tabl.; 250 mg, 28 szt.
...i w zwi?zku z tym nie jest zalecane. Przed przepisaniem produktu Terbinafine Romikim Farma 250 mg Tabletka, powinna by? oceniona czynno?? w?troby. Hepatoksyczno?? mo?e wyst?pi? u pacjentów, u których wcze?niej wyst?powa?y zaburzenia czynno?ci w?troby, jak równie? u pacjentów, u których one nie wyst?powa?y. Nale?y ostrzec pacjentów, którym przepisuje si? produkt Terbinafine Romikim Farma 250 mg Tabletka, i? powinni zg?asza? wszystkie objawy, jak utrzymuj?ce si?...
tabl.; 250 mg, 28 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ROMIKIM FARMA, S.L. Gran Vía Carlos III, 98 7th floor 08028 Barcelona Hiszpania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Page 8 of 9 12726 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...