Canrenone potassium | ATC: C 03 DA 03
inj. [roztw.]; 200 mg/10 ml, 10 amp. 10 ml
Flumazenil | ATC: V 03 AB 25
inj. [roztw.]; 500 µg/ml, 5 amp. 5 ml
...przygotowania. Nie nale?y miesza? produktu Anexate z ?adnym innym p?ynem infuzyjnym, ni? zalecone powy?ej; do roztworu nie nale?y równie? dodawa? ?adnych innych substancji. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp z o.o. Ul. Domaniewska 39 B 02-672 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0962 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Bevacizumab | ATC: L 01 XC 07
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 400 mg/16 ml, 1 fiol.
...Nederland Roche a/s Roche Nederland B.V. Tlf: +45 - 36 39 99 99 Tel: +31 (0) 348 438050 Deutschland Norge Roche Pharma AG Roche Norge AS Tel: +49 (0) 7624 140 Tlf: +47 - 22 78 90 00 Eesti Österreich Roche Eesti OÜ Roche Austria GmbH Tel: + 372 - 6 177 380 Tel: +43 (0) 1 27739 ?????? Polska Roche (Hellas) A.E. Roche Polska...
Co-trimoxazole | ATC: J 01 EE 01
syrop; 240 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. Przed u?yciem nale?y wstrz?sn?? butelk? w celu równomiernego wymieszania syropu. 12 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 B, 02- 672 Warszawa, Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?wiadectwo Rejestracji Nr 5951 z dn. 08.07.1994...
Co-trimoxazole | ATC: J 01 EE 01
tabl.; 480 mg, 20 szt.
...Blister Al/PVC tekturowym pude?ku. z folii w 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowaniai usuwania jego pozostalosci Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp. z 0?0~ ul. Domaniewska 39 B, O2- 672 Warszawa, Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU ?wiadectwo Rejestracji Nr 5952 z dn. 08.07.1994 r...
roztw. doust.; 0,05 mg/ml, 1 op. 210 ml tabl. powl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 1 mg, 30 szt.
...warto?? p w porównaniu z lamiwudyn? < 0,05 a pacjenci, u których wykonano pocz?tkow? ocen? histologiczn? (pocz?tkowa ocena zmian martwiczo-zapalnych wg skali Knodella ? 2) b g?ówny punkt ko?cowy badania c Roche Cobas Amplicor PCR assay (LLOQ = 300 kopii/ml) Do?wiadczenia u pacjentów z oporno?ci? na lamiwudyn?, z wyrównan? czynno?ci? w?troby W tabeli przedstawiono wyniki bada? przeprowadzonych metod? podwójnie ?lepej próby, z randomizacj?...
Ibandronic acid | ATC: M 05 BA 06
inj. [roztw.]; 3 mg/3 ml, 1 amp.-strzyk.+ ig?a
...??? ???????? ???? Roche (Magyarorszįg) Kft. ???: +359 2 818 44 44 Tel: +36 - 23 446 800 47 ?eskį republika Malta Roche s. r. o. GlaxoSmithKline Malta Tel: +420 - 2 20382111 Tel: + 356 21 238131 Danmark Nederland Roche a/s Roche Nederland B.V. Tlf: +45 - 36 39 99 99 Tel: +31 (0) 348 438050 Deutschland Norge Roche Pharma AG Roche Norge AS Tel...
Ibandronic acid | ATC: M 05 BA 06
tabl. powl.; 150 mg, 1 szt.
Mycophenolate motefil | ATC: L 04 AA 06
kaps.; 250 mg, 100 szt. prosz. do przyg. zaw. doust.; 1 g/5 ml, 1 but. 110 g tabl. powl.; 500 mg, 50 szt.
...Nederland Roche a/s Roche Nederland B.V. Tlf: +45 - 36 39 99 99 Tel: +31 (0) 348 438050 Deutschland Norge Roche Pharma AG Roche Norge AS Tel: +49 (0) 7624 140 Tlf: +47 - 22 78 90 00 Eesti Österreich Roche Eesti OÜ Roche Austria GmbH Tel: + 372 - 6 177 380 Tel: +43 (0) 1 27739 83 ?????? Polska Roche (Hellas) A.E. Roche...
