roche Eesti OÜ Roche Austria GmbH Tel: + 372 - 6 177 380 Tel: +43 (0) 1 27739 85 ?????? Polska Roche (Hellas) A.E. Roche...