O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 250 mg, 28 szt.
...i w zwi?zku z tym nie jest zalecane. Przed przepisaniem produktu Terbinafine Romikim Farma 250 mg Tabletka, powinna by? oceniona czynno?? w?troby. Hepatoksyczno?? mo?e wyst?pi? u pacjentów, u których wcze?niej wyst?powa?y zaburzenia czynno?ci w?troby, jak równie? u pacjentów, u których one nie wyst?powa?y. Nale?y ostrzec pacjentów, którym przepisuje si? produkt Terbinafine Romikim Farma 250 mg Tabletka, i? powinni zg?asza? wszystkie objawy, jak utrzymuj?ce si?...
tabl.; 250 mg, 28 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ROMIKIM FARMA, S.L. Gran Vía Carlos III, 98 7th floor 08028 Barcelona Hiszpania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Page 8 of 9 12726 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...