Mycophenolate motefil | ATC: L 04 AA 06
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 4 fiol.
...Nederland Roche a/s Roche Nederland B.V. Tlf: +45 - 36 39 99 99 Tel: +31 (0) 348 438050 Deutschland Norge Roche Pharma AG Roche Norge AS Tel: +49 (0) 7624 140 Tlf: +47 - 22 78 90 00 Eesti Österreich Roche Eesti OÜ Roche Austria GmbH Tel: + 372 - 6 177 380 Tel: +43 (0) 1 27739 ?????? Polska Roche (Hellas) A.E. Roche Polska...
Ribavirin | ATC: J 05 AB 04
tabl. powl.; 200 mg, 168 szt. tabl. powl.; 200 mg, 28 szt.
...owalne tabletki z napisem RIB 200 na jednej stronie i ROCHE na drugiej. Lek Copegus 200 mg dost?pny jest w butelkach zawieraj?cych 28, 42, 112 i 168 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w sprzeda?y. 48 Podmiot odpowiedzialny Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 B 02-672 Warszawa Wytwórca Roche Pharma AG Emil-Barell-Strasse 1 D-79639 Grenzach...
Ribavirin | ATC: J 05 AB 04
tabl. powl.; 400 mg, 14 szt. tabl. powl.; 400 mg, 56 szt.
...p?askie owalne tabletki z napisem RIB 400 po jednej stronie i ROCHE na drugiej. Lek Copegus 400 mg dost?pny jest w butelkach zawieraj?cych 14 lub 56 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w sprzeda?y. 43 Podmiot odpowiedzialny Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 B 02-672 Warszawa Wytwórca Roche Pharma AG Emil-Barell-Strasse 1 D-79639 Grenzach ?Wyhlen...
Cobimetinib | ATC: L 01 XE 38
tabl. powl.; 20 mg, 63 szt.
...Nederland Roche Pharma AG Roche Nederland B.V. Tel: +49 (0) 7624 140 Tel: +31 (0) 348 438050 Eesti Norge Roche Eesti OÜ Roche Norge AS Tel: + 372 - 6 177 380 Tlf: +47 - 22 78 90 00 ?????? Österreich Roche (Hellas) A.E. Roche Austria GmbH ???: +30 210 61 66 100 Tel: +43 (0) 1 27739 Espańa Polska Roche Farma S.A. Roche...
Ganciclovir | ATC: S 01 AD 09
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol.
...do infuzji nale?y przechowywa? lodówce. Nie W zamra?a?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp. z 0.0. ul. Domaniewska 39 B 02-672 Warszawa, Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?wiadectwo Rejestracji Nr 6459; ?wiadectwo Rejestracji Nr R/l898; Pozwolenie...
Carvedilol | ATC: C 07 AG 02
tabl.; 25 mg, 30 szt.
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 15 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02- 672, Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/7176 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Carvedilol | ATC: C 07 AG 02
tabl.; 6,25 mg, 30 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02- 672, Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15 Pozwolenie nr R/7161 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Carvedilol | ATC: C 07 AG 02
tabl.; 12,5 mg, 30 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02- 672, Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/7162 15 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Midazolam | ATC: N 05 CD 08
tabl. powl.; 15 mg, 100 szt.
...PVDC/Al w tekturowym pude?ku. 100 szt. ? 10 blistrów po 10 szt. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 B 02-672 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/0943 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Midazolam | ATC: N 05 CD 08
tabl. powl.; 7,5 mg, 10 szt.
...PVDC/Al w tekturowym pude?ku. 10 szt. ? 1 blister po 10 szt. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 B 02-672 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/0942 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Vismodegib | ATC: L 01 XX 43
kaps. twarde; 150 mg, 28 szt.
...Roche Pharma AG Roche Nederland B.V. Tel: +49 (0) 7624 140 Tel: +31 (0) 348 438050 38 Eesti Norge Roche Eesti OÜ Roche Norge AS Tel: + 372 - 6 177 380 Tlf: +47 - 22 78 90 00 ?????? Österreich Roche (Hellas) A.E. Roche Austria GmbH ???: +30 210 61 66 100 Tel: +43 (0) 1 27739 Espańa Polska Roche Farma S.A. Roche...
Pirfenidone | ATC: L 04 AX 05
kaps. twarde; 267 mg, 63 szt.
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...pacjentów o znormalizowanej aktywno?ci AlAT (48 i 72% w porównaniu z 16 i 29%) lub wy?szym odsetkiem pacjentów o mianie DNA HBV w surowicy poni?ej granicy oznaczalno?ci (< 400 kopii/ml, oznaczanie metod? Roche Amplicor Monitor PCR) (21 i 51% w porównaniu z 0%). W badaniu z udzia?em pacjentów z dodatnim wynikiem oznaczenia HBeAg po 48 tygodniach leczenia, serokonwersj? HBeAg (12%) oraz zanik HBeAg (24...
Trastuzumab | ATC: L 01 XC 03
inf. [roztw.]; 600 mg, 1 fiol.
Trastuzumab | ATC: L 01 XC 03
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 150 mg, 1 fiol. 15 ml
...Nederland Roche a/s Roche Nederland B.V. Tlf: +45 - 36 39 99 99 Tel: +31 (0) 348 438050 44 Deutschland Norge Roche Pharma AG Roche Norge AS Tel: +49 (0) 7624 140 Tlf: +47 - 22 78 90 00 Eesti Österreich Roche Eesti OÜ Roche Austria GmbH Tel: + 372 - 6 177 380 Tel: +43 (0) 1 27739 ?????? Polska Roche (Hellas) A.E. Roche...
Cilazapril | ATC: C 09 AA 08
tabl. powl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 1 mg, 30 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 39 B 02-672 Warszawa, Polska Tel: 022 345 1888 Fax: 022 345 1874 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Tabletki...
tabl. powl.; 5/12,5 mg, 28 szt.
...lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 B 02-672 Warszawa, Polska Tel: 022 345 1888, 17 Fax: 022 345 1874 www.roche.pl 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8207 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Saquinavir | ATC: J 05 AE 01
tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
...republika Malta Roche s. r. o. Roche Products Ltd. Tel: +420 - 2 20382111 Tel: +44 (0) 1707 366000 Danmark Nederland Roche a/s Roche Nederland B.V. Tlf: +45 - 36 39 99 99 Tel: +31 (0) 348 438050 Deutschland Norge Roche Pharma AG Roche Norge AS Tel: +49 (0) 7624 140 Tlf: +47 - 22 78 90 00 Eesti Österreich Roche Eesti OÜ Roche Austria...
Bromazepam | ATC: N 05 BA 08
tabl.; 3 mg, 30 szt. tabl.; 6 mg, 30 szt.
...zawarto?? opakowania 30 sztuk w blistrach z folii Al/PVC, w tekturowym pude?ku 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 B 02-672 Warszawa, Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Lexotan, 3 mg, tabletki: Pozwolenie nr R/1836 Lexotan, 6 mg...
Rituximab | ATC: L 01 XC 02
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 100 mg/10 ml, 2 fiol. 10 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 500 mg/50 ml, 1 fiol. 50 ml
...Nederland Roche a/s Roche Nederland B.V. Tlf: +45 - 36 39 99 99 Tel: +31 (0) 348 438050 Deutschland Norge Roche Pharma AG Roche Norge AS Tel: +49 (0) 7624 140 Tlf: +47 - 22 78 90 00 Eesti Österreich Roche Eesti OÜ Roche Austria GmbH Tel: + 372 - 6 177 380 Tel: +43 (0) 1 27739 85 ?????? Polska Roche (Hellas) A.E. Roche...
kaps.; 100/25 mg, 100 szt. tabl. rozp.; 100/25 mg, 100 szt. kaps.; 200/50 mg, 100 szt. tabl.; 200/50 mg, 100 szt. kaps.; 50/12,5 mg, 100 szt. tabl. rozp.; 50/12,5 mg, 100 szt. kaps.; 100/25 mg, 100 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 16 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Roche Polska Sp. z o.o.; ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Madopar 62,5 mg, 50 mg + 12,5 mg, kapsu?ki...